- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Ἰούλιο καὶ Αὔγουστο 2015 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν: 

- Τὸ Σάββατο 4-7-2015 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴ Λάρισσα, ἕνα λεωφορεῖο, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν κ. Ἀφροδίτη Μπουκουβάλου.

- Τὴν Κυριακὴ 12-7-2015 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴ Λευκωσία τῆς Κύπρου, ἕνα λεωφορεῖο, τῆς χριστιανικῆς ἀδελφότητος «Ἱεραποστολή».

- Τὴν Πέμπτη 23-7-2015 ὁ αἰδ. Γεώργιος Σταθόπουλος, ἐφημέριος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Ἀμαλιάδος τῆς ἱ. μητροπόλεως Ἠλείας, καὶ ἐτέλεσε τρισάγιο.

- Τὴν ἴδια μέρα ἐτέλεσαν τρισάγιο μέλη τῆς ἀδελφότητος τῆς ἀνδρῴας ἱ. μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἀετοχωρίου - Ἀλεξανδρουπόλεως τῆς ὁμωνύμου ἱ. μητροπόλεως.

- Τὴν Παρασκευὴ 31-7-2015 ὁ θεοφ. ἐπίσκοπος Τανάγρας Πολύκαρπος τῆς ἱ. μητροπόλεως Θηβῶν, καὶ ἐτέλεσε τρισάγιο.31-7-2015: ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Τανάγρας Πολύκαρπος - Τὴν Τετάρτη 26-8-2015 τὸ ἀπόγευμα ὁ αἰδ. Γρηγόριος Πολύμος, ἐφημέριος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Ἄνω Χάλικος καθὼς καὶ τοῦ Νοσοκομείου Μυτιλήνης, τῆς ὁμωνύμου ἱ. μητροπόλεως, μὲ προσκυνητάς.

- Τὴν Πέμπτη 27-8-2015 ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος προέστη τοῦ ἑσπερινοῦ πρὸ τῆς ἀγρυπνίας γιὰ τὸ πενταετὲς μνημόσυνο (2010-2015) τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου, ἐτέλεσε τὴν ῥασοφορία δύο δοκίμων τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Αὐγουστίνου, στὶς ὁποῖες ἔδωσε τὰ ὀνόματα Θεοφανὼ καὶ Ἐμμέλεια, καὶ τέλος ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος.

- Τὴν Παρασκευὴ 28-8-2015 ὁ ἀρχιμ. Λεόντιος Fusa τῆς ἱ. ἀρχιεπισκοπῆς Τόμιδος (Κωνστάντζας) τοῦ πατριαρχείου ῾Ρουμανίας ἐτέλεσε τρισάγιο στὸ μνῆμα.

- Τὴν ἴδια ἡμέρα προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴ Λευκωσία τῆς Κύπρου μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν κ. Χρῆστο Στυλιανοῦ.

- Ἐπίσης τὴν ἴδια ἡμέρα στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου μετὰ τὸν ἑσπερινὸ ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς παννυχίδος καὶ κατόπιν τρισάγιο ἐπὶ τοῦ μνήματος.
28-8-2015: Τὸ κόλλυβο τοῦ μνημοσύνουἜγγραφα - ἄρθρα 

Τὸν Ἰούλιο καὶ Αὔγουστο 2015 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 734/Ἰούλιος-Αὔγουστος 2015 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἀντὶ καρπῶν ἀγκάθια», «Ἐπιστροφὴ ἀσώτων ἐν μετανοίᾳ» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἢ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο – “Οὐδείς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ” (Ματθ. 6, 24)» (φφ. 30-6-2015 καὶ 1-7-2015, σ. 17).

3) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γιατί δὲν πιστεύετε;» (φφ. 2 καὶ 3-7-2015, σ. 17).

4) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1896/5-7-2015 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ μὲ θέμα «Ἀχθοφόροι».

5) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1897/7-7-2015 φ. τοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς μὲ θέμα «Προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες».

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ φωτογραφία τῆς κοινωνίας – “Ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν”» (φφ. 7 καὶ 8-7-2015, σ. 17).

7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πῶς θὰἔρθη ἡ εὐλογία;» (φφ. 9 καὶ 10-7-2015, σ. 17).

8) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1898/12-7-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΣΤ΄ Ματθαίου μὲ θέμα «῾Ρίζα τῶν ἀσθενειῶν ἡ ἁμαρτία».

9) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων – “Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου” (Ματθ. 9,2)» (φφ. 14 καὶ 15-7-2015, σ. 17).

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Προσκλητήριο ἐπιστρατεύσεως – “Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν” (Μᾶρκ. 8,34)» (φφ. 16 καὶ 17-7-2015, σ. 17).

11) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 10882/19-7-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 19602), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου μὲ θέμα «Τὸ ἁλάτι τῆς γῆς».

12) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1899/20-7-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ προφήτου Ἠλία μὲ θέμα «Ὁ θαυμαστὸς προφήτης».

13) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἀλήθεια, εἴμαστε Χριστιανοί; – “Ὃς δ᾽ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν” (Ματθ. 5,19)» (φφ. 21 καὶ 22-7-2015, σ. 17).

14) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἀπέθανε γιὰ μᾶς – “Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον” (Ἰωάν. 3,16)» (φφ. 23 καὶ 24-7-2015, σ. 9).

15) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1900/26-7-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Η΄ Ματθαίου μὲ θέμα «῾“Ἄνθρωπον ζητῶ!”».

16) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 9902/27-7-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ19652), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2003) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος μὲ θέμα «Διδάγματα ἀπὸ τὸν βίο τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος».

17) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὑπάρχει πόθος αἰωνίου ζωῆς; – “Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;” (Ματθ. 19, 16)» (φφ. 28 καὶ 29-7-2015, σ. 9).

18) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἄπιστοι καὶ διεφθαρμένοι – “Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!…” (Ματθ. 17,17)» (φφ. 30 καὶ 31-7-2015, σ. 9 καὶ 10).

19) Τὸ δημοσίευμα στὴν μηνιαία ἐφημερίδα τῶν Κυκλάδων «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Τὸ θαῦμα τῆς ἁγίας Εὐφημίας στὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο» (φ. 166/ Ἰούλιος 2015, σ. 10).

20) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1901/2-8-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Θ΄ Ματθαίου μὲ θέμα «Πίστι, μὴν ἀπελπιζώμαστε!».

21) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 8862/6-8-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη γραπτὴ ὁμιλία του (τοῦ 19722) ἀπὸ τὴν Α΄ ἔκδοσι τοῦ βιβλίου Ἀπόστολος, ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μὲ θέμα «Ὑπόμνησις».

22) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 11972/9-8-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 19812), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Ι΄ Ματθαίου μὲ θέμα «“Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;”».

23) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 8012/15-8-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη γραπτὴ ὁμιλία του (τοῦ 1965 [1963;]2) ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Σταυρός» (τ. 54/1965), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001) μεταγλωττισμένη καὶ συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Ἡ ἔνδοξος Κοίμησις».

24) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1902/16-8-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΑ΄ Ματθαίου μὲ θέμα «Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ».

25) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ζωή μας τρικυμισμένη θάλασσα» (φφ. 18 καὶ 19-8-2015, σ. 17).

26) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «“Κύριε, σῶσόν με” – “…ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με” (Ματθ. 14,30)» (φφ. 20 καὶ 21-8-2015, σ. 17).

27) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 7982/23-8-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη γραπτὴ ὁμιλία του (τοῦ 1961) ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Σταυρός» (τ. 102/1969), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001) μεταγλωττισμένη καὶ συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Ἡ ταπείνωσις τῆς Θεοτόκου».

28) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 7242/24-8-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ19762), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2000) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μὲ θέμα «Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀπέναντι τῶν ἀπίστων».

29) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ ἔλεγχος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀποβλέπει στὴ μετάνοια καὶ σωτηρία μας – “…Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη” (Ματθ. 17,17)» (φφ. 25 καὶ 26-8-2015, σ. 17).

30) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Παιδικὰ καὶ νεανικὰ δαιμόνια – “Καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης” (Ματθ. 17,18)» (φφ. 27 καὶ 28-8-2015, σ. 17).

31) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 10992/29-8-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ19742), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου μὲ θέμα «Οἱ ἄνθρωποι θανατώνονται, οἱ ἰδέες ὄχι».

32) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1903/30-8-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ β΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης παλαιοτέρας ὁμιλίας του (τοῦ 1961), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΓ΄ Ματθαίου μὲ θέμα «Ἀντὶ καρπῶν ἀγκάθια». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας» (σ. 1 κ.ἑ.).

