- Ἡ κυβέρνηση ὑπέγραψε στὸ Μνημόνιο νὰ μᾶς δώσει τὸν ἀριθμὸ τοῦ Θηρίου!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ μᾶς παραδίδει «στεγνὰ» στὸ Θηρίο τῶν Βρυξελλῶν, καὶ τώρα θέλει νὰ πουλήσῃ καὶ τὶς ψυχές μας στὸ Διάβολο. Ἔφερε τὸν ἀριθμὸ - ταυτότητα ποὺ θὰ μᾶς φυλακίσῃ γιὰ πάντα στὸ «ἀντίχριστο» εὐρωπαϊκὸ σύστημα. Μήπως σύντομα θὰ μᾶς φέρουν καὶ τὸν βδελυρὸ ἡγέτη τους, τὸν υἱὸ τῆς Ἀνομίας, τὸ βδέλυγμα τῶν βδελυγμάτων; Πάλι θὰ ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Γεροντάδες;

Ἀποκάλυψις 13ο κεφ.• «16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν• ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου• ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί• καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄ (666 γιὰ ὅσους δυσκολεύονται μὲ τὸ ἀλφαριθμητικὸ σύστημα)».


Ἐπιβεβαιώνουν τὴν Ἀποκάλυψη μπροστὰ στὰ μάτια μας, καὶ κάνουν πὼς δὲν ξέρουν τίποτα! Τὸ ἔχουν ὑπογράψει κιόλας στὸ Μνημόνιο! Ἂν εἶναι δυνατόν!

Ἀπόλυτο ἔλεγχο στὰ προσωπικὰ περιουσιακὰ δεδομένα καὶ στὶς δοσοληψίες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ἐπιβάλλει τὸ νέο μνημόνιο. Οἱ ἀγοραπωλησίες μὲ μετρητὰ περιορίζονται στὸ ἐλάχιστο, ὅλες οἱ χρηματοοικονομικὲς συναλλαγὲς θὰ περνᾶνε καὶ θὰ καταγράφωνται ἀπὸ τὶς τράπεζες, κανένας Ἕλληνας δὲν θὰ μπορῇ νὰ ἔχῃ ἀσφάλεια ἢ βοήθεια ἀπὸ τὸ κράτος ἂν δὲν χρησιμοποιήσῃ τὸν εἰδικὸ ἀριθμὸ μητρῴου ποὺ θὰ τοῦ ἀποδοθῇ.

Ἕνας «ἀόρατος» ἀριθμός, ποὺ θὰ δημιουργηθῇ, θὰ κρύβῃ ἀπὸ πίσω τὰ πάντα γιὰ κάθε πολίτη, σύμφωνα μὲ τὸ «Πρῶτο Θέμα». Χωρὶς αὐτὸν δὲν θὰ μπορῇ νὰ ἔχῃ καὶ νὰ κάνῃ τίποτα• εἰκόνες ἀπὸ τὸ μέλλον ποὺ ἔχουν μπεῖ ὡς ὅρος στὸ Μνημόνιο ΙΙΙ. Τὰ πάντα μοιάζουν προδιαγεγραμμένα καὶ ἡ τρόικα θὰ ἐξετάσῃ ἂν ὡλοκληρώθηκαν μέχρι τὸν ἑπόμενο ἔλεγχο προόδου ποὺ θὰ κάνῃ τὸν Αὔγουστο:
Ἤδη ἀπαγορεύτηκε κάθε συναλλαγὴ μεταξὺ ἰδιωτῶν γιὰ μετρητὰ καὶ ποσὰ ἀπὸ 1.500 εὐρὼ καὶ πάνω, ἀλλὰ ἡ κυβέρνησι ἐξετάζει καὶ εἰσηγήσεις γιὰ μείωσι τοῦ ὁρίου αὐτοῦ σὲ μόλις 500 εὐρώ.

Οἱ Δ.Ο.Υ. δὲν δέχονται πλέον πληρωμὲς σὲ μετρητά. Ἀπαιτεῖται ὅλες οἱ πληρωμὲς νὰ γίνωνται στὶς τράπεζες.

Τὸν Δεκέμβριο ποὺ πέρασε ἐνεργοποιήθηκε τὸ Κεντρικὸ Μητρῷο Τραπεζικῶν Λογαριασμῶν. Κάθε πολίτης ποὺ ἔχει καταθέσεις σὲ μία ἢ περισσότερες τράπεζες, ἀντιστοιχίζεται σὲ ἕναν μοναδικὸ ἀριθμό. Κάθε συναλλαγὴ καταγράφεται καὶ παρακολουθεῖται κεντρικὰ στὴ νέα βάσι δεδομένων ποὺ θὰ δημιουργηθῇ. Τὸ σύστημα τὸν ἐμφανίζει σὰν ἕνα «πορτοφόλι» καὶ κάθε κίνησι τῶν λογαριασμῶν του θὰ ἀφήνῃ τὰ ἴχνη της• πότε καὶ πόσα δόθηκαν ἢ λήφθηκαν καὶ ἀπὸ ποιούς. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ διαβιβάζονται στὴν Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Γιὰ ὅλες τὶς συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν μὲ ὅλα τὰ ὑπουργεῖα θὰ ἀπαιτῆται πλέον ἡ χρῆσι τοῦ Ἀριθμοῦ Φορολογικοῦ Μητρῴου. Καμμία οἰκονομικὴ συναλλαγὴ δὲν θὰ μπορῇ νὰ ἔχῃ ἕνας πολίτης μὲ τὸ κράτος, ἂν οἱ ὑπηρεσίες δὲν γνωρίζουν τὸν Ἀριθμὸ Φορολογικοῦ Μητρῴου (Α.Φ.Μ.) του.

Ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2014 ἕνας κρατικὸς φορέας θὰ συνδέσῃ ὅλους τους διαφορετικοὺς ἀριθμοὺς ἀναγνώρισης ποὺ χρησιμοποιοῦνται σήμερα σὲ διάφορες κυβερνητικὲς ὑπηρεσίες• Α.Μ.Κ.Α., Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ὅλοι οἱ ἀριθμοὶ θὰ γίνουν ἕνας.

Ἀκόμα δὲν ἔχει καθοριστῆ ποιό μοντέλλο θὰ ἐφαρμοστῇ γιὰ τὴν σύναψι ὅλων τῶν ἀριθμῶν μητρῴου, ἀλλὰ ἐπικρατέστερο θεωρεῖται τὸ αὐστριακὸ μοντέλο, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο βγαίνει ἕνας ἀρχικὸς ἀριθμὸς γιὰ κάθε πολίτη ποὺ δὲν τὸν ξέρει κανένας καὶ εἶναι μυστικὸς καὶ κρυφὸς ἀπὸ ὅλους. Ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ αὐτὸ βγαίνουν δύο καὶ τρεῖς ἄλλοι, ὅπως ὁ Α.Φ.Μ., ὁ Α.Μ.Κ.Α. καὶ τὸ δελτίο ταυτότητος.

Μήπως τελικὰ δὲν εἶναι κρυφὸς καὶ τὸν ξέρει κάποιος «διαβολάκος»; Μήπως ἔχει ἄθροισμα χξς΄ (666);

[Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr]

Comments