- Αἴτια τοῦ ἀδιεξόδου ἐκ τῆς κρίσεως (Α' ΜΕΡΟΣ)

Ἐπιστολὴ Ἁγιορείτου στὸν πρωθυπουργὸ 


(Ἡ «Σπίθα» δημοσιεύει, σὲ δύο συνέχειες καὶ μὲ δικούς της ὑποτίτλους, 
σημαντικὴ ἐπιστολὴ ἱερομονάχου, διότι θεωρεῖ τὰ γραφόμενα βαρυσήμαντα. 
Ὑπενθυμίζεται, ὅτι ὁ ἴδιος ἐπιστολογράφος ἀπέστειλε πρὸ ἐτῶν 
ἐξ ἴσου σημαντικὲς ἐπιστολὲς καὶ στὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν) 

Τῷ Ἐξοχωτάτῳ κυρίῳ

Ἀλεξίῳ Τσίπρᾳ,

Πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος

ἈθήναςἩ ἔνταξις στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι…Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπ᾽ἀρ. 6-2-2013 καὶ ὑπ᾽ἀρ. 55/20-3-2015 ἡμετέρων ἐπιστολῶν πρὸς τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, μὲ ἐθνικὴν θλῖψιν, ἐξ αἰτίας τῶν ἐξελίξεων γράφω Ὑμῖν τὰ κάτωθι:

Ἐξαπατᾶτε καὶ παραπλανᾶτε –θέλω νὰ πιστεύω ὄχι ἠθελημένα– τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, ἐμμένοντες εἰς τὴν ἀδιέξοδον πολιτικὴν τῶν προκατόχων Κυβερνήσεων, ἤτοι εἰς τὴν παραμονὴν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν καὶ κυρίως εἰς τὸ Εὐρὼ καὶ τὴν Εὐρωζώνην.

Ἡ πολιτικὴ αὕτη ὁδηγεῖ εἰς τὴν ὁλοκληρωτικὴν καταστροφὴν καὶ τὸ ξεπούλημα τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν ἠλλοίωσε πνευματικῶς, πολιτιστικῶς καὶ οἰκονομικῶς τὴν Ἑλλάδα.

Ἐξυπηρετεῖ μόνον τὴν Παγκοσμιοποίησιν καὶ τὰ σκοτεινὰ ἀντιλαϊκὰ κέντρα.

Καταλύει τὴν Δημοκρατίαν.

Ἀποκόπτει τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα τοῦ Πολιτισμοῦ της, τὰ ὁποῖα τὴν ἐκράτησαν δι᾽ αἰῶνας καὶ χιλιετίας εἰς τὸ προσκήνιον τῆς ἱστορίας...Τὸ τραγικώτερο πολιτικὸ λάθοςἩ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὁ Πολιτισμὸς καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ πίστη, ὑπῆρξαν διαχρονικῶς τὸ «ἁλάτι», ποὺ ἀπέτρεψε τὴν σῆψιν καὶ τὴν ἐξαφάνισιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Διὰ δύο χιλιετίες Ἑλληνορθοδόξου Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ, ὅσοι ἠθέλησαν νὰ καταστοῦν ἡγέται τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐσεβάσθησαν τὸν πολιτισμὸν τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν των.

Τόσον κατὰ τὴν Βυζαντινὴν περίοδον, ὅσον καὶ μετὰ τὴν ἀνασύστασιν τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ κράτους ὑπὸ τῶν ἡρώων τῆς ἐλευθερίας τοῦ 1821, μεγάλαι καὶ διακεκριμέναι προσωπικότητες ἀδιαλείπτως μέχρι σήμερον ἐξεδήλωνον τὸν σεβασμόν των εἰς τὸν ἕνα καὶ μόνον ἀληθῆ Τριαδικὸν Θεὸν καὶ ἐπεκαλοῦντο τὴν δύναμιν καὶ τὸν φωτισμόν Του διὰ νὰ κυβερνήσουν σωφρόνως, δικαίως καὶ εὐσεβῶς.

Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι μόνον φρόνημα ἀλλὰ προπάντων εἶναι τρόπος ζωῆς.

Εἶσθε ὁ πρῶτος ἡγέτης μετὰ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουλιανὸν τὸν Παραβάτην, ὅστις ἐπισήμως παρουσιάζεται ἀρνητὴς τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, τῶν θεσμῶν καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων. Γνωρίζετε (νομίζω) τὸ τέλος του…

Ἡ πρωταρχικὴ αἰτία διὰ τὴν ὁποίαν ἀπετύχατε νὰ ἐπιλύσητε τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν, δὲν εἶναι μόνον ἡ σκληρότης τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ προπάντων ἡ ὕβρις τῆς ὑπερηφανίας σας ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ἤτοι ἡ ἀθεΐα σας.

