- ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μὲ τὸν ἀνωτέρω τίτλο κυκλοφορεῖ βιβλίο (βλ. σελ. 2), ποὺ ἀναφέρεται στοὺς ψευδοδιδασκάλους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι προπαγανδίζουν τὴν παγκόσμια θρησκεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Κατωτέρω ἀναδημοσιεύουμε τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου, τὸν ὁποῖο ἔγραψε ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης π. Θεόδωρος Ζήσης. Ἐντὸς πλαισίου παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς τοῦ Στάρετς τῆς Ὄπτινα Ἀνατολίου, ποὺ γράφτηκε τὸ 1829 καὶ εἶναι τόσο ἐπίκαιρη, σὰν νὰ γράφτηκε σήμερα.
«ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ συγκίνησι προλογίζω τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ ἑτοιμάσθηκε ὑπὸ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδος καὶ μὲ τὸν κόπο τοῦ εὐλαβοῦς συγγραφέως Ἰωάννου Ρίζου.

Ὁ Γέροντας καὶ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς, μετὰ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν τῆς συνοδείας του, δὲν ὑπέστειλαν οὔτε γιὰ μιὰ στιγμὴ τὴν σημαία τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ καὶ ἀντιπαπικοῦ ἀγῶνος, τὴν ὁποία εἶχε ἀνυψώσει ὁ ὑπὲρ πάντα ἄλλον σύγχρονος ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μακαριστὸς καὶ ἀοίδιμος μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

Ἀποτελεῖ ὄντως αἰτία ἄφατης χαρᾶς τὸ γεγονὸς ὅτι ἐν μέσῳ γενικῆς ἀφωνίας, καὶ ἑνὸς περιέργου ἐφησυχασμοῦ, τὸν ὁποῖο ὁ Γέροντας Μάξιμος ὀνομάζει αἵρεση, εὑρίσκεται ἕνα ἐπισκοπικὸ μοναστήρι, ποὺ ἀναλαμβάνει νὰ ἀφυπνίσει ὑπνώττουσες συνειδήσεις μὲ τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ παρουσιάζει τοὺς ληστὲς τῆς Θείας διδασκαλίας, οἱ ὁποῖοι δροῦν καὶ ἐργάζονται ὑπὲρ τῆς πανθρησκείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Αὐτοὶ κρύβονται κάτω ἀπὸ τὸ εὐλογημένο ράσο τοῦ Ὀρθοδόξου κληρικοῦ καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ Ὀρθοδόξου θεολόγου, ὡς δούρειοι ἵπποι ἐκ τῶν ἔσω ἀπεργαζόμενοι τὴν ἅλωση τῶν Ὀρθοδόξων.

Πλανῶνται ὅμως πλάνην οἰκτράν, διότι στηριζόμενοι στοὺς κοσμοκράτορες τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου ἀπειλοῦν καὶ φοβερίζουν τοὺς ὁμολογητὰς καὶ ἀγωνιστάς. Συκοφαντοῦν καὶ ὀνειδίζουν ψευδόμενοι τὸν μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὅπως συκοφαντοῦσαν καὶ ὕβριζαν τὸν μακαριστὸ καὶ Ἅγιο Γέροντα Αὐγουστῖνο.

Ἡ παράταξη τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ἰσχυρή, διότι εἶναι μαζί της ὁ παντοκράτωρ καὶ παντοδύναμος Κύριος, ἔστω καὶ ἂν κατορθώσει ὁ Ἀντικείμενος νὰ παρασύρει πολλοὺς ἐκλεκτούς.

Μόνος του εἶχε ἀπομείνει ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴν ψευδοσύνοδο Φερράρας Φλωρεντίας, καὶ ὅμως αὐτὸς ἐξέφρασε τὴν συνείδηση τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐξέφρασε τὴν Ἀλήθεια, ἡ ὁποία οὔτε νικᾶται, οὔτε δεσμεύεται, οὔτε φυλακίζεται, οὔτε καταργεῖται, γιατὶ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Χριστός.

Σιωπᾶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, σιωπᾶ ἡ Σύνοδος, σιωποῦν οἱ πλεῖστοι τῶν ἀρχιερέων, δειλιῶντες πρὸ τῶν ἰσχυρῶν. 

Ἀφήνουν τοὺς ψευδοποιμένες καὶ ψευδοδιδασκάλους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, νὰ κατασπαράσσουν τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο. 

Δὲν θὰ ἐκλείψουν ὅμως ποτέ οἱ καλοὶ ποιμένες καὶ οἱ ἀληθινοὶ διδάσκαλοι.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ φωτίζει πολλὰ κεκρυμμένα. 

Ἀποκαλύπτει ὅσα ἀποκρύπτουν ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο, ὥστε νὰ προφυλάξει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὴν ἐπικίνδυνη αἵρεσι, τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 

Συγχρόνως δίδει καὶ παράδειγμα παρρησίας καὶ θάρρους πρὸς τοὺς δειλοὺς καὶ κατεπτοημένους μπροστὰ στὴν δύναμη τῶν αἱρετιζόντων πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων. 

Συγχαίρουμε τὴν Ἱ. Μονὴ καὶ τὸν εὐλαβέστατο συγγραφέα καὶ εὐχόμαστε νὰ καρποφορήσει ἑκατονταπλασίονα ὁ κόπος τους.

Αἰσιοδοξοῦμε, γιατὶ στὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς φίλης Ὀρθοδοξίας στρατεύονται πολλοὶ νέοι ἄνθρωποι».


Comments