- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 103ο - 104ο)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα
103α΄. «ΤΙ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΩ Τῼ ΚΥΡΙῼ;»


Τὴν Τετάρτη 7 Ὀκτωβρίου 1964 τὸ πρωί, μετὰ ἀπὸ ἕνα ὀδυνηρὸ δίμηνο, ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης κάνει μία ὁμιλία στὸ παρεκκλήσιο τοῦ νοσοκομείου «Εὐαγγελισμὸς» τῶν Ἀθηνῶν, μέσα στὸ ὁποῖο πέρασε κρίσιμες ὧρες καὶ ἔφθασε ἕως τὶς πύλες τοῦ θανάτου. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη γινόταν μία εὐχαριστήριος θ. λειτουργία γιὰ τὴν θαυμαστὴ θεραπεία του. Λειτουργὸς ἦταν ὁ ἐφημέριος τοῦ νοσοκομείου (τότε ἀρχιμανδρίτης, κατόπιν ἐπίσκοπος Περιστερᾶς βοηθὸς τοῦ ἀρχιεπισκόπου, καὶ τέλος μητροπολίτης Δημητριάδος) ἀείμνηστος π. Ἠλίας Τσακογιάννης (ἐκ τῶν 12 ἀντικανονικῶς ἐκθρονισθέντων ἀρχιερέων). Ἐκκλησιαζόμενοι ἦταν ἕνας κύκλος συνεργατῶν τοῦ ἱεροκήρυκος καὶ ὅσοι τοῦ συμπαραστάθηκαν στὸ διάστημα τῆς ἀσθενείας. Ἡ ὁμιλία ἔχει προσωπικὸ χαρακτῆρα καὶ εἶνε συγκινητική. 
διάρκεια ὁμιλίας 14΄:37΄΄103β΄. ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΕΣΑΙ;

Στὴν ἀπορία καὶ τὸ δέος τοῦ π. Αὐγουστίνου, γιατί λοιπὸν ὁ Θεὸς παρατείνει τὴ ζωή του καὶ τί ἆραγε τοῦ ἐπιφυλάσσει στὴ συνέχεια, ἡ ἀπάντησι θὰ δοθῇ μέσα ἀπὸ σημαντικὰ γεγονότα τῶν ἑπομένων ἐτῶν 1965, 1966, καὶ ἀκόμη πιὸ καθαρὰ τὴν ἄνοιξι τοῦ 1967. Πρὸς τὸ παρὸν πάντως, μετὰ τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο, χρειάστηκε ἄλλον ἕνα περίπου μῆνα γιὰ νὰ ἀναρρώσῃ καὶ νὰ μπορέσῃ ν᾽ ἀναλάβῃ καθήκοντα. Θεραπευμένο πλέον, τὸν ἀκοῦμε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγ. Μαρίνης Ἡλιουπόλεως - Ἀθηνῶν, ὅπου ἐφημέρευε ὁ ἀείμνηστος φίλος του εὐλαβὴς καὶ πολύτεκνος ἱερεὺς π. Δημήτριος Παπαντώνης. Εἶνε Κυριακὴ 1η Νοεμβρίου 1964 καὶ ἑορτὴ τῶν ἁγίων Ἀναργύρων. Θὰ μιλήσῃ ἐπὶ τῆς ἑορτῆς· καί, παρὰ τὴν περιπέτεια ποὺ πέρασε, φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει ἐγκαταλείψει τὴν προσπάθεια νὰ καταπιάνεται μὲ τὰ ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα. 
διάρκεια ὁμιλίας 17΄:44΄΄104α΄. ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ἡ Κυριακὴ 8 Νοεμβρίου 1964 συνέπιπτε μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν Ταξιαρχῶν καὶ στὴν θ. λειτουργία διαβαζόταν τὸ δικό τους ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ τοῦ ἀπ. Παύλου. Ἐπ᾽ αὐτοῦ θὰ μιλήσῃ καὶ ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Μετὰ τὴν σοβαρὴ περιπέτεια τῆς ὑγείας, ποὺ ὑπέμεινε τὸ καλοκαίρι, ἔχει ἤδη ἀναλάβει κανονικὰ τὰ καθήκοντά του. Ἔρχεται λοιπὸν νὰ μιλήσῃ στὸ Μοσχᾶτο, στὸ ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ὅπου ὑπηρετοῦσε ὁ –ἀείμνηστος τώρα πλέον καὶ αὐτός– φίλος του ἀρχιμ. Εὐσέβιος Μπερερῆς. Ἡ ἐνορία ἦταν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες τότε. Τὴν εἶχε ἐπισκεφθῆ καὶ ἄλλοτε. Οἱ ἀναφορές του στὸν Ἄρη, τὸν Ὠρίωνα καὶ «τὰ φεγγάρια» ἀπηχοῦν τὰ ζωηρὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ κόσμου τὴν ἐποχὴ ἐκείνη γύρω ἀπὸ τὶς διαστημικὲς πτήσεις. 
διάρκεια ὁμιλίας 22΄:28΄΄ 104β΄. Ο ΑΓ. ΙΩ. ΕΛΕΗΜΩΝ ΩΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ἡ ὁμιλία ποὺ ἀκολουθεῖ ἔγινε τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Τετάρτη βράδυ 11 Νοεμβρίου 1964, στὸ ἑορτάζον ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου καὶ στὸν ὁμώνυμο φιλανθρωπικὸ σύλλογο Ἀθηνῶν ἐπὶ τῆς ὁδ. Ζωοδ. Πηγῆς 44. Ὁ κύκλος τῶν ἀκροατῶν, ἐλλείψει χώρου, εἶνε στενός. Τὸ θέμα ἀποτελεῖ μιὰ ἀπάντησι στὶς καινοτομίες τοῦ τότε οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πλευρᾶς πολιτείας ὁ ὁρίζοντας ἔχει ἀρχίσει νὰ …σκοτεινιάζῃ· στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἔχει ἀναλάβει γενικὸς γραμματεὺς ὁ μεταρρυθμιστὴς Εὐάγγελος Παπανοῦτσος. Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἡ χριστιανικὴ παιδεία θὰ δεχθοῦν περιορισμούς, καὶ οἱ θεολόγοι ἀρχίζουν κινητοποιήσεις. Γι᾽ αὐτὸ στὸ τέλος ὁ π. Αὐγουστῖνος προτρέπει θερμὰ τοὺς παρισταμένους νὰ μετάσχουν σὲ σχετικὸ συλλαλητήριο. Προμηνύεται μάχη… 
διάρκεια ὁμιλίας 19΄:53΄΄
Comments