Διά τοῦτο καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι Σᾶς ἐταπείνωσαν καὶ Σᾶς ἐξευτέλισαν...

Ἔτσι, ἀντὶ νὰ ὑπερασπίσητε μέχρι θυσίας τὰ ἰδανικά σας, ὡς πράττουν οἱ ἥρωες καὶ οἱ μάρτυρες, τὰ ἀρνηθήκατε, διότι καὶ Ὑμεῖς, ὅπως καὶ οἱ προκάτοχοί σας πρωθυπουργοί, πιστεύετε μόνον εἰς τὸν ἑαυτόν σας καὶ εἰς τὴν δόξαν τῆς καθέδρας τῆς ἐξουσίας.

Ὑπάρχει μία εἰσέτι ὑστάτη εὐκαιρία νὰ μετανοήσητε καὶ νὰ διορθώσητε τὰ λάθη σας, νὰ ἐπαναπροσδιορίσητε τὰ φρονήματα καὶ τὴν πολιτικήν σας, ἄλλως ἐντὸς ὀλίγου οἱ Ἕλληνες, ὅταν θὰ ἀπεγκλωβισθοῦν ἀπὸ τὴν ἀπάτην τοῦ Εὐρὼ καὶ τῆς Εὐρώπης, θὰ Σᾶς ἐνθυμοῦνται μὲ ἀποστροφὴν καὶ θὰ Σᾶς μισήσουν, ὡς καὶ τοὺς προκατόχους σας Πρωθυπουργούς.

Θὰ εἶσθε καὶ ἐσεῖς μιὰ σκοτεινὴ ἱστορικὴ παρένθεσις.

Ἀναλυτικώτερον:

Ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν τό 1981 εἶναι τὸ τραγικώτερον πολιτικὸν λάθος τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ.

ΔΙΟΤΙ:

Ὁ πολιτισμός μας ἔνθεος


1.α΄)Ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων εἶναι ἔνθεος πολιτισμός. Παραλλήλως πρὸς τὴν φιλοσοφίαν καὶ τὴν ἐπιστήμην τῆς ἐξερευνήσεως τοῦ φυσικοῦ καὶ αἰσθητοῦ κόσμου, ἔχει μεταφυσικὰς ἀναζητήσεις.

Εἶναι κλασσικὴ ἡ ῥῆσις τοῦ Πλουτάρχου: «εὕροις δ᾽ἂν ἐπιὼν πόλεις ἀτειχίστους, ἀγραμμάτους, ἀβασιλεύτους, ἀοίκους, ἀχρημάτους, νομίσματος μὴ δεομένας, ἀπείρους θεάτρων καὶ γυμνασίων, ἀνιέρου δὲ πόλεως καὶ ἀθέου, μὴ χρωμένης εὐχαῖς… μηδὲ θυσίαις ἐπ’ ἀγαθοῖς… οὐδεὶς ἔσται γεγονὼς θεατής» (Πλουτάρχου, Πρὸς Κωλώτην, τ. 29, ἔκδ. Κάκτος).

Μετὰ δὲ τὴν μεταστοιχείωσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸν εἰς τὴν καθαρὰν καὶ ἀνόθευτον Ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔχει μεταφυσικὰς ἀναζητήσεις, μὲ ὑψίστην προτεραιότητα τὴν ὑπέρβασιν τοῦ κακοῦ, τοῦ θανάτου καὶ τὴν θέωσιν τοῦ ἀνθρώπου.

Τὸ κράτος ἐπὶ αἰῶνας καὶ χιλιετίας, συμπορεύεται μὲ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἡ νομοθεσία ἐκχριστιανίζεται. Ἡ Ἀλήθεια περὶ ἀνθρώπου, περὶ κόσμου καὶ περὶ νοήματος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου εἶναι εὐαγγελικαὶ καὶ χριστιανικαί.

Ἡ Πολιτεία γίνεται ἐπώνυμος τοῦ Χριστοῦ. «Χριστιανικὴ καινὴ Πολιτεία».

Μὲ κέντρον τὴν Κωνσταντινούπολιν ὁ Ἑλληνισμός, γίνεται παγκόσμιος Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ δύναμις, διὰ μίαν καὶ πλέον χιλιετίαν, καὶ ἀντικείμενον φθόνου τῆς αἱρετικῆς Δύσεως ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Καρλομάγνου, περὶ τῷ 800, μέχρι σήμερον. Τῷ 1204 μὲ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Φράγκων γίνεται αἰτία διασπάσεως τῆς αὐτοκρατορίας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ δυνηθῇ νὰ ἀντισταθῇ εἰς τὴν ἐπέλασιν τῶν Τούρκων, μετὰ τὴν ἧτταν τοῦ Ματζικέρτ, τῷ 1071 μ.Χ.

