- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Μάιο & Ἰούνιο 2014 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν οἱ ἑξῆς:

Τὴν Δευτέρα 5-5-2014 ὁ ἡγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Ὁσίου Δαυῒδ Εὐβοίας ἀρχιμ. Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν πρωτοσύγκελλο τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης ἀρχιμ. Ἰουστῖνο Μπαρδάκα ἐτέλεσε τρισάγιο.

Τὴν Τετάρτη 7-5-2014 ὁ αἰδ. Ἀθανάσιος Σταμάτης ἐκ Λαρίσσης καὶ ὁ αἰδ. Ἀναστάσιος Σεμερτζίδης ἐκ Καστορίας, οἱ ὁποῖοι ἐτέλεσαν τρισάγιο.

Τὸ Σάββατο 10-5-2014 τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα τῶν χωριῶν Σωσάνδρα καὶ Βορεινὸ - Ἀριδαίας μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν δ. Ἀγγελικὴ Μισχοπούλου τῆς ἀδελφότητος «Λυδία».

Τὸ Σάββατο 24-5-2014 κύκλοι μελέτης ἁγ. Γραφῆς κυριῶν ἀπὸ τὴ Βέροια καὶ τὴν Ἀλεξάνδρεια μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν δ. Πελαγία Σαρησάββα καὶ τὴν δ. Αἰκατερίνη Μεσαρατζίδου.

Τὸ Σάββατο 31-5-2014 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἐκ Φλωρίνης καταγόμενο αἰδ. Γεώργιο Κουγιουμτζόγλου, ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο.

Τὴν ἴδια μέρα προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴν ἐνορία τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Πολυκάρπου Μενεμένης Νεαπόλεως - Σταυρουπόλεως μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν αἰδ. Στυλιανὸ Χαρπαντίδη.

Τὴν Κυριακὴ 1-6-2014 κατηχητικὰ σχολεῖα τῶν Ἰωαννίνων μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν κ. Κωνσταντῖνο Σιχλιμοίρη, πρόεδρο τοῦ ὀρθοδόξου ἱεραποστολικοῦ συλλόγου Ἰωαννίνων «Ὁ ἀπόστολος Παῦλος».

Τὴν ἴδια μέρα μιὰ ὁμάδα νεανίδων ἐπιστημόνων ἀπὸ τὴν Λάρισσα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν δ. Παρασκευὴ Μυλωνᾶ.

Τὴν Τρίτη 3-6-2014 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὰ Τρίκαλα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν αἰδ. Ἀπόστολο Μανώλη, ἐφημέριο τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Μπάρας - Τρικάλων.

Τὸ Σαββάτο 14-6-2014 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὰ Τρίκαλα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν αἰδ. Βασίλειο Σκουλῆ, ἐφημέριο τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Παρασκευῆς (Βαρούση) Τρικάλων, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο.

Τὴν ἴδια μέρα ἄλλοι προσκυνηταὶ ἀπὸ τὰ Τρίκαλα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν αἰδ. Γεώργιο Γραδούλα τῆς ἐνορίας Παναγίας Ἐπισκέψεως - Τρικάλων, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο.

Τὴν Κυριακὴ 15-6-2014 κύκλος μελέτης Ἁγ. Γραφῆς κυριῶν ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν δ. Δήμητρα Κόκκα.

Τὴν Τετάρτη 25-6-2014 μοναχοὶ τῆς ἱ. μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγ. Ὄρους μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν π. Ἰωσήφ.

25-6-2014 οἱ μοναχοὶ τῆς ἱ. μονῆς Βατοπαιδίου στὸ μνῆμα τοῦ Γέροντος


Ἔγγραφα - ἄρθρα


Τὸν Μάιο & Ἰούνιο 2014 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα:

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 727/Μάιος - Ἰούνιος 2014 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «“Προσέχετε ἑαυτοῖς”», «Τί εἶνε Ὀρθοδοξία Β΄» καὶ ἄλλα κείμενα.

Ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου

Τὴν Κυριακὴ 15-6-2014, μαζὶ μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγ. Πάντων, ἡ ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης πανηγύριζε καὶ τὴ μνήμη τοῦ προστάτου ἁγίου της ἐπισκόπου Ἱππῶνος.

Τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 14-6-2014 ἔγινε ὁ πανηγυρικὸς ἑσπερινός. Προέστη ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, ὁ ὁποῖος καὶ ὡμίλησε μὲ θέμα τοὺς ἁγίους Πάντας ποὺ ἐπίσης ἑώρταζαν.
Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη ἡ ἑόρτιος θ. λειτουργία, προσεφέρθη δὲ στοὺς προσκυνητὰς ὡς εὐλογία, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κέρασμα, καὶ ἕνα παλαιότερο κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου ἐπὶ τῆς ἑορτῆς αὐτῆς (τοῦ 1983) μὲ θέμα «Ἁμαρτία – χάρις» τυπωμένο σὲ ἔγχρωμο καλλιτεχνικὸ 4σέλιδο.

Τέλος τὸ ἑσπέρας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη τὸ κτητορικὸ μνημόσυνο καὶ τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου.

Ἐλήφθησαν

1. Ἡ Καινὴ Διαθήκη ἠχογραφημένη – ἡ ἐγκεκριμένη ἑρμηνεία τοῦ Παν. Ν. Τρεμπέλα σὲ νεοελληνικὴ μετάφραση καὶ μορφὴ ΜΡ3, φάκελλος μὲ ψηφιακὸ δίσκο DVD-MP3audio καὶ τεῦχος, ἐνθύμιο 2013-2014 τῶν ὀρθοδόξων χριστ. νεανικῶν ὁμάδων «Χαρούμενοι Ἀγωνιστές», ἔκδ. ἀδελφ. θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 2014.

2. † π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, Ἐπιλογὴ Ψαλμῶν – τόμ. Α΄, ὁμιλίες ἀπομαγνητοφωνημένες, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη Μάιος 2014, σσ. 261.

3. ἀρχιμ. Γεωργίου Δ. Μπίζα, Κάθε Κυριακὴ στὴν Ἐκκλησία, ἔκδ. ἀδελφ. θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 20146, σσ. 31.

4.
ἀρχιμ. Παύλου Κ. Ντανᾶ ἱεροκήρυκος, Ὁ βάρβαρος ποὺ ἔγινε ἅγιος – βίος, ἀκολουθία καὶ παράκλησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βαρβάρου τοῦ ἐν Τρύφῳ Ξηρομέρου ἀσκήσαντος, Ἀθῆναι 20064, σσ. 120.

5. ἀρχιμ. Παύλου Κ. Ντανᾶ ἱεροκήρυκος, Θεολογία καὶ θαύματα τῆς νοερᾶς προσευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», 2010, σσ. 365.

6. ἀρχιμ. Τύχωνος Ἀνδρέου, Ὁ πατὴρ Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980). Βίος καὶ Δράση-Συγγράμματα (ἐργασία ὑποβληθεῖσα ἐπὶ Διδακτορίᾳ στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ ἐγκριθεῖσα), Θεσ/νίκη 2014, σσ. 557 (Α4).

7.
Ἰσιδώρας μοναχῆς καθηγουμένης, «Δέχου ἡμῶν τὴν αἴνεσιν, ἄρχων Μιχαήλ», ἐκδ. ἱ. μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυπαρισσιωτίσσης καὶ Ἁγ. Ἱεροθέου Μεγάρων, Ἀθῆναι 20132, σσ. 54 (διαχείρισις-διακίνησις Ἁγιορείτης μοναχὸς Γρηγόριος, Τ.Θ. 10.505 – 541 12 Θεσ/νίκη, τηλ. 0030 23 770 23179).


Comments