- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 98ο - 100ό)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ –Ἀθήνα


98α΄. ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΙ

Στὶς 10 Μαΐου 1964, Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης κάνει τὸ πρῶτο κήρυγμά του μετὰ τὸ Πάσχα, ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου. Μολονότι δὲν ἀρέσκεται στὰ πανηγύρια, ἔρχεται σὲ ἕνα ναὸ ποὺ γιορτάζει, στὸν Ἅγιο Θωμᾶ Ἄνω Κυψέλης, κάτω ἀπὸ τὰ Τουρκοβούνια. Ἐφημέριος ἦταν ὁ π. Σπυρίδων Πρωτονοτάριος – σὲ κάποιο σημεῖο ἀκούγεται καὶ ἡ δική του ἠχηρὴ φωνή. Ὁ ὁμιλητὴς ἐπαναλαμβάνει καὶ ἐδῶ, ὅτι ὁ ἀπόστολος δὲν εἶνε τροπάριο νὰ ψάλλεται, εἶνε ἀνάγνωσμα καὶ πρέπει νὰ μποροῦν οἱ πιστοὶ νὰ τὸ παρακολουθοῦν εὐκρινῶς. Ὅταν λέει ὅτι ὁ εὐγενικὸς λαός μας μὲ τὴν ἀθεΐα σκλήρυνε, «ἔγινε δήμιος καὶ ἔσφαξε», ἐννοεῖ τὸν τελευταῖο θλιβερὸ ἐμφύλιο σπαραγμό. Ἀκούγοντάς τον, ὅσο κουρασμένος καὶ ἂν εἶσαι, ξεχνᾷς τὴν κούρασι, παρὰ τὴν παράτασι τοῦ χρόνου.
διάρκεια ὁμιλίας 31΄:34΄΄98β΄. ΕΛΛΗΝΙΣΤΑΙ

Τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων 17 Μαΐου 1964, μέσα στὸ ἀναστάσιμο κλίμα, ὁ π. Αὐγουστῖνος κήρυξε στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ν. Ἡρακλείου - Ἀττικῆς, ποὺ τότε ἀνῆκε στὴ μεγάλη ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ἀλλὰ σήμερα ὑπάγεται στὴν ἰδιαίτερη μητρόπολι Ν. Ἰωνίας & Φιλαδελφείας. Θὰ μιλήσῃ κ᾽ἐδῶ ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου. Ἡ ὁμιλία του, λόγῳ τοῦ θέματός της, παίρνει ἀρκετὰ καὶ χρῶμα πατριωτικό, μὲ ἀναδρομὲς στὴν ἱστορία μας. Ἀκούγεται ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ κήρυκα ἔντονο τὸ παράπονο γιὰ τὴν ἀδικία τῶν συμμάχων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Στηλιτεύεται ὅμως καὶ ἡ δική μας μεγάλη ἁμαρτία, τὸ ὅτι δώσαμε μεγάλη σημασία σ᾽ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο παρὰ ἄνθρωποι θνητοί. Στὸ σημεῖο ποὺ κάνει λόγο γιὰ «γαλάζιο νησὶ» ἐννοεῖ τὴν Κύπρο.
διάρκεια ὁμιλίας 21΄:41΄΄

99α΄. ΤΟ ΜΕΓΑ ΟΝΟΜΑ

Στὶς 24 Μαΐου 1964, Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου, ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης κηρύττει στὸ ναὸ τῆς Ἁγ. Τριάδος Ν. Ἡρακλείου - Ἀττικῆς, ποὺ σήμερα ὑπάγεται στὴ μητρόπολι Ν. Ἰωνίας & Φιλαδελφείας. Στὸν βασιλικὸ θρόνο τῆς Ἑλλάδος εἶχε ἀνέλθει προσφάτως ὁ νεαρὸς Κωνσταντῖνος (24 ἐτῶν) μετὰ τὸ θάνατο τοῦ πατέρα του Παύλου (στὶς 6 Μαρτίου). Στὴν Αἴγυπτο πρόεδρος δημοκρατίας ἦταν ὁ Γκαμὰλ Ἀμπντὲλ Νάσερ. Καὶ ἐνῷ τὸ διαστημικὸ ἐνδιαφέρον ἄνοιγε ὁρίζοντες γιὰ ταξίδια σὲ ἄλλους πλανῆτες, πάνω στὴ Γῆ ἡ θεωρία ἀπεῖχε ἀπὸ τὴν πρᾶξι, καὶ στὴν χριστιανική μας χώρα βασίλευε ἡ ἀσέβεια. Ὁ ὁμιλητὴς λυπᾶται κ᾽ἐπιθυμεῖ ν᾽ἀποσυρθῇ σὲ μιὰ σπηλιὰ γιὰ νὰ θρηνήσῃ. Ὑπηρέτησε 3 χρόνια στὸ στρατὸ ὡς ἱερεύς, κ᾽ἐν τούτοις κάποιοι ἦταν ἕτοιμοι ν᾽ἀμφισβητήσουν τὸν πατριωτισμό του.
διάρκεια ὁμιλίας 23΄:49΄΄

