- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2013, λόγῳ τοῦ ψύχους, ὁ τάφος τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης δὲν εἶχε πολλὲς ἐπισκέψεις.

Ἔγγραφα - ἄρθρα

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2013 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα:

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 723/Δεκέμβριος 2013 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Εὐαγγέλιο καὶ “εὐαγγέλια”», «Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8232/1-12-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19732), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2001) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΔ΄ τοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «Πότε περνάει ὁ Χριστός;».

3) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «“Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με”» (φφ. 3 καὶ 4-12-2013, σ. 17).

4) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μᾶς καλεῖ ὁ Θεός. Πῶς; “Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην• Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς” (Λουκ. 14,16)» (φφ. 5 καὶ 6-12-2013, σ. 17).

5) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7012/6-12-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19732), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (1999), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου μὲ θέμα «Περὶ ὑπακοῆς».

6) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9202/7-12-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19802), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου μὲ θέμα «“Τὰς θύρας, τὰς θύρας…”».

7) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9212/8-12-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19602), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2002), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ι΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ὁ ἐκκλησιασμὸς τῆς Κυριακῆς».

8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἐκκλησιάζεσθε!» (φφ. 10 καὶ 11-12-2013, σ. 17).

9) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9222/12-12-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19852), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2002), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος μὲ θέμα «Ὁ ἅγιος Σπυρίδων (σύντομος βίος καὶ μερικὰ θαύματα)».

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ ἐκκλησιασμὸς τῆς Κυριακῆς “Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι…” (Λουκ. 13,14)» (φφ. 12 καὶ 13-12-2013, σσ. 17).

11) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1827/15-12-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1986), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΑ΄ τοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «Θεία πρόσκλησις».

12) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10242/17-12-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 19612), ποὺ τώρα συντετμημένη ἐπανεκδίδεται (2003), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ προφήτου Δανιὴλ μὲ θέμα «Δειγματολόγιο ἐπιθυμιῶν».

13) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἄρνησις σὲ πρόσκλησι» (φφ. 17 καὶ 18-12-2013, σ. 17).

14) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ ἐκκλησιασμός» (φφ. 19 καὶ 20-12-2013, σ. 17).

15) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1828/22-12-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1962), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως μὲ θέμα «Ἡ πίστι τοῦ Ἀβραάμ».

16) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία ἰατρεῖο» (φφ. 24 καὶ 25-12-2013, σ. 17).

17) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1829/25-12-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ τὸ α΄ μέρος παλαιότερου ἄρθρου του (τοῦ ἔτους 1948), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μὲ θέμα «Ἡ Ἑλλὰς μπροστὰ στὴ φάτνη (α΄)».

18) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1830/26-12-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ τὸ β΄ μέρος παλαιότερου ἄρθρου του (τοῦ ἔτους 1948), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μὲ θέμα «Ἡ Ἑλλὰς μπροστὰ στὴ φάτνη (β΄)».

19) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1831/29-12-2013 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν μὲ θέμα «Εὐαγγέλιο καὶ “εὐαγγέλια”». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».

20) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ὁ Χριστός, αὐτὸς ὁ ἄγνωστος» (φ. 147/Δεκέμβριος 2013, σ. 10).

Ἐλήφθησαν

1. ἀρχιμ. Φιλοθέου Ζερβάκου, * Σωτήριον σάλπισμα * Ἡ ἐρχομένη ρομφαία * Γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν παράδοση, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 70.

2. ἀρχιμ. Γερβασίου Ραπτοπούλου ἱεροκήρυκος, Μαρία ἡ ἐλεήμων (Ἡ Ταβιθὰ τῆς Μελβούρνης), ἔκδ. ὀρθοδόξου ἀδελφότητος «Ἡ ὁσία Ξένη», Θεσσαλονίκης 2013, σσ. 64.

3. ἀρχιμ. Μαξίμου Καραβᾶ καθηγουμένου ἱ. μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, Ὕμνοι καὶ ποιήματα, ἐκδ. «Συντροφιά», Ἀθῆναι 2013, σσ. 160.

4. ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου προηγουμένου ἱ. μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, Ἡ μονολόγιστη εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» στὴν κατ᾽ ἰδίαν προσευχὴ τῶν πιστῶν, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου, Ἅγια Μετέωρα - Χριστούγεννα 2013, σσ. 32.

5. ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου, * Μεταμοσχεύσεις * Ἀμβλώσεις * Περὶ ψυχῆς, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 80.

6. ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου, Οἱ συνέπειες τοῦ πνευματικοῦ μας στρουθοκαμηλισμοῦ – Στῶμεν καλῶς, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 10.

