- ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΜΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Πρὸς ὅλους τοὺς ὑπευθύνους γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν στὰ σχολεῖα μας

Ὑπ᾽ὄψιν τοῦ σεβ. μητροπολίτου ΠαροναξίαςΜὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσκληση ποὺ μοῦ ἔφεραν τὰ παιδιά μου στὸ σπίτι γιὰ τὴ «Χριστουγεννιάτικη» γιορτὴ τοῦ σχολείου τους, ἐπιτρέψτε μου νὰ μοιραστῶ τὶς ἀνησυχίες καὶ τοὺς προβληματισμούς μου, ὡς μητέρα τριῶν παιδιῶν ποὺ φοιτοῦν στὸ δημοτικὸ σχολεῖο τῆς Νάουσας.

Ἡ πρόσκληση, μαύρου χρώματος καὶ σχήματος πιγκουΐνου, εἶναι κατὰ λέξη ἡ ἑξῆς:

«Ράγκι, Πιγκουινάκι». Στὴ γιορτή μου σᾶς καλῶ, τὴν Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στὶς 6.30 στὸ χῶρο τοῦ σχολείου.

Αἰσθάνομαι προσβεβλημένη ὡς Ἑλληνίδα Χριστιανὴ Ὀρθόδοξη, ὅταν στὴν ὑποτιθέμενη Χριστουγεννιάτικη γιορτὴ τοῦ σχολείου τῶν παιδιῶν μου, μὲ προσκαλεῖ ἕνας... πιγκουΐνος! Κι ὅταν διαμαρτυρήθηκα στὸν διευθυντὴ τοῦ σχολείου, ἡ ἀπάντησή του ἦταν ὅτι τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴν πρόσκληση αὐτὴ τὴν ἔλαβε ὁ σύλλογος τῶν διδασκόντων κι ὅτι, ἂν ἐγὼ τὴν θεωρῶ προσβλητική, αὐτὴ εἶναι ἁπλὰ ἡ «ἄποψή μου»!

Ρωτῶ λοιπόν:

1. Ποιόν προσβάλλει ὁ Χριστὸς τόσο πολὺ ὥστε νὰ μὴν ἀναφέρεται οὔτε τὸ ὄνομά Του στὴ γιορτὴ τῆς γεννήσεώς Του;

2. Ποιόν ἐκπαιδευτικὸ στόχο θὰ πετύχει μία γιορτὴ πιγκουΐνων μὲ χαζὰ ἀμερικανόφερτα «τραλαλὰ» ἀντὶ μίας ὡραίας παραδοσιακῆς παιδικῆς Χριστουγεννιάτικης γιορτῆς μὲ κεντρικὸ θέμα τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου;

3. Γιατί (ἐδῶ καὶ τουλάχιστον 3 χρόνια ποὺ φοιτοῦν τὰ παιδιά μου στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τῆς Νάουσας) γίνεται συστηματικὴ προσπάθεια νὰ ἀπαλειφθεῖ κάθε τὶ Χριστιανικὸ καὶ Ὀρθόδοξο;

4. Γιατί κατεβαίνουν ἀπὸ τὶς αἴθουσες οἱ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, ὅταν εἶναι συνταγματικὸ δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων μαθητῶν νὰ ὑπάρχουν τὰ θρησκευτικά τους σύμβολα ἀναρτημένα στὶς αἴθουσες διδασκαλίας;

5. Γιατί δὲν τηρεῖται ἀπὸ τοὺς δασκάλους τοῦ σχολείου μας –πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων– τὸ πρόγραμμα διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;

6. Γιατί ἐπιτρέπεται νὰ ὑπάρχουν στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου ἀφίσες ποὺ προπαγανδίζουν τὴν νεοταξική, ἄφυλη, ἄχρωμη, ἀντεθνικὴ agenda; (Μία ἀφίσα ἔχει τὸ μήνυμα ONE RACE: HUMAN, ποὺ μεταφράζεται ΜΙΑ ΦΥΛΗ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ καὶ ἀπεικονίζει ἀνέκφραστα πρόσωπα διαιρεμένα στὰ δύο, τὸ καθένα μὲ δύο ἀπὸ τὰ χρώματα τῶν ἀνθρώπινων φυλῶν).

Στὸ ἄρθρο 16, παρ. 2 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδας διαβάζουμε: «Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴν διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες».

Ἄλλαξαν λοιπὸν οἱ στόχοι τῆς παιδείας στὰ σχολεῖα μας; Τώρα τὰ παιδιά μας δὲν θὰ ἔχουν πιὰ ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ συνείδηση;

Θὰ διαπλαστοῦν σὲ ἀνελεύθερους καὶ ἀνεύθυνους... πιγκουΐνους;


Μὲ τιμή: ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΛΙΦΙΕΡΗ
Comments