- Ἡ «Σπίθα» προειδοποιεῖ καὶ παρακαλεῖ


Στὸ 70ὸ ἔτος τῆς ἐκδόσεώς του βρίσκεται σὺν Θεῷ τὸ περιοδικὸ. Ἀπὸ πολλὲς φάσεις πέρασε μέχρι τώρα ἡ ἔκδοσί του, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν φίλων ἀναγνωστῶν καὶ συνδρομητῶν του ἔφθασε ὣς ἐδῶ.

Τώρα ὅμως, λόγῳ τῶν μεγάλων ἐξόδων ποὺ ἐπιβάλλει ὄχι τόσο ἡ στοιχειοθεσία καὶ ἡ ἐκτύπωσι ὅσο ἡ ταχυδρόμησι, βρίσκεται στὴν ἀνάγκη νὰ περιορίσῃ τὴν ἔκδοσί της, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ συνεχίσῃ. Ἀναφέρεται χαρακτηριστικά, ὅτι ἀπὸ τὸ ἐτήσιο σύνολο ἐξόδων (ἐκδοτικῶν καὶ ταχυδρομικῶν) μόλις τὰ δύο τρίτα (2/3) καλύπτουν οἱ ἀποστελλόμενες συνδρομὲς τῶν φίλων ἀναγνωστῶν• τὸ ὑπόλοιπον ἕνα τρίτον (1/3) καταβάλλει ἡ ἱ. μονὴ Λογγοβάρδας - Πάρου.


Γι᾽ αὐτὸ ἡ «Σπίθα» προειδοποιεῖ, ὅτι ἀπὸ τὸ φύλλο αὐτὸ θὰ κυκλοφορῇ κάθε δύο μῆνες.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀνακοινώσεως αὐτῆς παρακαλοῦνται οἱ φίλοι ἀναγνῶσται ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ συνεχισθῇ ἡ ἔκδοσι τῆς «Σπίθας», νὰ στείλουν τὴν καθωρισμένη ἐτήσια συνδρομή τους. Ἂν σ᾽ αὐτὸ σταθοῦν συνεπεῖς, ἡ ἔκδοσις θὰ ἔχῃ μία σημαντικὴ βοήθεια, τὴν ὁποία τώρα στερεῖται.

Ἕνας ἄλλος τρόπος νὰ βοηθηθῇ ἡ ἔκδοσι εἶνε ὁ ἑξῆς. Γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ δαπανηρὴ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ μεμονωμένων φύλλων, μποροῦν νὰ βρεθοῦν κατὰ τόπους θερμοὶ ἀναγνῶσται ποὺ θὰ γίνουν συνεργάται• θὰ λαμβάνουν δηλαδὴ καθένας μία ποσότητα φύλλων, θὰ τὰ ἐπιδίδουν αὐτοὶ μὲ τὸ χέρι τους σὲ ἕνα ἀριθμὸ φίλων τους ἀναγνωστῶν καὶ θὰ συλλέγουν τὶς συνδρομές τους κατ᾽ ἔτος.

Ὅσοι ἔχουν τὴ διάθεσι ν᾽ ἀναλάβουν αὐτὴ τὴν ὑπηρεσία, ἂς ἐπικοινωνήσουν ἀμέσως γράφοντας γράμμα στὴ διεύθυνσι• Περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα» Ἱ. Μονὴ Λογγοβάρδας - 844 00 Πάρος, ἢ ἀφήνοντας φωνητικὸ μήνυμα στὸ τηλέφωνο 22840-21202.

Comments