- «Τὸν Πάπα νὰ καταρᾶσθε»: Ὄντως τὸ εἶπε!

Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια ὁ Ἰω. Μενοῦνος ἀμφισβήτησε μέσῳ τοῦ περιοδικοῦ «Τὰ Νειάτα» τὸ κατὰ πόσον ἡ ῥῆσις «Τὸν Πάπα νὰ καταρᾶσθε», προέρχεται ἀπὸ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό.

Τότε ἡ «Χρ. Σπίθα» (φύλλα 684-687, Μάιος – Αὐγούστου 2010) δημοσίευσε ἄρθρο τοῦ Δρ Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου καὶ θεολόγου, ποὺ ἀπεδείκνυε, ὅτι τὸ ἐν λόγῳ ῥητὸ ὑπάρχει στὰ χειρόγραφα μὲ τοὺς λόγους τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ.

Σχετικὴ ἀπάντησι ἔδωσε ἐπίσης μέσῳ τῆς ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος» καὶ ἡ μοναχὴ Εὐθυμία, Ἡγουμένη τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Μεγαδένδρου Θέρμου. Ἡ ἴδια εἶχε ἤδη ἐκδώσει σχετικὸ βιβλίο «Οἱ προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία», στὸ ὁποῖο μάλιστα ἀνέφερε καὶ ἄλλη ἐκδοχὴ τῆς ἴδιας προφητείας τοῦ ἁγίου ἀπὸ ἀλβανικὸ χειρόγραφο: «Τὸν πάπα νὰ τὸν καταριέστε, γιατὶ αὐτὸς θὰ εἶναι αἴτιος τοῦ χαλασμοῦ τοῦ τόπου» (σ. 241).

Ἡ προφητεία αὐτὴ δὲν εἶνε ξένη μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ. Ὅπως σημειώνει ὁ ὁμότ. καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. αἰδεσ. πρωτοπρ. π. Θεόδ. Ζήσης «Εἶναι πολὺ χειρότερη ἡ ἄλλη ρήση τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ γιὰ τὸν ‟πάπα” καὶ τὸν Μωάμεθ, γιὰ τὸν δεύτερο λίγο συγκεκαλυμμένα, λόγῳ τῆς δουλείας. Τοὺς ταυτίζει μὲ τὸν Ἀντίχριστο καὶ βρίσκεται στὴν Η´ Διδαχή του : ‟Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι· ὁ ἕνας εἶναι ὁ πάπας καὶ ὁ ἕτερος εἶναι αὐτὸς, ὁποῦ εἶναι εἰς τὸ κεφάλι μας, χωρὶς νὰ εἰπῶ τὸ ὄνομά του, τὸ καταλαβαίνετε” (βλ. «Ἡ ἐπικαιρότης τῶν διδαχῶν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» Ὀρθόδοξος Τύπος (31-10-2014) σσ. 1, 6, καί Θεοδρομία ΙΣΤ3 [Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2014] 332-348).

Δυστυχῶς ὅμως, τὸν τελευταῖο καιρὸ ὁ σεβ. Μητροπολ. Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος ἐπανέφερε στὸ προσκήνιο τὴν ἐν λόγῳ ἀμφισβήτησι. Ἔτσι φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ λέγεται ἀπὸ ἐπίσημα χείλη (βλ. π.χ. ἄρθρο τοῦ πρωτ. π. Γεωργίου Τσέτση στὸ amen.gr στὶς 18.2.15 ), ὅτι αὐτὴ ἡ κατάρα ἦταν τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Κωλέττη, κι ὅτι ὁ π. Αὐγουστῖνος τὴν «ἐνσφήνωσε» σὲ κείμενο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ.

Ὅσοι πραγματικὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀλήθεια, ἂς ἀνατρέξουν στὰ ἐν λόγῳ κείμενα (τοῦ κ. Σιαμάκη δημοσιεύεται καὶ στὸ διαδίκτυο, βλ. π.χ. www.symbole.gr/component/content/article/146-chrphi/967-augkan) καὶ ὅσοι βιάστηκαν νὰ ἀμφισβητήσουν τὸν θεοφώτιστο λόγο τοῦ ἁγίου ἂς ὁμολογήσουν ταπεινὰ τὴν ἀστοχία τους. Ἀλλιῶς ἡ ἐπιστημονικὴ προχειρότητα θὰ ἔχῃ γίνει γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ βάθρο τῆς ἰσοπεδωτικῆς οἰκουμενιστικῆς λαίλαπας.
Comments