- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ»(cd 71ο - 72ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα

71α΄. ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Τὴν Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου 1963 ἄνοιγε τὸ Τριῴδιο καὶ ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔρχεται τὸ πρωὶ νὰ μιλήσῃ στὸ ναὸ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυνοσάργους, στὴν ὁδ. Σωστράτους. Στὴν ἀρχὴ ἀναφέρεται στὸν προϊστάμενο τοῦ ναοῦ –ἀείμνηστο τώρα πιά (κοιμήθηκε τὸ 2003)– π. Κων. Ἀνδρουλάκη, γνωστὸ ἀπὸ τὴν διακονία του στὴν διεύθυνσι χριστιανικῆς ἀλληλεγγύης καθὼς καὶ γιὰ τὸ ποιητικό του τάλαντο, τὸν ὁποῖο χαρακτηρίζει ὡς εὐπαίδευτο, ζηλωτὴ καὶ ἐνάρετο κληρικό. Στὸ τέλος δὲν παραλείπει νὰ καλέσῃ τοὺς ἀκροατὰς καὶ στὸ ἑσπερινό του κήρυγμα, ποὺ θὰ γινόταν στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ζ. Πηγῆς ἀριθμ. 44, στὴ νέα τότε αἴθουσα κηρυγμάτων (τὰ ἐγκαίνιά της εἶχαν γίνει μόλις πρὸ διμήνου, στὶς 25 Νοεμβρίου 1962).
διάρκεια ὁμιλίας 20΄41΄΄

71β΄. ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ…
Ἡ ἑπομένη Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 1963, ἦταν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου καὶ ἑώρταζε ὁ ἅγιος Χαράλαμπος. Ὁ π. Αὐγουστῖνος, ἐκτελώντας τὸ πρόγραμμα τῆς ἱ. ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἔρχεται νὰ κηρύξει στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Κατὰ τὴν συνήθειά του ἀρχίζει μνημονεύοντας εὐφήμως τοὺς κληρικοὺς τῆς ἐνορίας• τὸν εὐλαβέστατο διάκονο (πρόκειται γιὰ τὸν π. Ἀγαθόνικο Φατοῦρο, μετέπειτα ἱεροκήρυκα τῆς ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τέλος μητροπολίτη Κίτρους), καὶ τὸν δραστήριο ἐφημέριο, μέχρι καὶ σήμερα, π. Κων. Παναγιωτόπουλο (ποὺ εἶνε ἐκεῖ ἀπὸ τὸ 1960 καὶ ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι μετὰ τὸ 1967 ὑπηρέτησε γιὰ ἕνα διάστημα καὶ ὡς ἀπεσπασμένος κληρικὸς στὴν ἱ. μητρόπολι Φλωρίνης ὑπ᾽ αὐτόν).
διάρκεια ὁμιλίας 16΄:45΄΄

72α΄. «ΧΑΡΑ» ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Δύσκολο τὸ κήρυγμα τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, καθὼς τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἀνταγωνίζεται τὸ πνεῦμα καὶ τὸ κλῖμα τῆς Ἐκκλησίας. Τέτοιο εἶνε τὸ κήρυγμα ποὺ θ᾽ ἀκούσουμε ἐδῶ. Εἶνε 24 Φεβρουαρίου τοῦ 1963, παραμονὴ τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, καὶ ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης κηρύττει στὸν παλαιὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Νέων Σφαγείων, ποὺ τότε ἦταν παράγκα, σὲ μία ἐνορία φτωχὴ μὲ 4.000 οἰκογένειες. Ἡ περιοχὴ σήμερα ἔχει ἀναβαθμισθῆ καὶ λέγεται Ταῦρος. Τὸ εἰσιτήριο τοῦ κινηματογράφου ἦταν τὸν καιρὸ ἐκεῖνο 7 μὲ 10 δραχμὲς τὸ ἄτομο, ἐνῷ τὰ ἔξοδα γιὰ ἕνα διήμερο ἀποκριάτικο γλέντι ὑπολογίζονται κατὰ μέσον ὅρο σὲ 100 δραχμές. Παραπονούμεθα πὼς εἴμαστε φτωχοί, λέει, ἀλλὰ φτωχοὺς μᾶς ἔκανε ἡ ἁμαρτία…
διάρκεια ὁμιλίας 14΄00΄΄

72β΄. ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Κι ἀφοῦ πέρασε ἡ πρώτη ἑβδομάδα τῆς νηστείας, τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, 3 Μαρτίου 1963, ὁ π. Αὐγουστῖνος κηρύττει στὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Νικολάου Φιλοπάππου, κοντὰ στὴν Ἀκρόπολι τῶν Ἀθηνῶν. Τὸ πολίτευμα τότε ἦταν ἀκόμη βασιλευομένη δημοκρατία. Μὲ θλῖψι παρατηρεῖ ὅτι, ἐνῷ προηγήθηκαν μεγάλες συγκρούσεις καὶ χύθηκε τόσο αἷμα, καμμιά μετάνοια δὲν φαίνεται, οὔτε ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ οὔτε ἀπὸ τὴν ἄλλη (ἐννοεῖ προφανῶς τοὺς συγκρουσθέντας στοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους ἀλλὰ καὶ στὸν ἐν Ἑλλάδι ἐμφύλιο). Τὸν λυπεῖ τέλος καὶ τὸ ὅτι, ἐνῷ ὅλο τὸ ἀκροατήριο παρακολουθεῖ μὲ προσοχὴ τὸ κήρυγμά του, κάποιος δυσανασχετεῖ. Ἀποφεύγει ὡστόσο νὰ τὸν στιγματίσῃ, λέγοντας μόνο «Ὁ νοῶν νοείτω».
διάρκεια ὁμιλίας 16΄:37΄΄΄


Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10, 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.

Comments