- Εἶνε τὰ τσιπάκια RFID εὐλογία Θεοῦ;

τωρινὸς πάπας Φραγκῖσκος δήλωσε προσφάτως• «Ἔχουμε ἐξετάσει τὶς γραφὲς καλά, καὶ μπορῶ μὲ βεβαιότητα νὰ πῶ, ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ νὰ βεβαιώνει ὅτι τὰ τσὶπ RFID εἶναι σατανικά. Ἂν μή τι ἄλλο, αὐτὲς οἱ συσκευὲς εἶναι μιὰ εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸν ἴδιο, ὁ ὁποῖος τὰ παραχώρησε στὴν ἀνθρωπότητα γιὰ νὰ λύσει πολλὰ ἀπὸ τὰ δεινὰ τοῦ κόσμου» (βλ. ἱστολόγιο «Πολεμικὸ Ἡμερολόγιο», μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸ ἀμερικάνικο nationalreport).

Ἀσφαλῶς ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο τὸ νοῦ καὶ τὶς ἐπιστῆμες (βλ. καὶ Σοφ. Σειρ. 38,6).

Ὁ ἄνθρωπος ὅμως δὲν τὰ χρησιμοποιεῖ πάντα γιὰ ἀγαθὸ σκοπό. Ἔτσι ἡ πυρηνικὴ ἐνέργεια γίνεται ἀτομικὲς βόμβες, ποὺ ἀπειλοῦν μὲ ἐξολόθρευσι ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα.

Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ γίνεται κατάρα ἐξ αἰτίας τῆς ἀνθρωπίνης κακίας, συνεργείᾳ τῶν δαιμόνων.

Μὲ τὴν ἐμφύτευσι στὸν ἄνθρωπο τσὶπ RFID ἐλέγχονται πλήρως ὅλες οἱ κινήσεις του. Ἀνοίγει ἀκόμη ὁ δρόμος πρὸς τὴν ἀχρήματη κοινωνία, ὅπου οἱ ἄνθρωποι θὰ πληρώνουν καὶ θὰ εἰσπράττουν μόνο μὲ τὸ τσίπ. Ἔτσι θὰ εἶνε πολὺ εὔκολο νὰ ἀποκλεισθοῦν ὅσοι δὲν θὰ τὸ λαμβάνουν.

Ἡ Ἀποκάλυψις λέει προφητικά, ὅτι στὰ χρόνια τοῦ ἀντιχρίστου, ὅποιος δὲν θὰ ἔχῃ τὸν ἀριθμὸ - σφράγισμά του στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο, δὲν θὰ μπορῇ νὰ ἀγοράζῃ καὶ νὰ πουλᾷ (βλ. 13,16-17).


Μετὰ τὶς προτροπὲς τοῦ πάπα γιὰ παγκόσμια κυβέρνησι, ἔρχεται τώρα καὶ ἡ εὐλογία του γιὰ τὰ RFID.

Ὁ πάπας γίνεται πλέον ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς μοχλοὺς τῆς ἀντιχρίστου παγκοσμιοποιήσεως, ἀναδεικνύεται ὡς τὸ δεύτερο θηρίο, ποὺ μοιάζει μὲν μὲ τὸ ἀρνίο (τὸν Χριστό), ἀλλὰ ὠθεῖ τοὺς ἀνθρώπους νὰ προσκυνήσουν τὸ πρῶτο θηρίο, τὸν ἀντίχριστο (βλ. Ἀπ. 13,11-14).

Comments