- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ»(cd 69ο - 70ό)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα


69α΄. «ΣΩΦΡΟΝΩΣ, ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΩΣ»

Στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους καὶ καθὼς λήγει τὸ Δωδεκαήμερο, ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης θὰ βρεθῇ γιὰ λίγο στὴν προσφιλῆ του πόλι τῆς Κοζάνης. Τὴν ἐπισκέπτεται κάθε χρόνο. Ὁ τότε μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος (Ψαριανός) τοῦ ἔδινε εὐχαρίστως ἄδεια νὰ μιλήσῃ καὶ στὸν μητροπολιτικὸ ναό• αὐτὸς ὅμως προτιμᾷ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, 6 Ἰανουαρίου 1963, νὰ βρεθῇ «ἰνκόγκνιτο» στὸν κοιμητηριακὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου γιὰ νὰ μιλήσῃ ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου. Δὲν μπορεῖ νὰ μὴ θυμηθῇ τὸ παρελθόν, τὰ δύσκολα χρόνια 1943-44. Ἡ ὀρεινὴ Καστανιὰ καὶ ὁ ποταμὸς Ἁλιάκμονας, ποὺ ἀναφέρει, εἶνε πασίγνωστα στοὺς Κοζανῖτες. Πολὺ ὅμως τὸν πλήγωσε τὸ ἄκουσμα κάποιας βλασφημίας στὴν πόλι…
διάρκεια ὁμιλίας 25':10΄΄

69β΄. ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΨΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
Ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς κηρύττει ὁ π. Αὐγουστῖνος καὶ τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα 13 Ἰανουαρίου 1963. Ἔχει ἐπιστρέψει στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὴν Κοζάνη καὶ τὸν βρίσκουμε στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης Βοτανικοῦ, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σπύρου Πάτση. Ἡ ἐποχὴ αὐτὴ παρουσίαζε ἔντονο ἐνδιαφέρον γύρω ἀπὸ τὶς διαστημικὲς πτήσεις, ποὺ εἶχαν ἀρχίσει, χωρὶς βέβαια νὰ ἔχῃ φθάσει ὁ ἄνθρωπος στὴ σελήνη. «Πιάνεται» λοιπὸν ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον αὐτό, γιὰ νὰ εἰσαγάγῃ τοὺς ἀκροατὰς στὸ θέμα του. Ἀπὸ πολιτικῆς ἀπόψεως, στὶς γειτονικὲς χῶρες τῆς Σερβίας καὶ τῆς Βουλγαρίας ἐπικρατοῦσε τότε τὸ κομμουνιστικὸ σύστημα. Ἀναφερόμενος τέλος στὰ ἐφημεριακὰ κενὰ τῆς παραμεθορίου μας, θὰ ἐκθειάσῃ τὸ ἀσύγκριτο λειτούργημα τοῦ ἱερέως.
διάρκεια ὁμιλίας 17':59΄΄

70α΄. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ;
Στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων - Ἀθηνῶν, κοντὰ στὸ νέο του ἱεραποστολικὸ κέντρο τῆς ὁδοῦ Ζωοδ. Πηγῆς 44, κηρύττει ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου ὁ ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης τὴν Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου 1963 (γι᾽ αὐτὸ προσκαλεῖ καὶ τὸ βράδυ στὴν ὁμιλία ποὺ θὰ κάνῃ ἐπὶ τῆς Ἀποκαλύψεως στὴν αἴθουσα). Ἡ ἐνορία εἶνε μεγάλη, καλλιεργημένη, καὶ προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ ἐκκλησιάζωνται. Μὲ συντομία θ᾽ ἀναφερθῇ στὸ εὐαγγέλιο (ποὺ μιλοῦσε γιὰ τοὺς 10 λεπρούς), στοὺς ἁγίους Εὐθύμιο καὶ Μάξιμο τὸν ὁμολογητὴ ποὺ ἑώρταζαν, καθὼς καὶ στὸ παράδειγμα τοῦ Βέλγου Δαμιανοῦ ποὺ ὑπηρέτησε τοὺς λεπροὺς στὴν Ἀφρική. Στὴ μέση περίπου τῆς ὁμιλίας ἀκούγεται γιὰ λίγα λεπτὰ νὰ πέφτῃ χαλάζι, ἐκεῖνος ὅμως καθησυχάζει τὸ ἐκκλησίασμα λέγοντας «Μὴ φοβᾶστε...».
διάρκεια ὁμιλίας 22':26΄΄

70β΄. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ
Καὶ ἄλλοτε εἶχε κηρύξει ὁ π. Αὐγουστῖνος στὸ ναὸ τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων, στὸ κέντρο τοῦ ὁμωνύμου προαστίου τῆς Ἀττικῆς. Καὶ τώρα, ποὺ ἔρχεται πάλι ἐκεῖ, ἐκφράζει χαρά, γιατὶ βλέπει ἕνα νέο ἱερέα, τὸν π. Νικόλαο Κοτσώνη. Εἶνε Κυριακὴ 27 Ἰανουαρίου 1963, ἑορτὴ τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, καὶ θὰ πάρῃ τὸ θέμα του ἀπὸ τὸν ἀπόστολο τῆς ἑορτῆς. Τὰ χρόνια αὐτὰ στρέφεται στὰ ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα, ποὺ χρειάζονται περισσότερη ἐξήγησι. Μὲ πικρία παρατηρεῖ, ὅτι τὸ γαλλικὸ λεξικὸ Λαροὺς χαρακτηρίζει τὸν Ἕλληνα ὡς «κλέφτη». Ἡ Οὖλεν, ποὺ ἀναφέρει, ἦταν τότε ἡ ἑταιρεία ὑδάτων (ἡ ὀνομασία, κατὰ τὸ λεξικὸ τοῦ Γ. Μπαμπινιώτη, προέρχεται ἀπὸ τὸν ξένο κατασκευαστὴ τῆς τεχνητῆς λίμνης τοῦ Μαραθῶνος καὶ τοῦ δικτύου ὑδρεύσεως τῆς πρωτευούσης).
διάρκεια ὁμιλίας 23':04΄΄

Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10, 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.

Comments