- Θανατηφόρο πλῆγμα γιὰ τὴν Φλώρινα

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Α.Π.747/2-6-2014


Πρὸς
1) τὸν Ἐντιμότατον κ. Κωστῆν Χατζηδάκην, Ὑπουργὸν Ἀνάπτυξης & Ἀνταγωνιστικότητας
2) τὴν Ἐρίτιμον κ. Ὄλγαν Κεφαλογιάννη, Ὑπουργὸν Τουρισμοῦ
3) τὴν Ἐπιτροπὴν Ἐποπτείας καὶ Ἐλέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
4) τὰς τοπικὰς Περιφερειακὰς & Δημοτικὰς Ἀρχὰς
Εἰς Ἕδρας των

Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ,
Ἐρίτιμος Κυρία Ὑπουργός, Ἐντιμότατοι Κύριοι,

Μετὰ μεγάλης λύπης καὶ ἐντόνου ἀνησυχίας πληροφορούμεθα ἐκ τῶν μέσων ἐνημερώσεως ὅτι ἡ ἁρμόδιος Ἐπιτροπὴ Ἐποπτείας καὶ Ἐλέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, διὰ τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 104/6Β/ 09-05-2014 Ἀποφάσεώς της (Α.Δ.Α.:ΒΙΙΨΙΜΛ-ΨΙ4), ἐγκρίνει τελικῶς τὴν «Παραχώρηση ἄδειας γιὰ ἵδρυση, λειτουργία καὶ ἐκμετάλλευση Καζίνο στὴν περιοχὴ τῆς Φλώρινας».

Πρόκειται, ἀληθῶς, περὶ μιᾶς ἀποφάσεως ἡ ὁποία συνιστᾷ θανατηφόρον πλῆγμα διὰ τὴν τοπικὴν κοινωνίαν καὶ τὴν περιοχήν μας, μάλιστα δὲ εἰς μίαν περίοδον βαθυτάτης οἰκονομικῆς, πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς κρίσεως διὰ τὴν Ἑλλάδα.

Ἐν μέσῳ ταύτης τῆς κρίσεως δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως ἡ Δυτικὴ Μακεδονία καὶ ἡ Μητροπολιτικὴ ἡμῶν Περιφέρεια. Ἀνεργία, φτώχεια, ἀνέχεια, ἀναστολὴ λειτουργίας καταστημάτων καὶ ἐπιχειρήσεων, ἀπόγνωσις, εἶναι λέξεις, αἱ ὁποῖαι δύνανται νὰ περιγράψουν ἐπακριβῶς τὴν σημερινὴν ἐπικρατοῦσαν κατάστασιν εἰς τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν καὶ εἰδικώτερον εἰς τὴν Φλώριναν.

Θεωροῦμεν σκόπιμον εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ νὰ ὑπενθυμίσωμεν τὰ στοιχεῖα τῆς Eurostat γιὰ τὸ 2012, συμφώνως πρὸς τὰ ὁποῖα ἐπὶ συνόλου 270 περιφερειῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἡ Δυτικὴ Μακεδονία κατατάσσεται πρώτη εἰς τὴν ἀνεργίαν τῶν νέων 15-24 ἐτῶν μὲ ποσοστὸ 72,5% (!!), πρώτη καὶ εἰς τὴν ἀνεργίαν τῶν γυναικῶν μὲ ποσοστὸν 36,8% καί, ἐν τέλει, πέμπτη εἰς τὴν ἐν συνόλῳ ἀνεργίαν μὲ ποσοστὸ 29,9%!!

Ἐπὶ πλέον, καὶ συμφώνως πρὸς τὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς (ΕΛΣΤΑΤ) διὰ τὸν Ἰούλιον τοῦ 2013, τὴν πρώτην θέσιν εἰς τὴν ἐν συνόλῳ ἀνεργίαν πανελληνίως κατέχει ἡ Ἀποκεντρωμένη Διοίκησις Ἠπείρου-Δυτικῆς Μακεδονίας μὲ ποσοστὸν 30,5%, ἔναντι ποσοστοῦ 29,8% τὸν Ἰούνιον τοῦ 2013 καὶ 26,5% τὸν Ἰούλιον τοῦ 2012, ἐνῷ τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2013 τὸ ποσοστὸν ἐκυμάνθη εἰς τὰ ἐπίπεδα τοῦ 29,7%.

Ὁμολογουμένως θλιβεραὶ ἐπιδόσεις, δυσοίωνα ποσοστὰ καὶ μία ζοφερὰ πραγματικότης, ἡ ὁποία προεκάλεσεν ἀπελπισίαν, καταρράκωσιν τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας, αὔξησιν τῆς ἐγκληματικότητος καὶ τῶν αὐτοκτονιῶν εἰς ἅπασαν τὴν Ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν.

