- Ἐν τῇ πράξει ἔγινε ἄρσις τοῦ «ἀφορισμοῦ»

Ε
κοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὸ πρωὶ τῆς 28ης Αὐγούστου 2014 (ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ π. Αὐγουστῖνος πρὸ τετραετίας) ὁ γνωστὸς ἐκλεκτὸς ἐργάτης τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας Νικόλαος Ἰω. Σωτηρόπουλος σὲ ἡλικία 79 ἐτῶν.

Ἡ κηδεία καὶ ἡ ταφή του ἔγιναν πανδήμως καὶ μὲ τὴν παράστασι τεσσάρων ἀρχιερέων τὴν 29η Αὐγούστου, μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ τιμίου Προδρόμου, στὴν ἱ. μονὴ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς - Θέρμου τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας &Ἀκαρνανίας.

Ὁ «ἀφορισμός», ποὺ τοῦ εἶχε ἐπιβληθῆ πρὸ 20ετίας, ἦταν ἄδικος καὶ ἀντικανονικός, ὄχι ὅμως ἀνυπόστατος. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ ἴδιος, καθὼς καὶ ὅλοι ὅσοι τὸν ἀγαποῦσαν καὶ ἐκτιμοῦσαν τὸ πρόσωπο, τὰ χαρίσματα, τὸ θεολογικὸ ἔργο καὶ τοὺς ἀγῶνες του, πειθαρχώντας στὴν Ἐκκλησία καὶ ὑπομένοντας καὶ τὴν ἄδικη αὐτὴ ἀπόφασί της, ζητοῦσαν ἁρμοδίως, εὐσεβάστως καὶ γραπτῶς τὴν ἄρσι τοῦ «ἀφορισμοῦ».

Εἶνε ἀλήθεια ὡστόσο ὅτι, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ἐπιτιμίου καὶ σὲ ὅλο τὸ διάστημα μέχρι τῆς κοιμήσεώς του, ἀρκετοὶ ἱεράρχαι καὶ ἄλλοι κληρικοί, παραβλέποντας τὸν «ἀφορισμὸ» ὡς ἀνίσχυρο, τοῦ μετέδιδαν τὴν θεία κοινωνία, τὸν καλοῦσαν ὡς ὁμιλητή, τὸν ἀκροῶντο καὶ τὸν τιμοῦσαν ποικιλοτρόπως.

Στὸ τέλος ὅμως, μὲ τὴν ἐπιδείνωσι τῆς ὑγείας του καὶ τὴν ἐπικειμένη ἀναχώρησί του, καὶ αὐτὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο κατόπιν συγκαταθέσεως καὶ τῶν ἄλλων μελῶν τῆς Μείζονος καὶ Ὑπερτελοῦς Συνόδου ἡ ὁποία εἶχε ἐπιβάλει τότε τὸ ἐπιτίμιο, ἔδωσε τὴν ἔγκρισι νὰ γίνῃ ἡ ἐκκλησιαστικὴ κηδεία του ἀλλὰ ἀπὸ ἕναν ἱερέα, ὅπως καὶ ἔγινε.

Ἐν τῇ πράξει ἔγινε ἄρσις τοῦ ἀφορισμοῦ. Ὅπως διὰ προφορικῆς ἐντολῆς τότε ἐπεβλήθη, ἔτσι καὶ τώρα μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἤρθη.

Τὸ 40ήμερο μνημόσυνό του θὰ τελεσθῇ στὴν ἱ. μονὴ ὅπου ἐτάφη τὸ Σάββατο 4 Ὀκτωβρίου 2014 στὸ τέλος τῆς θείας λειτουργίας. Ὅσοι τιμοῦν τὴν μνήμη του προσκαλοῦνται νὰ συμπροσευχηθοῦν.
Comments