99β΄. Η ΜΑΓΕΙΑ


Στὶς 7 Ἰουνίου 1964 βρίσκουμε τὸν π. Αὐγουστῖνο στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς Ἀθήνας, στὴν Ἡλιούπολι. Ἔχει πιὰ μπῆ τὸ καλοκαίρι καὶ τὸ θερμόμετρο ἀνεβαίνει. Εἶνε Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, σὲ τρεῖς ἡμέρες γίνεται ἡ ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα. Ὁ ἱεροκήρυκας ἔρχεται νὰ μιλήσῃ στὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου &Ἑλένης. Παίρνει ἀφορμὴ ἀπὸ τὸν ἀπόστολο γιὰ νὰ θίξῃ ἕνα θέμα σοβαρό· θὰ ξεσκεπάσῃ μία δαιμονικὴ παγίδα καὶ θὰ ὑποδείξῃ τὴ λύσι σὲ ἕνα πρόβλημα μὲ ἀσύλληπτες διαστάσεις. Ἡ «καθὼς πρέπει» κοινωνία καὶ οἱ θεωρούμενες ἀριστοκρατικὲς τάξεις, ἐνῷ μένουν ψυχρὲς γιὰ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ, «θρησκεύουν» προσφέροντας λατρεία στὸν ἀντίδικο. Μεγάλη ἡ ἀσέβεια, γιὰ τὴν ὁποία ὁ γέροντας προβλέπει σεισμό· νὰ ἦταν αὐτός, ἆραγε, ἐκεῖνος ποὺ συγκλόνισε τὴν πρωτεύουσα τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1981;…
διάρκεια ὁμιλίας 26΄:43΄΄100α΄. ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ!

Ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, 21 Ἰουνίου 1964, κηρύττει στὸ ναὸ τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Ν. Σμύρνης, ποὺ σήμερα ὑπάγεται στὴν ἰδιαίτερη μητρόπολι. Μερικὲς ἐκφράσεις του θέλουν ἐπεξήγησι. Ὅταν λέει «ζητοῦν νὰ σβήσουν τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά», ἐννοεῖ τὴν ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμισι ἐπὶ Εὐαγγέλου Παπανούτσου. Λέγοντας ὅτι στὰ μὰτς ἐπευφημοῦν «καθάρματα ποὺ ἀτιμάζουν κορίτσια» ὑπαινίσσεται τὴν ἠθικὴ παρεκτροπὴ γνωστοῦ ποδοσφαιριστοῦ. Ὅταν χρησιμοποιεῖ ἔντονα τὸν χαρακτηρισμὸ «χασαπόσκυλα», ἀναφέρεται στὴν ἀδιάντροπη ἐμφάνισι στὶς παραλίες στὰ θερινὰ μπάνια. Κι ὅταν λέει «Εἶστε παιδιὰ καὶ ἐγγόνια μιᾶς μεγάλης γενεᾶς», νὰ ἔχουμε ὑπ᾽ὄψιν ὅτι ἡ Ν. Σμύρνη εἶχε πληθυσμὸ προσφυγικό. Ὁ δὲ Ο.Η.Ε., ποὺ τώρα ἀριθμεῖ 190 κράτη - μέλη, τότε εἶχε μόλις 70.
διάρκεια ὁμιλίας 30΄:53΄΄100β΄. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ

Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγ. Πάντων 28 Ἰουνίου 1964 ὁ π. Αὐγουστῖνος κηρύττει στὸ ναὸ τῆς Ζωοδ. Πηγῆς Δάφνης - Ἀθηνῶν. Εἶνε παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγ. Ἀποστόλων (29 Ἰουν.), κατὰ τὴν ὁποία γίνεται σχετικὴ τελετὴ στὸ βράχο τῆς Ἀκροπόλεως. Γιὰ τὰ «Κολωνάκι», «μπονόρε», «ρομάντζα» ἔχουν δοθῆ ἄλλοτε ἐξηγήσεις. Ἐπιμένει σὲ ζητήματα ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καὶ λατρείας λέγοντας· τὸ «Κύριε, ἐλέησον» δὲν εἶνε μουσική, τὰ μνημόσυνα ὄχι Κυριακὴ ἀλλὰ Σάββατο. Τολμᾷ καὶ χαρακτηρίζει τὸ κράτος μασονικό. Δὲν ἀπορρίπτει τὴν ἐπιστήμη, ἀλλὰ καὶ δὲν τὴν θεοποιεῖ· «στοὺς ἀρχαιολόγους πιστεύεις», λέει, «στὸ Θεὸ δὲν πιστεύεις». Κρούει τὸν κώδωνα καὶ γιὰ ἐπερχόμενα κακά, ὅπως τὸ «διαβολικὸ μηχάνημα τῆς τελεβίζιον» καὶ ἡ «μοντέρνα ἐκκλησία μὲ κουρεμένους παπᾶδες».
διάρκεια ὁμιλίας 27΄:34΄΄
Comments