- Τὸ ποθούμενο - «Νὰ δώσουν οἱ πολιτικοί μας ὅραμα πνευματικό. Νὰ μιλήσουν γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα»

Τ
ὰ λόγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ ἀντηχοῦν στ’ αὐτιά μας ἂν καὶ πέρασαν περισσότερα ἀπὸ 200 χρόνια ποὺ πρωτοελέχθησαν καὶ πρωτοακούστηκαν. Μιλοῦσε ὁ Ἅγιος γιὰ «τὸ ποθούμενο». Κι’ αὐτὸ πότε; Ὅταν ἤδη εἶχαν γίνει τὰ περιβόητα Ὀρλοφικά, μὲ τὶς φοβερὲς σφαγὲς τῶν Ἑλλήνων τὸ 1770. Κι ὅμως ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἔδινε κουράγιο στὸν κατατρομαγμένο λαὸ καὶ θέριευε τὴν ἀποσταμένη ἐλπίδα.

Ἔτσι ἀκριβῶς καὶ σήμερα πρέπει νὰ γίνῃ. Νὰ δώσουν οἱ πολιτικοί μας ὅραμα πνευματικό. Νὰ μιλήσουν γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα. Νὰ τονώσουν τὴν πίστι καὶ ἰδιαίτερα στὶς καρδιὲς τῶν νέων μας, ποὺ συνεχίζουν νὰ φεύγουν πρὸς τὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὴν ἀναζήτησι μιᾶς καλύτερης ζωῆς καὶ μιᾶς ἐπιστημονικῆς καταξιώσεως. Ἂν τὰ νέα Ἑλληνόπουλα ἔχουν θεμελιώσει τὴν ζωή τους στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Ἑλλάδα, τότε ὅπου κι ἂν πᾶνε θὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδος. Διαφορετικά, θὰ γίνουν κοσμοπολῖτες καὶ θὰ ντρέπωνται νὰ λέγωνται ὅτι εἶναι Ἕλληνες. Γιατὶ εἶναι δίδαγμα τῆς Ἱστορίας ὅτι ὁ Ἕλληνας, ἂν χάσῃ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι του, θὰ χάσῃ καὶ τὸν Ἑλληνισμό του.

Ἂς ἔχουμε καὶ κάτι ἄλλο ὑπ’ ὄψιν μας. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἐργάστηκε ἐθνικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ἰδίως στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ὑπέστη ἐκεῖ μαρτυρικὸ θάνατο. Χρέος μας εἶναι ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες νὰ μὴ λησμονοῦμε τὴν Βόρειο Ἤπειρό μας τὴν Ἑλληνική, ποὺ 100 χρόνια ἀπὸ τὸν περίφημο Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα ἐξακολουθεῖ νὰ βρίσκεται στὸ Γολγοθᾶ τῆς δοκιμασίας της. Εἶναι ὀδυνηρὴ ἡ διάσπασι τῆς Ἡγεσίας «μέσα» σὲ τόσους κρίσιμους καιρούς.

Καὶ ἐπειδὴ τὸ φέρνει ὁ λόγος, πρέπει νὰ ποῦμε κάτι καὶ γιὰ τὴν ἑλληνικώτατη Θράκη, ἡ ὁποία κινδυνεύει τὰ ἔσχατα εἴτε ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία μας εἴτε ἀπὸ τὴν κοντόφθαλμη πολιτική μας. Γιὰ τὰ δύο αὐτὰ κορυφαῖα ἐθνικὰ θέματα μίλησα ἐκτενῶς κατὰ τὴν Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὴ Μονὴ Μολυβδοσκέπαστης ἀργὰ τὸ βράδυ τῆς 14ης Αὐγούστου φέτος. Καὶ μίλησα μὲ τὴν πεποίθησι ὅτι ἀκούει ὁ Θεός. Ὅμως πρέπει νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ ἀκοῦνε καὶ «αἱ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι ἐξουσίαι» (Ρωμ. ΙΓ΄, 1). Ἐν τῷ μεταξὺ ἐμεῖς ἂς μένουμε ἑνωμένοι καὶ μονοιασμένοι ὥστε νὰ πραγματοποιῆται τὸ σοφὸν λόγιον «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇἑνώσει». Καὶ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ νὰ σκέπῃ καὶ νὰ εὐλογῇ ὅλους. Ἀμήν.Σύντομη ὁμιλία τοῦ σεβ. μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέου
κατὰ τὴν λιτανεία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ
στὴν πλατεῖα τῆς Κονίτσης στὶς 23-8-2014

Comments