Ἐν τούτοις, καὶ παρὰ τὴν οἰκτρὰν αὐτὴν κατάστασιν, ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ὡς μέτρον ἀναπτύξεως τῆς περιοχῆς μας, στηρίξεως τῆς τοπικῆς κοινωνίας καὶ ἀνορθώσεως τῆς τοπικῆς οἰκονομίας υἱοθετεῖ τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν καζίνου. Πῶς εἶναι τοῦτο δυνατόν;

Ἀληθῶς ἀποροῦμεν καὶ ἐξιστάμεθα, πῶς δύναται νὰ συνδυασθῇ ἡ ἀνάπτυξις ἑνὸς ὑποβαθμισμένου τόπου μὲ τὴν λειτουργίαν καζίνου εἰς αὐτὸν τὸν ἴδιον τόπον, ὅταν εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστὸν ὅτι ὅπου λειτουργοῦν καζίνα κλείουν σπίτια, οἰκογένειαι καταστρέφονται, αὐξάνεται ἡ ἐγκληματικότης, πολλαπλασιάζονται τὰ διαζύγια καὶ αἱ αὐτοκτονίαι, ἐνῷ μεγεθύνονται ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἀπελπισία;

Διὰ τοῦτο ἀπευθυνόμεθα πρὸς Ἐσᾶς, ὅπως καὶ πρὸς ἅπαντας τοὺς ἁρμοδίους, καὶ ζητοῦμεν νὰ προβῆτε εἰς ἐπανεξέτασιν τῆς ληφθείσης ἀποφάσεως καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψητε τὴν καταστροφὴν μιᾶς ἀκριτικῆς παραμεθορίου περιοχῆς τῆς Πατρίδος μας, ἡ ὁποία στενάζει καθημερινῶς ὑπὸ τὸ βάρος τῆς παρατεταμένης κρίσεως τῶν τελευταίων ἐτῶν.

Τί, ἀληθῶς, πιστεύετε ὅτι ἔχει μεγαλυτέρα σημασίαν διὰ τὴν Φλώριναν: ἡ λειτουργία ἑνὸς καζίνου ἤ, τοὐναντίον, ἡ ἵδρυσις ἑνὸς σχολείου, ἡ ἀνανέωσις τοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου της καὶ ἡ ἐνίσχυσίς του εἰς προσωπικόν, ὡς καὶ ἡ διατήρησις τοῦ δημοσίου χαρακτῆρος τῶν ὑφισταμένων ἠλεκτροπαραγωγῶν μονάδων τῆς ΔΕΗ καὶ ἡ ἀπρόσκοπτος συνέχισις τῆς λειτουργίας των;

Σᾶς διαβεβαιοῦμεν, ὅτι ἡ Φλώρινα δὲν ἔχει ἀνάγκην τυχερῶν παιγνίων καὶ ψευδῶν ὑποσχέσεων περὶ δῆθεν εὐκόλου καὶ μεγάλου κέρδους, αἱ ὁποῖαι θὰ ὁδηγήσουν εἰς περαιτέρω οἰκονομικὴν ἀφαίμαξιν καὶ καταστροφὴν καὶ θὰ βυθίσουν εἰς μεγαλυτέραν ἀπόγνωσιν τοὺς κατοίκους καὶ τὴν περιοχὴν ὁλόκληρον.

Ἡ Φλώρινα, ἀντιθέτως, ὅπως καὶ ἅπασα ἡ Δυτικὴ Μακεδονία, ἔχει κατεπείγουσαν ἀνάγκην ὑγιῶν ἀναπτυξιακῶν μέτρων καὶ ἐπενδύσεων, αἱ ὁποῖαι θὰ ἐξασφαλίσουν σταθερὰν καὶ σίγουρον ἐργασίαν καὶ ἀξιοπρεπῆ διαβίωσιν διὰ τὸν πληθυσμόν της.

Ἀπαιτοῦμεν ὁ παραγόμενος εἰς τὴν περιοχήν μας πλοῦτος νὰ ἐπανεπενδύηται διὰ τὴν δημιουργίαν ἔργων πνοῆς καὶ ἀναπτύξεως καὶ νὰ μὴ καταλήγῃ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἐπιχειρηματιῶν τοῦ τζόγου καὶ τῶν πωλητῶν πλαστῶν ἐλπίδων καὶ αἱματοβαμμένων ὀνείρων.

Ἀναμένομεν τὴν ἀπάντησίν Σας καὶ δηλοῦμεν ὅτι δὲν θὰ ὑποστείλωμεν τὴν σημαίαν καὶ τὰ λάβαρα τοῦ ἀγῶνος, προκειμένου νὰ διασφαλίσωμεν τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλῶς ἐννοούμενον συμφέρον τοῦ βασανιζομένου καὶ πληττομένου ὑπὸ τῆς κρίσεως ποιμνίου μας.


Μετὰ τιμῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Comments