- ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

(σύντομη ἱστορία τοῦ Παπισμοῦ)

γραπτὸ κήρυγμα τοῦ σεβ. † Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμία

1. Τὸ κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ποὺ ἀκοῦτε κάθε Κυριακὴ στὴν Θεία Λειτουργία, εἶναι μία ἱερὴ διακονία. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διδάσκουν ὅτι πρέπει νὰ κηρύττουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ χριστιανοὶ τὰ ὡραῖα τῆς πίστεώς τους καὶ νὰ μποροῦν νὰ ἀντικρούουν τοὺς αἱρετικούς.

Τούτη μάλιστα τὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη προηγούμενη ἐποχή, οἱ αἱρέσεις ἔχουν πληθυνθεῖ καὶ οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν ἀποθρασυνθεῖ καὶ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὸ ψέμα τους καὶ νὰ μᾶς ὑποτάξουν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ κηρύγματά μου θέλω νὰ εἶναι κατὰ τῶν αἱρέσεων γιὰ στηριγμὸ τῆς πίστης τῶν χριστιανῶν τοῦ ποιμνίου μου.

2. Στὸ σημερινό μου κήρυγμα θέλω νὰ σᾶς πῶ λίγα καὶ γενικὰ περὶ τῆς ἱστορίας τοῦ Παπισμοῦ καὶ παρακαλῶ νὰ τὰ προσέξετε. Στὴν ἀρχή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἤμασταν ὅλοι ἑνωμένοι. Στὴν Δύση καὶ στὴν Ἀνατολὴ ἤμασταν ὅλοι Ὀρθόδοξοι. Οἱ Πάπες τῆς Δύσης ἦταν Ὀρθόδοξοι. Ὅλοι ξέρουμε ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας πόσο ἡ παλαιὰ Ρώμη ὑποστήριξε τοὺς ἀγῶνες τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ μάλιστα τοὺς ἀγῶνες τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου ἐναντίον τῶν αἱρέσεων. Καὶ ἡ παλαιὰ Ρώμη εἶχε κοινωνία καὶ ἑνότητα μὲ τὴν νέα Ρώμη, τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ μὲ ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα.

3. Ἀλλὰ στὸ προσκήνιο ἐμφανίστηκαν οἱ Φράγκοι. Ποιοί ἦταν αὐτοί; Αὐτοὶ ἦταν ἕνας λαὸς βάρβαρος καὶ ἀπολίτιστος μὲ ἰσχυρὸ στρατὸ καὶ δύναμη καὶ μὲ καταστρωμένο σχέδιο κυριαρχίας. Ἤθελαν νὰ κυριαρχήσουν στὴν Εὐρώπη, ἤθελαν νὰ καταλάβουν τὸν Παπικὸ θρόνο καὶ νὰ ἀνασυστήσουν τὴν Δυτικὴ Αὐτοκρατορία καὶ ἔπειτα νὰ ἐξοντώσουν τὴν Ἀνατολικὴ Αὐτοκρατορία, τὴν λεγόμενη Ρωμηοσύνη. Οἱ Φράγκοι αὐτοὶ ἦταν εἰδωλολάτρες πρῶτα καὶ ἔπειτα ἔγιναν χριστιανοί. Ὅμως, παρὰ τὸ ὅτι ἔγιναν χριστιανοὶ καὶ παρίσταναν τὸν Ὀρθόδοξο, δὲν ἐγκατέλειψαν τὶς φράγκικες εἰδωλολατρικὲς δεισιδαιμονίες τους καὶ ἤθελαν νὰ ἀναμίξουν τὴν Ὀρθοδοξία μὲ αὐτές. Σὰν Ὀρθόδοξοι ποὺ παριστάνονταν εἶχαν δική τους ἱεραρχία καὶ μάλιστα ἤθελαν νὰ καταλάβουν τὸν Παπικὸ θρόνο καὶ νὰ ἐπιβληθοῦν στὴν δυτικὴ χριστιανοσύνη.

4. Γιὰ νὰ δεῖτε, ἀδελφοί, ἂν αὐτοὶ οἱ Φράγκοι εἶναι ἢ δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι, σᾶς λέγω τὸ ἑξῆς: Τὸ ἔτος 794 μ.Χ. ἡ ἱεραρχία τους κατεδίκασε τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, αὐτὴν τὴν Σύνοδο ποὺ θέσπισε νὰ τιμοῦμε τὰ ἅγια εἰκονίσματα. Καὶ τὸ ἔτος πάλι 809 μ.Χ. ἡ ἱεραρχία τῶν Φράγκων πρόσθεσε τὸ «Φιλιόκβε» στὸ «Πιστεύω», τὴν αἵρεση δηλαδὴ ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται καὶ ἀπὸ τὸν Υἱό, ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν Πατέρα, ὅπως μᾶς τὸ εἶπε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς (Ἰωάν. 15,26). Τότε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, καὶ τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσεως, διαμαρτυρήθηκαν γι᾽ αὐτό.

Μάλιστα ὁ τότε Ὀρθόδοξος Πάπας τῆς Ρώμης Λέων Γ΄, γιὰ ἀντίδραση καὶ διαμαρτυρία, χάραξε σὲ δύο ἀργυρὲς πλάκες τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, χωρὶς τὴν προσθήκη τοῦ «Φιλιόκβε», καὶ τὸ τοποθέτησε στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, «γιὰ φύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως», ὅπως ἔγραψε. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ κατὰ τὴν Η΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, τὸ 879 μ.Χ., οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Ἀνατολῆς, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ἁγίου Φωτίου, καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Δύσης, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Πάπα Ἰωάννου τοῦ Η΄, καταδίκασαν τὴν προσθήκη τοῦ «Φιλιόκβε» καὶ ἀναθεμάτισαν τοὺς Φράγκους, ποὺ τόλμησαν τὴν προσθήκη αὐτή.

