- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Σεπτέμβριο καὶ Ὀκτώβριο 2014 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν οἱ ἑξῆς.

- Τὴν Τετάρτη 10-9-2014 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἡγούμενο τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Νικολάου Βαρσῶν ἀρχιμ. Μελχισεδέκ, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο.10-9-2014: Ὁ περὶ τὸν ἡγούμενο Μελχισεδὲκ ὅμιλος


- Τὴν Τρίτη 30-9-2014 ὁ Ἁγιορείτης ἡγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Βατοπαιδίου ἀρχιμ. Ἐφραίμ, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο καὶ ἄλλους κληρικούς, ἐτέλεσε τρισάγιο.30-9-2014: Ὁ γέρων Ἐφραὶμ τοῦ Βατοπαιδίου τελεῖ τρισάγιο


- Τὴν Κυριακὴ 5-10-2014 ὁ ἡγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Παναγίας Ἄνω Ξενιᾶς - Βόλου ἀρχιμ. Νεκτάριος, συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς αἰδ.Ἠλία Σίκο καὶ τὸν ἐγγονό του διάκονο Χρῆστο Βασιλειάδη, τέλεσαν τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Γέροντος.

5-10-2014: Ὁ ἡγούμενος Ἄνω Ξενιᾶς


Ἔγγραφα - ἄρθρα

Τὸν Σεπτέμβριο καὶ Ὀκτώβριο 2014 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 729/Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἀπάντησι στοὺς κατηγόρους τῶν ἱ. κανόνων», «Καιρὸς δοκιμασίας καὶ ἐξετάσεων» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 11002/2-9-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19832) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. μάρτυρος Μάμαντος μὲ θέμα «Γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ».

3
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἄπιστοι καὶ διεφθαρμένοι – “Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!…” (Ματθ. 17,17)» (φφ. 2 καὶ 3-9-2014, σ. 17).

4
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὑπάρχει πόθος αἰωνίου ζωῆς; – “Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;” (Ματθ. 19,16)» (φφ. 4 καὶ 5-9-2014, σ. 17).

5
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γέρων Αὐγουστῖνος (Καντιώτης) πρώην θρυλικὸς μητροπολίτης Φλωρίνης –Ἐπτώχευσε τρομερὰ ἡ ἐκκλησία καὶ τὸ ἔθνος μὲ τὴν ἐκδημία του (†28.8.2010)» (φφ. 5-9-2014, σ. 14).

6
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 11022/7-9-2014 φ.τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 19552), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως μὲ θέμα «Τί εἶνε Θεός;».

7
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 12842/8-9-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ Α΄ μέρος παλαιότερης ὁμιλίας του (1974α΄2) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου μὲ θέμα «Θάνατος = γέννησις!».

8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἀπέθανε γιὰ μᾶς – “Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον” (Ἰωάν. 3,16)» (φφ. 9 καὶ 10-9-2014, σ. 17).

9
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μὴ φοβηθεῖτε, μὴ δειλιάσετε (ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου “Οἱ Χριστιανοὶ στοὺς ἐσχάτους καιρούς”, ἔκδ. Β΄, 2008)» (φφ. 11 καὶ 12-9-2014, σ. 17).

10
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 6922/13-9-2014 ἑσπέρας φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ Α΄ μέρος παλαιότερης ὁμιλίας του (1965α΄2) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ μὲ θέμα «Τὰ θαύματα τοῦ σταυροῦ».

11
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1856/14-9-2014 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ Α΄ μέρος παλαιοτέρου ἄρθρου του (τοῦ 1952α΄) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμ. Σταυροῦ μὲ θέμα «Ὁ σταυρὸς σφραγίδα τῶν Χριστιανῶν».

12
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1857/14-9-2014 ἑσπέρας φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ Β΄ μέρος παλαιότερου ἄρθρου του (τοῦ 1952β΄) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ μὲ θέμα «Ὁ σταυρὸς καταπατεῖται».

13
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἑνωμένοι θὰ δώσουμε τὴ μάχη (ἀπὸ τὸἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 16-9-2014, σ. 17).

14
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 7282/17-9-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19702), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης μὲ θέμα «Οἱ τρεῖς θυγατέρες».

15
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Νὰ μὴν εἴμεθα χριστιανοὶ τοῦ καναπέ, ἂν θέλουμε ἡ πατρίδα νὰ ζήσει (ἀπὸ τὸἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 17-9-2014, σ. 17).

16
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Καὶ ἐὰν ἡ κοινωνία γίνει Σόδομα & Γόμορα καὶ ἐὰν ἀκόμα μείνεις ἕνας ἐπὶ τῆς γῆς, μπορεῖς νὰ ζήσεις κατὰ τὸ Εὐαγγέλιο (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 18-9-2014, σ. 17).

17
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δὲν θὰ σωθεῖτε – Φωτίζει ὁ Θεὸς τοὺς πιστούς (ἀπὸ τὸἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 19-9-2014, σ. 17).

18
) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 10032/21-9-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19812) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν μὲ θέμα «Ὁ ἄνθρωπος σύνθεσι σώματος καὶ ψυχῆς».

19
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Διωγμοὶ τοῦ μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου» (φφ. 23, 24 καὶ 25-9-2014, σ. 17).

20) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 9042/26-9-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19722) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταστάσεως τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου μὲ θέμα «Ὁ Χριστὸς πάνω στὸ σταυρό».

21) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Νὰ γίνετε μάχιμοι Χριστιανοί (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου» (φφ. 26 καὶ 30-9-2014, σ. 17).

22) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 7292/28-9-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19602) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Α΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ἔχουμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ;».

23) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Τὸ ἀήττητο ὅπλο» (φ. 156/Σεπτέμβριος 2014, σ. 10).

24
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πρόσκληση γιὰ ἀγῶνα (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 1-10-2014, σ. 17).

25) Τὸ δημοσίευμα στὴν «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πῶς θ᾽ἀντιμετωπίσουμε τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους; (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 2-10-2014, σ. 17).

26) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἕλληνες, ἀγωνισθεῖτε! Οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ εἶναι ἀγωνισταί (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 3-10-2014, σ. 17).

27) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 12892/5-10-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19772) ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Β΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Πῶς πρέπει νὰ ζοῦμε;».

28
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἀγωνία τοῦ Χριστοῦ–ὕπνος τῶν χριστιανῶν (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φφ. 7 καὶ 8-10-2014, σ. 17).

29) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ποιοί θὰ πέσουν στὰ δίχτυα τοῦ ἀντιχρίστου – “Ἀνθ᾽ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς” Β΄ Θεσ. 2,10 (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 9-10-2014, σ. 17).

30) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀναρχία σημεῖο ἐλεύσεως τοῦ ἀντιχρίστου (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 10-10-2014, σ. 17).

31) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1858/12-10-2014 ἑσπέρας φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερο ἄρθρο του (τοῦ 1973) ἐπὶ τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου μὲ θέμα «Ἀπάντησι στοὺς κατηγόρους τῶν ἱ. κανόνων». Δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φ. τῆς «Σπίθας».

32) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γιατί θὰ ἔρθει ὁ ἀντίχριστος; Γιατί ὁ Θεὸς δὲν τὸν καταργεῖ; (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 14-10-2014, σ. 17).

33) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὰ σημεῖα τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀντιχρίστου (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 15, 16 καὶ 17-10-2014, σ. 17).

34
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 12922/18-10-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 19852) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «“Ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός”».

35) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 9062/19-10-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19612) ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Γ΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Δάκρυα».

36
) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1859/20-10-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπόσπασμα παλαιότερης ὁμιλίας του (τοῦ 1958) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος μὲ θέμα «Ὁδηγὸς σωφροσύνης».

37) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Νὰ μὴν εἴμεθα ἄοπλοι (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 21-10-2014, σ. 17).

38
) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ Πηδάλιο εἶναι στερεὰ τροφὴ καὶἀσφαλὴς ὁδηγός (ἀπὸ τὸἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 22-10-2014, σ. 17).

39) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 10102/23-10-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη γραπτὴ ὁμιλία του (τοῦ 19812) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου μὲ θέμα «Βίος καὶ ἔργα τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου».

40) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡἁγία Γραφὴ καὶἡἱερὰ Παράδοση μοναδικὲς πηγὲς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως (ἀπὸ τὸἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 23 καὶ 24-10-2014, σ. 17).

41) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11122/26-10-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ Α΄ μέρος παλαιότερης ὁμιλίας του (τοῦ 1982α2) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Δημητρίου τοῦ μυροβλήτου μὲ θέμα «Τί δίδασκε ὁ ἅγιος Δημήτριος».

42) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 6962/28-10-2014 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 19772) ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου μὲ θέμα «Ἡ σκέπη τοῦ γένους μας».

43) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Κάντε προσευχὴ καὶ θὰ δεῖτε θαύματα (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 28-10-2014, σ. 17).

44) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὠκεανὸς εἶναι ἡ ζωή μας, κύματα ἄγρια καὶ φοβερὰ μᾶς περικυκλώνουν (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 30-10-2014, σ. 17).

45) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Νὰ μὴν ἐξαπατηθῆτε (ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστίνου)» (φ. 31-10-2014, σ. 17).

46) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ἡ σημασία τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν» (φ. 157/Ὀκτώβριος 2014, σ. 10).


Ἐλήφθησαν


1. γέροντος Ἰωσήφ, Βατοπαιδινὲς κατηχήσεις, Ψυχωφελῆ Βατοπαιδινὰ 10, ἱ. βασιλική, πατριαρχικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου, Ἅγιο Ὄρος 19991, σσ. 342.

2. γέροντος Ἰωσήφ, Λόγοι παρακλήσεως, ἔκδ. ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος 19983, σσ. 334.

3
. πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση ὁμοτίμου καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Ὁ ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος ὡς ἀγωνιστὴς καὶ ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας – Μὲ ἀναφορὲς στὴν ἐπικαιρότητα, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 295.

4. πρωτ. Θωμᾶ Γ. Μανάδη ἐφημερίου ἱ. ν. Ἁγ. Ἰωάννου Πτολεμαΐδος, Εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν στὴ Νεοελληνικὴ γλώσσα, Πτολεμαΐδα Αὔγουστος 2014, σσ. 207.

5. μοναχοῦ τινος ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω, Τὸ Κεκραγάριον, ἱ. κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ, σσ. 61.

6. μοναχοῦ τινος ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω, Προσευχητάριον, ἱ. κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ, σσ. 39.

7. μοναχοῦ τινος ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω, Προσευχαὶ εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἱ. κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ, σσ. 9.

8
. ἱστολογίου «Χριστοΰφαντος», Καυτὰ ζητήματα (ἀφυπνιστικὰ μελετήματα), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 119.
Comments