- ΕΙΝΕ Ο ΠΑΠΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ;

Δυστυχῶς στὶς μέρες μας, ποὺ ἡ πίστις ἀτόνησε καὶ ἡ ἀγάπη ψυχράνθηκε καὶ ὁ νοῦς μας στρέφεται ὅλο πρὸς τὰ τῆς γῆς αὐτῆς, πολλοὶ ὀρθόδοξοι, μένοντας ἀκατήχητοι, νομίζουν ὅτι εἴμαστε ἕνα μὲ τοὺς παπικούς, τοὺς ρωμαιοκαθολικούς. Εἶνε ὅμως ἔτσι;

Τὴν ἀπάντησι τὴν ἀναζητοῦμε στοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναφέρουμε ἕναν χαρακτηριστικὸ λόγο τοῦ ἁγίου Κλήμεντος Βουλγαρίας, ἑνὸς Ἕλληνα ἁγίου, μαθητοῦ καὶ συνεχιστοῦ τῶν ἁγίων ἰσαποστόλων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου τῶν φωτιστῶν τῶν Σλάβων. Ὅταν ὁ πρίγκιπας τῆς Μεγάλης Μοραβίας Σβιατοπλὸκ πίεζε τὸν ἅγιο Κλήμη μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἱεραποστόλους νὰ μὴν κατηγοροῦν τοὺς παπικοὺς γιὰ τὸ Filioque, οἱ ἅγιοι μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους ἀπήντησαν μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς.


«Ἐμεῖς δὲν θὰ συγκαταλέγαμε μὲ τοὺς Χριστιανοὺς ὅσους δὲν παραδέχονται τὸ Εὐαγγέλιο. Ἐκεῖ λοιπόν, ὁ ἕνας τῆς ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, εἶπε “τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, τὸ ὁποῖο ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα”. Αὐτοὶ ὅμως λένε ὅτι τὸ Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Υἱό. Πῶς λοιπὸν θὰ συμφωνήσουμε μὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὸ ἴδιο φρόνημα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν ὁμολογία τῶν Πατέρων [προφανῶς ἐννοεῖ τὸ σύμβολο τῆς Πίστεως]» (ἀρχιμ. Ἰ. Ἀλεξίου, Κύριλλος καὶ Μεθόδιος, οἱ ἱεραπόστολοι, Ἀθῆναι 1976, σσ. 124-125).

Ἡ ἀπάντησι αὐτὴ στοίχισε στοὺς ἁγίους τὴν σύλληψι, τὴν φυλάκισι, τὴν κακοποίησι καὶ τὸν ἐξανδραποδισμὸ (τὴν πώλησί τους ὡς δούλων) σὲ Ἑβραίους (βλ. Ἀχιλλ. Πιτσίλκα, Βίοι ἁγίων καὶ ἑορτολογικὰ ἀφιερώματα, τ. 11, Νοέμβριος, Θεσσ/ νίκη 2010, σσ. 382-383).

Σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν ἀπάντησι ἐκφράζονται καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἰδίως ὅσοι ἦρθαν ἀντιμέτωποι μὲ τὶς αἱρετικὲς διδασκαλίες τῶν παπικῶν• Μέγας Φώτιος, Γρηγόριος Παλαμᾶς, Μᾶρκος Εὐγενικός, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, Ἀθανάσιος ὁ Πάριος.


Οἱ νέες αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ πάπα Φραγκίσκου

Ἀλλὰ στὶς ἡμέρες μας, ὁ τελευταῖος πάπας προεκτείνει πολὺ περισσότερο τὶς αἱρετικὲς διδασκαλίες του.

Προσφάτως σὲ ὁμιλία του δήλωσε, ὅτι «ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶνε πνεῦμα• εἶνε ἕνα πρόσωπο, ἕνας ἄνθρωπος μὲ σῶμα, ὅπως ἐμεῖς, ἀλλὰ πλήρης δόξης»(https:// www. youtube.com/watch?v=4QeiWjF6d0). Βέβαια, ὁ Κύριος στὸν οὐρανὸ παραμένει ἑνωμένος μὲ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα Του, ὡς Θεὸς ὅμως εἶνε καὶ Πνεῦμα («Πνεῦμα ὁ Θεός» Ἰω. 4,24). Δὲν μποροῦμε νὰ διαχωρίσουμε τὴν ἀνθρώπινη φύσι Του ἀπὸ τὴ θεία. Ὅποιος λέει, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε πνεῦμα δὲν ἀναγνωρίζει τὴν θεότητά Του.

Ὁ πάπας κάνει ἀνοίγματα ἐπίσης πρὸς τὸ Ἰσλὰμ φθάνοντας ἕως καὶ τὴν συμπροσευχὴ μὲ ἱμάμηδες (https://www.youtube.com/watch?t=5&v=OR9HOJNEYvI). Ἀκόμη, δέχθηκε τὴν δήλωσι τῶν μουσουλμάνων, ὅτι τὸ Κοράνιο εἶνε ἕνα «προφητικὸ βιβλίο τῆς εἰρήνης» (http:// www.reuters.com/article/2014/11/30/us-pope-turkey-mideast-idUSK CN0JE0AD20141130).

Τέλος, πιστεύει, ὅτι οἱ Ἑβραῖοι, παρ᾽ὅτι ἀρνοῦνται τὸν Χριστό, ἐξακολουθοῦν νὰ εἶνε «λαὸς τοῦ Θεοῦ».Μετὰ ἀπ᾽ὅλ᾽ αὐτὰ διερωτᾶται κανείς: ποῦ ἆραγε μᾶς σπρώχνουν οἱ σημερινοὶ ἡγέτες τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅταν βιάζονται νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸν πάπα; Ἐὰν ἑνωθοῦμε μὲ τὸν πάπα ὑπ᾽ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, χωρὶς τὴν ἐπιστροφή του στὴν ἀρχικὴ πίστι τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία μόνον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κράτησε, τότε χάνουμε τελείως τὸν χριστιανισμό μας, ἐφ᾽ὅσον ἐκπίπτουμε καὶ αὐτῆς τῆς πίστεως, ποὺ εἶνε τὸ «Α» τοῦ χριστιανισμοῦ.

Ὅποιος ἑνωθῇ κατ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν πάπα, χωρὶς τὶς κανονικὲς προϋποθέσεις, ὑποπίπτει στὰ ἀναθέματα τῶν ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τὴν «ἀρὰ» τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ («τὸν πάπα νὰ καταρᾶσθε…»).

Comments