Φαίνεται καθαρὰ τώρα ὅτι οἱ Φράγκοι εἶναι ἑτερόδοξοι καὶ αἱρετικοί. Ὥστε: Στὴν Δύση καὶ τὴν Ἀνατολὴ ἀπὸ τὴν μία μεριὰ ἔχουμε τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, στὴν Δύση, ἔχουμε τοὺς αἱρετικοὺς Φράγκους.

5.
Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ποὺ μιλᾶμε οἱ Φράγκοι ἐπίσκοποι ἔκαναν τρομεροὺς διωγμοὺς ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων, κατηγορώντας τους ὅτι ἔχουν πέσει σὲ λάθη καὶ ὅτι δὲν ἔχουν καλὴ θεολογία, ἐνῶ ἡ δική τους θεολογία, ἡ φράγκικη, αὐτὴ εἶναι ἡ καλὴ καὶ σωστή. Τελικά, χριστιανοί μου, γιὰ νὰ μὴν τὰ πολυλέγω, τὸ 1014 μ.Χ. οἱ Φράγκοι εἶχαν καταφέρει πιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν στὸν Ὀρθόδοξο Παπικὸ Θρόνο τῆς Δύσης καὶ νὰ κάνουν δικό τους ἰταλόφραγκο Πάπα, τὸν Βενέδικτο Η΄.

Αὐτός, σὰν προερχόμενος ἀπὸ τοὺς Φράγκους, ἔβαλε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως τὸ «Φιλιόκβε» καὶ ἔτσι, μὲ τὴν πράξη του αὐτή, ἀποκόπηκε ἀπὸ τὰ ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Πάπας τῆς Δύσεως δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος, ὅπως οἱ προηγούμενοί του, ἀλλὰ εἶναι αἱρετικὸς Φραγκόπαπας. Κόπηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ αὐτὸς καὶ ὅλη ἡ ἱεραρχία του καὶ ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ τῆς Δύσεως, οἱ ἑνωμένοι μαζί του. Πρόκειται γιὰ Σχίσμα, τὸ ὁποῖο ἔγινε ὁριστικὸ τὸ 1054 μ.Χ., τότε ποὺ ἔχουμε καὶ τὰ ἀναθέματα.

6. Ἀπὸ τὰ παραπάνω σύντομα ποὺ εἶπα, ἀδελφοὶ Χριστιανοί, φαίνεται πολὺ καθαρά, πρῶτον μέν, ὅτι οἱ σημερινοὶ Ρωμαιοκαθολικοί, ὅπως τοὺς λέγουν, δὲν εἶναι οἱ ἴδιοι μὲ τοὺς παλαιοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς τῆς Δύσης. Ἐκεῖνοι ἦταν πραγματικὰ Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ τοῦτοι οἱ σημερινοὶ εἶναι κακόδοξοι, εἶναι αἱρετικοί.

Εἶναι Φράγκοι, γιατὶ Φράγκος Πάπας τους κυριάρχησε καὶ τοὺς νόθευσε τὸ «Πιστεύω». Καὶ αὐτοὶ τὸ δέχτηκαν καὶ τὸ δέχονται ἀκόμη. Καὶ ἐμεῖς τοὺς λέμε καὶ τοὺς παρακαλᾶμε νὰ διώξουν τὶς φράγκικες αἱρέσεις καὶ νὰ ἑνωθοῦμε πάλι ὡς Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ αὐτοὶ μέχρι τώρα καμμιά μετάνοια. Καὶ ὄχι μόνο δὲν μετανοοῦν οἱ Φράγκοι Πάπες, ἀλλὰ εἶναι θρασεῖς καὶ κάνουν βήματα πρὸς ἐμᾶς, ἐπιδιώκοντες νὰ κάνουν καὶ ἐμᾶς νὰ φραγκέψουμε, νὰ δεχθοῦμε δηλαδὴ καὶ ἐμεῖς τὶς πλάνες τους. Αὐτὸ γιὰ ἐκείνους σημαίνει «ἕνωση».

Τὸ ἄλλο ποὺ φαίνεται ἀπὸ τὰ ὅσα σᾶς εἶπα παραπάνω εἶναι, ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ δὲν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία, ἀδελφοί μου, εἶναι ΜΙΑ, ὅπως μία εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἐνῶ τὰ ψέματα εἶναι πολλά. Οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ μὲ τὶς φράγκικες αἱρέσεις τους κόπηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀναθεματίστηκαν ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα. Δὲν ἀποτελοῦν λοιπὸν Ἐκκλησία, δὲν βγάζουν ἁγίους. Εἶναι ἁπλῶς μία κοσμικὴ καὶ πολιτικὴ ἐξουσία, ποὺ ἀποβλέπει σὲ μία παγκόσμια κυριαρχία, ὅπως παλαιὰ οἱ Φράγκοι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους προῆλθαν. Ἔτσι ἐξηγοῦνται οἱ ἐπισκέψεις καὶ οἱ διεισδύσεις τοῦ Πάπα στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, στὰ Βαλκάνια καὶ στὸν χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας.

Θέλει νὰ μᾶς ὑποτάξει. Δὲν θὰ τοῦ περάσει!
Comments