7. Θεομητορικὸν προσευχητάριον• περιέχον τὴν Μικρὰν Παράκλησιν, τοὺς Χαιρετιστηρίους Οἴκους, τὸ «Ἁγνὴ Παρθένε» καί τινας ψυχωφελεῖς διηγήσεις περὶ τῆς Παναγίας Θεοτόκου, πρόλογος ἀρχιμ. Νεκταρίου Ν. Πέττα, σσ. 64.

8. διακόνου Γεωργίου Μαξίμοβ, «Νὰ λάμπεις σὰν ἕνα ἀστέρι (βιογραφία καὶ πνευματικὲς συζητήσεις τοῦ νεομάρτυρος ἱερέως Δανιὴλ Σισόεβ, † 2009», ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 78.

9. Χαραλάμπους Μπούσια μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας – Ἰωάννου Περβαινᾶ νομικοῦ, Ἅγιος Δημήτριος ὁ Λουμπαρδιάρης (Βίος - Θαύματα - Ἱστορικὸ - Παρακλητικὸς Κανών), ἔκδ. ἱ. ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη, Ἀθήνα 2013, σσ. 135.

10. Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Φιλούμενος ὁ Κύπριος• Βίος - Μαρτύριο - Θαύματα μετὰ Παρακλητικοῦ Κανόνος, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Νικολάου, Ὀρούντα - Κύπρος, Νοε. 2013, β´ ἔκδ. ἐπηυξημένη, σσ. 255.

11. Ἰωσὴφ Μ.Δ., Μοναχὴ Χριστονύμφη• Μιὰ σύγχρονη ἁγία μορφή, 1923-2005, 2013, σσ. 94.

12. (†) Ἀποστόλου Εὐστρ. Παπαχρήστου, θεολόγου - μουσικοδιδασκάλου, Τυπικὴ διάταξις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ ἔτους 2014, ἐκδ. «Καρδιᾶς», σσ. 367.

13. Βασιλείου Χρ. Ἀρχιμανδρίτη, ἐκπ/κοῦ - ἀντ/ρχη Πεζ. Π.Δ., Πορεία γενναίων (ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ 2ου λόχου)• Τὸ ἀνεξάρτητο Τάγμα Προκαλύψεως Κονίτσης στὸν Ἑλληνοϊταλικὸ Πόλεμο 1940–1941 καὶ ὁ θάνατος τοῦ Συν/ρχου Μαρ. Φριζῆ, Ἀθήνα 2002, σσ. 415.

14. Μάρκου Σκουλάτου, ἱεροψάλτου, Θαύματα Παναγίας σὲ ἔμμετρο λόγο, φιλολογικὴ ἐπιμ. Γεωργία Καλύβα, Νάξος 2013, σσ. 111.

15. Μάρκου Σκουλάτου, ἱεροψάλτου, Μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου (ἔμμετρος βίος Ὑπεραγίας Θεοτόκου), γλωσσικὴ καὶ μετρικὴ ἐπιμ. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος, Νάξος 2012, σσ. 33.

16. Ἐπίσης ἀπὸ τὰ ἑορτολόγια ποὺ λάβαμε σημειώνουμε τὰ ἑξῆς:

- Ἡμερολόγιο 2014 τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, μὲ ἀσφαλεῖς καὶ σωτήριες ὁδηγίες (σσ. 128).

- Ἡμερολόγιο 2014 τοῦ Ὀρθ. Χριστ. Συλλόγου «Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ ἐν Πάρῳ ὁ θαυματουργός» (Μοσχάτο, τηλ. 21048-36517), ἀφιερωμένο στὰ Ἱερὰ Προσκυνήματα τῆς (νοτιοανατολικῆς) Πάρου, μὲ κείμενο τοῦ κ. Νικ. Ἀλιπράντη.

- Ἑορτολόγιον 2014, τῆς ἀρχιερατικῆς περιφερείας Κοντοβάζαινας, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως ἀφιερωμένο στὸν μακαριστὸ π. Γερβάσιο Παρασκευόπουλον, «τὸν Γορτύνιον ἱερομόναχον καὶ πνευματικὸν φωστῆρα τῶν Πατρῶν (1877-1964)». Περιέχει ἕνα ἐν πολλοῖς ἀνέκδοτο κείμενο τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Πέττα, πνευματικοῦ τέκνου τοῦ π. Γερβασίου. Προλογικὸ σημείωμα τοῦ κ. Χρ. Ἠλ. Καρρᾶ, καθ. φιλολογίας.

Ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο αὐτὸ ἀναδημοσιεύουμε τὴν ἑξῆς ἀναφορά• «Στὸν Ἐπικήδειο λόγο του ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἶπε μεταξὺ ἄλλων: “Ὅτι ὁ π. Γερβάσιος εἶναι Ἅγιος, Ἅγιος!”. Ἔγινε αἰτία καὶ ἀνελύθημεν ἅπαντες εἰς λυγμοὺς δακρύων. Καὶ ἔκλεισε τὸ λόγο του μὲ τό: “Ἡ Πάτρα μετὰ ἀπὸ διακόσια χρόνια θὰ δεῖ ἕνα τέτοιο μεγάλο πνευματικὸ ἀνάστημα!”, ἐνῶ ὅλο τὸ πλῆθος τῶν παρόντων, κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν, ἀναφωνοῦσαν “Ἅγιος!”. Κάθε φορὰ ποὺ ἀκούω τὸν ἀπομαγνητοφωνημένο ἐκεῖνο λόγο δακρύζω. Ἱερεὺς Νικόλαος Ἀ. Πέττας» (σελ. 52).

- Ἑορτολόγιον 2014, τοῦ ἱ. ναοῦ Τιμ. Προδρόμου Ξηροκαρύταινας Γορτυνίας, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, ἀφιερωμένο στὸν μακαριστὸ π. Ἰγνάτιον Λαμπρόπουλον, «τὸν Γορτύνιον χριστομίμητον ἱερομόναχον τὸν Μεγασπηλαιώτην (1814-1869)». Περιέχει τὴν νεκρολογία ποὺ εἶχε κάνει τὸ 1869 ὁ τότε ἱεροδιάκονος καὶ κατόπιν ἀρχιεπ. Πατρῶν καὶ Ἠλείας Ἱερόθεος Μητρόπουλος. Προλογικὸ σημείωμα τῆς κας Μαρίας Μαντουβάλου. (Πληροφορίες γιὰ τὰ δύο αὐτὰ ἑορτολόγια: ἀρχιμ. Νεκτ. π''Ν. Πέττας, ἀρχιερ. ἐπίτρ. Κοντοβάζαινας, fax 2117703037, ἠλεκτρ. ταχυδρομεῖο: pnektario@gmail.com).

Νέο ἔργο


Ἀπὸ κάθε μέρος ποὺ πέρασε κηρύττων τὸ εὐαγγέλιο ὁ π. Αὐγουστῖνος, ἄφησε ἴχνη τῆς διαβάσεώς του καὶ ἀναμνήσεις ζωηρές.

Θὰ μποροῦσε γιὰ κάθε ἴσως ἱ. μητρόπολι, ὅπου διακόνησε, νὰ γραφῇ καὶ ἕνα βιβλίο.

Στὴν Λάρισσα ὑπηρέτησε ὡς στρατιωτικὸς ἱερεύς.

Τὴν ἐκεῖ ἐργασία του ἔχει ὡς ἀντικείμενο ἕνα νέο τεῦχος, ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος τὶς ἡμέρες αὐτὲς ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος Καντιώτης καὶ αἱ πνευματικαὶ - κοινωνικαὶ καὶ ἐθνικαὶ διαστάσεις αὐτοῦ» (Λάρισα 2013, σσ. 47).

Συγγραφεὺς τοῦ μικροῦ αὐτοῦ βιβλίου εἶνε ὁ πρόεδρος τοῦ συλλόγου «Σάπφειρος» Λαρίσσης κ. Βασίλειος Χρ. Παπανικολάου, θεολόγος - ἱεροκῆρυξ.

Τὸ ἔργο διαιρεῖται σὲ τέσσερα κεφάλαια:

Τὸ Α΄ ἔχει τίτλο «Ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης στρατιωτικὸς ἱεροκήρυξ τοῦ Β10 τοῦ Β΄ Σώματος Στρατοῦ (σύντομος γραπτὴ ἀναφορά• εὐγνωμοσύνης ἕνεκεν)».

Τὸ Β΄ κεφάλαιο «Ἀρχιμανδρίτου π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου Ἱστορικὸν σημείωμα».

Τὸ Γ΄ κεφάλαιο «Περὶ τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ καὶ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου “Ο ΣΑΠΦΕΙΡΟΣ”».

Καὶ τὸ Δ΄ κεφάλαιο ἔχει τίτλο «Μερικὰ περιστατικὰ σχέσιν ἔχοντα μὲ τὸν μακαριστὸν Γέροντα π. Αὐγουστῖνον».

Τὸ ἔργο διασῴζει πολύτιμες ἱστορικὲς πληροφορίες.
Τὸ νέο ἔργο τοῦ κ. Β. Παπανικολάου

Comments