33) Τὸ δημοσίευμα στὴν μηνιαία ἐφημερίδα τῶν Κυκλάδων «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Διδάγματα ἀπὸ τὴν Κοίμησι τῆς Θεοτόκου» (φ. 167/Αὔγουστος 2015, σ. 10).Ἐκδόσεις – Μεταφράσεις 
–Ἐπανεκδόσεις⃟ Συνεχίζεται στὴ῾Ρουμανία ἡ μεταφραστικὴ ἐργασία ἀπὸ τὸν Valeriu Palos καὶ ἡ ἐκδοτικὴ παραγωγὴ ἀπὸ τὸν οἶκο Metamorfosi (Μεταμόρφωσις) ἐπὶ τῶν γραπτῶν κηρυγμάτων καὶ ἄρθρων τοῦ μακαριστοῦ γέροντος ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου. Τὴνπερίοδο αὐτὴ ἔφθασαν στὰ χέρια μας δύο νέα ἔργα·

• Τὸ 2011 εἶχε ἐκδοθῆ μὲ τὸν τίτλο «Flori Inmiresmate» τὸ βιβλίο του «Μυρίπνοα ἄνθη», ποὺ περιέχει βίους ἁγίων (σσ. 270).

• Τὸ 2014 ἐκδόθηκε σὲ μεγάλο σχῆμα Κυριακοδρόμιο μὲ τὸν τίτλο «Kiriakodromion Augustinian - 92 predici la duminici»(σσ. 447). 


Τὸ ἐξώφυλλο τοῦ Κυριακοδρομίου ποὺ ἐκδόθηκε στὴ ῾Ρουμανία

⃟ Στὴν Ἑλλάδα οἱ ἐκδόσεις Καπλάνογλου τῆς Κοζάνης ἐπανεξέδωσαν·

• Σὲ Β΄ ἐπηυξημένη ἔκδοσι τὸ ἐξηντλημένο βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου «Τί θὰ μᾶς σώση;» (Φλώρινα 2015, σσ. 255), καὶ

• Σὲ Γ΄ ἐπηυξημένη ἔκδοσι τὸ ἐπίσης ἐξηντλημένο ἔργο τοῦ ἰδίου «Οἱ Χριστιανοὶ στοὺς ἐσχάτους καιρούς» (Φλώρινα 2015, σσ. 158).Ἐλήφθησαν1.Καθηγουμένης Ἰσιδώρας μοναχῆς Ἁγιοϊεροθεϊτίσσης, Παρακλητικὸς κανὼν τοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἐκδ. «Ἑπτάλοφος», Ἀθήνα Φεβρ. 2015, μικρὸ μέγεθος, σσ. 39.

2.τῆς ἰδίας, Παρακλητικὸς κανὼν τοῦ ὁσίου Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ἐκδ. «Ἑπτάλοφος», Ἀθήνα Ἀπρ. 2015, μικρὸ μέγεθος, σσ. 47.

3.Νικολάου Ι. Μέρτζου, Ἡ Φλώρινα στὸν 21ο αἰώνα, Φλώρινα Νοέμβριος 2009, σσ. 46.

4.Πέτρου Μπότση, Εὔοσμα ἄνθη ἀπὸ τὸν πάντερπνο ἀγρὸ τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Ἀθήνα 2015, σσ. 108.

5.τοῦ ἰδίου, Ὅσιος Θεοφάνης ὁ ἔγκλειστος· Οἱ τρεῖς σταυροί, Ἀθήνα 2014, σσ. 143.

6. τοῦ ἰδίου, Ἅγιος Τύχων· Ὁ μαρτυρικὸς πατριάρχης, Ἀθήνα 2014, σσ. 178.

7. Ὑπάρχει διέξοδος στὰ ἀδιέξοδά μας; Βεβαίως ὑπάρχει! ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 205.

8. Σὰν τὸ χρυσάφι στὸ καμίνι (ἀπὸ τὶς χαριτωμένες ἐμπειρίες τοῦ ἁπλοῦ, πιστοῦ, ταπεινοῦ, ἐναρέτου, θεοφωτίστου βιοπαλαιστοῦ καὶ συγχρόνου Ἰώβ, Ἀναστασίου Μαλαμᾶ, 1929-2004), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 20075, σσ. 64.
Comments