- ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

Μόλις κυκλοφόρησε τὸ νέο βιβλίο τοῦ Παριανοῦ μουσικοδιδασκάλου Ἐμμ. Ἀντ. Χανιώτη μὲ τὸν ἀνωτέρω τίτλο, τὸ ὁποῖο περιέχει καὶ ψηφιακό δίσκο (cd) μὲ ὕμνους τοῦ Ἁγίου, ποὺ ἀποδίδονται ἀπὸ τὸν Βυζαντινὸ χορὸ «Ἅγιος Τρύφων».

Εἶνε ἔκδοσις: Tῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Διονύσου, τῆς Ἱ. Κοινοβιακῆς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου καὶ τοῦ κ. Ἐμμ. Ἀντ. Χανιώτη - Πάριου μουσικοδιδασκάλου.Στὶς 356 ἔγχρωμες σελίδες του παρουσιάζονται κατὰ σειράν: α´) Ὁ βίος τοῦ ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου τῆς Πάρου, β´) Ὁ βίος τοῦ π. Μάρκου Μανώλη, γ´) Ἡ μουσικὴ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, δ´) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (ὑμνολογικὰ κείμενα), ε´) Τὸ μουσικὸν παράρτημα, περιέχον ὕμνους τοῦ CD, δύο δείγματα μουσικῆς γραφῆς ἀπὸ τοὺς τόμους τοῦ ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου μὲ τίτλο «Πνευματικὴ κιθάρα» ἔτους 1933 καθὼς καὶ πολὺ περιληπτικὰ τρόπους μουσικῆς ἔκφρασης, ϛ´) Τὸ τυπικὸν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ζ´) Γενικές πληροφορίες γιὰ τὸ cd.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ προμηθευτοῦν τὸν τόμο μὲ τὸ CD ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου (2284021202), στὴν Ἀθήνα στὸ τηλέφωνο 210-2822047 καὶ στὸ βιβλιοπωλεῖο «ἩἜλαφος» (2385028868).
Comments