- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Σεπτέμβριο καὶ Ὀκτώβριο 2015 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν·

⃟ Τὴν Τετάρτη 2-9-2015 ὁ αἰδ. Ἀθανάσιος Γεραμάνης, ἐφημέριος Βαθέος - Αὐλίδος τῆς ἱ. μητροπόλεως Θηβῶν, ἐπὶ κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν καὶ ἐτέλεσε τρισάγιο.

⃟ Τὴν Πέμπτη 10-9-2015 ὁ αἰδ. Νεκτάριος Χαλκίδης ἐφημέριος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Καλλιθέας - Τρικάλων μὲ προσκυνητὲς τέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Γέροντος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν π. Θεωνᾶ.

⃟ Τὸ Σαββάτο 26-9-2015 ἡ κ. Κυριακὴ Μιχαὴλ ἐπὶ κεφαλῆς ἁγιογραφικοῦ κύκλου Νέων Μητέρων καὶ Γυναικῶν Λαγκαδᾶ.

⃟ Τὴν Τρίτη 29-9-2015 ὁ ἀρχιμ. Δαμασκηνὸς Κρανᾶς τῆς ἱ. μητροπόλεως Ζιχνῶν, ἀπὸ τὸ Καλαμπάκι - Σερρῶν, ἐπὶ κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.

⃟ Τὸ Σαββάτο 3-10-2015 ὁ ἱερομ. Χαρίτων Ἀρσένης, ἐφημέριος τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Μάρκου Φλωρίνης, ἐτέλεσε τρισάγιο.

⃟ Τὴν Παρασκευὴ 9-10-2015 ἡ κ. Μαρία Καράκαλλου ἐπὶ κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἀπὸ τὸν Γαλατᾶ - Τροιζηνίας.

⃟ Τὴν Δευτέρα 12-10-2015 ὁ ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδάκης, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν καθηγούμενο τῆς ἱ. μονῆς Βατοπαιδίου ἀρχιμ. Ἐφραὶμ καὶ τὸν ἐφημέριο τοῦ ἱ. ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Πτολεμαΐδος ἀρχιμ. Χρυσόστομο Τσίρη, ἐτέλεσαν τρισάγιο.

⃟ Τὸ Σαββάτο 17-10-2015 ὁ αἰδ. Παῦλος Καραβασίλης ἐπὶ κεφαλῆς ἐνοριτῶν τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Κ. Γέφυρας - Θεσ/νίκης.

⃟ Τὴν Κυριακὴ 18-10-2015 ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας ἐπὶ τῇ ἐκδημίᾳ τῆς Εὐαγγελίας Ρεσναλῆ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Γέροντος.

⃟ Τὸ Σαββάτο 24-10-2015 ἡ κ. Δήμητρα Τσιόδρα ἐπὶ κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῶν Ἀθηνῶν. 


18-10-2015: ἐξόδιος ἀκολουθία Εὐαγγελίας ΡεσναλῆἜγγραφα - ἄρθρα 
Τὸν Σεπτέμβριο καὶ Ὀκτώβριο 2015 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 735/Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2015 φύλλο τῆς «Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Γάμος καὶ χαρά», «“…Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνη ἡ παράβαση!…”» κ.ἄ.

2) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ– “Κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾽ἐμοὶ καὶ πάντα σοι ἀποδώσω” (Ματθ. 18,26)» (φφ. 1 καὶ 2-9-2015, σ. 17).

3) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Καλοὶ καὶ κακοὶ γεωργοί» (φφ. 3 καὶ 4-9-2015, σ. 17).

4) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1904/6-9-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΔ΄ Ματθαίου μὲ θέμα «Γάμος καὶ χαρά». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».

5) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 8072/8-9-2015 φύλλο τοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1986), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Ἡ γέννησις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου».

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὀργὴ τοῦ Θεοῦ– “Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ὠργίσθη…” (Ματθ. 22,7)» (φφ. 8 καὶ 9-9-2015, σ. 17).

7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Νὰ συγχωροῦμε – “Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν” (Ματθ. 18,35)» (φφ. 10 καὶ 11-9-2015, σ. 17).

8) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 10012/13-9-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1961), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2003) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως μὲ θέμα «Ἔλειψε ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ…».

9) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1905/14-9-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1979;), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ μὲ θέμα «Ὁ σταυρὸς κάνει θαύματα».

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μᾶς ἀγαπάει ὁ Θεός! – “Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον” (Ἰωάν. 3,16)» (φφ. 17 καὶ 18-9-2015, σ. 17).

11) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 12012/20-9-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1984), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005), ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν μὲ θέμα «Περὶ ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου».

12) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Περὶ ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου – “Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν…” (Μᾶρκ. 8,34)» (φφ. 22 καὶ 23-9-2015, σ. 17).

13) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 9032/24-9-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1973), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) ἐλαφρῶς συμπληρωμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας καὶ ἰσαποστόλου Θέκλης μὲ θέμα «Μία προφητεία».

14) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Προσκλητήριο ἐπιστρατεύσεως – “Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν” (Μᾶρκ. 8,34)» (φφ. 24 καὶ 25-9-2015, σ. 17).

15) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 11062/26-9-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1974), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταστάσεως τοῦ ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου μὲ θέμα «Ὁ Θεὸς εἶνε ἀγάπη».

16) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 9022/27-9-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1961), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Α΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Πῶς θὰ ἔρθῃ ἡ εὐλογία;».

17) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Μᾶς ἀγαπάει ὁ Θεός» (φ. 168/Σεπτέμβριος 2015, σ. 8).
 
18) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πῶς θὰ ἔρθη ἡ εὐλογία;» (φφ. 1 καὶ 2-10-2015, σ. 17).

19) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 9052/4-10-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1980), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Β΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ἕνας νόμος φτάνει!».

20) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Εὐλογημένα καὶ καταραμένα ἐπαγγέλματα» (φφ. 6 καὶ 7-10-2015, σ. 17).

21) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ χρυσοῦς κανὼν – “Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως” (Λουκ. 6,31)» (φφ. 8 καὶ 9-10-2015, σ. 17).

22) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 10072/11-10-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1961), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2003) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Δ΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ὑπομονή».

23) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὑπομονή – “…Καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ” (Λουκ. 8,15)» (φφ. 13 καὶ 14-10-2015, σ. 17).

24) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀκαρπία» (φφ. 15 καὶ 20-10-2015, σ. 17).

25) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1906/18-10-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1970), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ μὲ θέμα «“Λουκᾶς ὁ ἀγαπητός”».

26) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 9082/20-10-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1991), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Ἀρτεμίου προστάτου τῆς ἑλληνικῆς ἀστυνομίας μὲ θέμα «Ὁ ἅγιος Ἀρτέμιος».

27) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀκράδαντη πίστη στὸ Χριστὸ θὰ μᾶς κρατήση ὄρθιους στὰ ἄγρια κύματα τῆς ζωῆς – “Καὶ λέγει αὐτῷ (ὁ Ἰησοῦς)· Ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;” (Ματθ. 14,31)» (φφ. 21 καὶ 22-10-2015, σ. 17).

28) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 12052/23-10-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1986), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου μὲ θέμα «Πικρὸς θάνατος».

29) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 6952/25-10-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1974), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (1999) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΣΤ΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Ἡ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν».

30) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 12062/26-10-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ β΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης παλαιότερης ὁμιλίας του (τοῦ 1982β΄2), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Δημητρίου μὲ θέμα «Δύο θαύματα».

31) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 11132/28-10-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ α΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης παλαιότερης ὁμιλίας του (τοῦ 1987β΄2), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης μὲ θέμα «Δύο ὀπτασίες».

32) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δαιμονικὴ ἐποχή» (φφ. 28 καὶ 29-10-2015, σ. 17).

33) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ἡ νίκη τῆς Ἑλλάδος» (φ. 169/Ὀκτώβριος 2015, σ. 10).

Ἐλήφθησαν 1. ἐπισκόπου Σεραφεὶμ μητροπολίτου Πειραιῶς, Κόσμος. Ἐξέλιξις ἢ δημιουργία; Τυχαιότης ἢ ἀπερινόητος σκοπιμότης; Φυσικὴ ἐπιλογὴ ἢ πάνσοφος Θεία Πρόνοια;, Πειραιεὺς 2012, σσ. 255.

2. γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου, Πατρικὲς παραινέσεις· Ὁμολογοῦμε τὸν Ἰησοῦ Χριστό; Τί προσφέρει ὁ Μοναχισμὸς στὴν κοινωνία; Ποία ἡ ὠφέλεια ἀπὸ τὸ Μοναστήρι; Τί εἶναι Ὀρθοδοξία;, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», [Θεσσαλονίκη 2015], σσ. 24.

3. ἀρχιμ. Εἰρηναίου Ἰ. Χατζηεφραιμίδη, Ἡ ἀλληλογραφία τῶν ἁγίων Αὐγουστίνου καὶ Ἱερωνύμου. Ἀπὸ τὸν sensus στὸν consensus, ἐκδ. οἶκος Κ. & Μ. Ἀντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη [2015], σσ. 47.

4. [Δοχειαρίτου ἱερομ.] π. Κοσμᾶ, Ἀκούγοντας τὰ λαϊκὰ καὶ ρεμπέτικα τραγούδια, τεῦχος Α´, Ἀθήνα 2015, σσ. 208.

5. πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ἀλήθειες γιὰ τὴν Ἀλήθεια, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 119.

6. Δημητρίου Χατζηαθανασίου, Ἀποφυγὴ ψυχικοῦ θανάτου, Ἀθήνα [2015], σσ. 53. Προσφέρεται δωρεάν· πληροφορίες στὸ τηλ. 210-2827150.

7. Μοναχισμός. 30χρονα Ἱ. Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου (1981-2011). Πρακτικὰ συνεδρίου, Ἱ. Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου, Πεντάλοφος Παιονίας, Μάρτιος 2015, σσ. 292.

8. Ἀφυπνιστικὰ καὶ ἐλπιδοφόρα, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», [Θεσσαλονίκη 2015], σσ. 16.

9. Ἑορτολόγιο 2016, ἀφιερωμένο στὸν ἐνάρετο καὶ ἀγωνιστὴ ἱερέα τῆς Πίστεως καὶ Πατρίδος ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΗ Γκαγκαστάθη (1902-1975), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, σσ. 128.
Comments