Οἱ Τοῦρκοι μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό 1453 μ.Χ., θὰ γίνουν ἀκουσίως αἰτία διατηρήσεως τοῦἙλληνισμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς θρησκείας καὶ τῆς γλώσσης του. Θὰ ἀποτρέψουν τὴν ἀφομοίωσιν μὲ τὴν Δύσιν, κατὰ τὸν ἀοίδιμον Παλαιολόγον, δημοσιογράφον τῆς ἐφημερίδος «ΒΗΜΑ» τῶν Ἀθηνῶν τῆς δεκαετίας τοῦ 1960. Ὅσοι ἔχουν μνήμην ἐνθυμοῦνται…Ὁ πολιτισμὸς καὶ θεσμοὶ τῶν Εὐρωπαίων σήμερα διεφθαρμένοιβ΄)Οἱ Εὐρωπαῖοι μετὰ τὸν Κάρολον τὸν Μέγαν γνωρίζουν τὸν διαφοροποιημένον Χριστιανισμὸν τῆς Δύσεως ἀπὸ τὴν ἐπηρμένην ὀφρὺν τοῦ Πάπα καὶ τὰ αἱρετικὰ φρονήματά του.

Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀπὸ τῆς Ἀναγεννήσεως καὶ ἐντεῦθεν, θὰ προσλάβουν μόνον τὸ ἐγκόσμιον στοιχεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τὴν ἐξερεύνησιν δηλαδὴ τοῦ φυσικοῦ κόσμου, καὶ θὰ ἀρνηθοῦν τὰ κράτη τῆς Δύσεως τὰς μεταφυσικάς του ἀναζητήσεις.

Ἡ αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ αἱ παρεκτροπαί του, θὰ ὁδηγήσουν εἰς τὴν ἀντίδρασιν τῆς Μεταρρυθμίσεως καὶ τοὺς θρησκευτικοὺς πολέμους εἰς τὴν Εὐρώπην, τὸ διάταγμα τῆς Νάντης τῷ 1598 καὶ τὸν χωρισμὸν κράτους ἀπὸ τὸν δυτικὸν χριστιανισμὸν μέχρι σήμερον.

Ὁ πολιτισμὸς τῶν Εὐρωπαίων καὶ οἱ θεσμοί των, σήμερον εἶναι διεφθαρμένοι. Ἐντεῦθεν καὶ αἱ διεφθαρμέναι Εὐρωπαϊκαὶ ὁδηγίαι ἀλλοιώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

Κάποτε οἱἝλληνες ἦσαν ὁδηγοὶ τῶν Εὐρωπαίων. Σήμερον εἶναι οὐραγοί, διότι ἔχουν ἀναξίους καὶ ἀνικάνους ἡγέτας, ποὺ ἀγνοοῦν τὸν διαχρονικὸν πολιτισμὸν τῶν Ἑλλήνων. Λαὸς καὶ ἡγεσία εἶναι ἀρνηταὶ τοῦ Πολιτισμοῦ των διὰ τὰ τριάκοντα ἀργύρια, ἤτοι τὸ εὐρώ, δίκην πόρνης γυναικός, ἀρνηθείσης τὴν παρθενίαν της καὶ ἀπωλεσάσης τὰ ἀργύρια τῆς ἀνομίας, διὰ τὰς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἀσθενείας.

Ἡ παρακμὴ τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν τὰ τελευταῖα τεσσαράκοντα ἔτη, ἐδημιούργησε τὴν παροῦσαν πνευματικήν, ἠθικὴν καὶ οἰκονομικὴν κρίσιν.

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπωφελοῦνται τὰ λάθη τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῶν Ἑλλήνων διὰ νὰ κατακτήσουν τὴν Ἑλλάδα.Λατρεία τῶν δαιμόνων2.Μετὰ τὴν ἔνταξιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν ΕΟΚ, τό 1981, ἔλαβον χώραν τὰ κάτωθι πνευματικά, ἠθικὰ καὶ πολιτιστικὰ ἐγκλήματα, ἅτινα ἠλλοίωσαν τὸν διαχρονικὸν πολιτισμὸν τῶν Ἑλλήνων.

α΄)Κλονισμὸς τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας (ἀποποινικοποίησις τῆς μοιχείας, αὐτόματον διαζύγιον, πολιτικὸς γάμος, σύμφωνον ἐλευθέρας συμβιώσεως, ἀμβλώσεις).

Ἡ νομιμοποίησις τῶν ἀμβλώσεων ἔσχεν ὡς ἀποτέλεσμα, ἀπὸ τὸ 1987 καὶ ἐντεῦθεν μέχρι σήμερον, νὰ λάβουν χώραν ἐν Ἑλλάδι περὶ τὰ τριάκοντα ἑκατομμύρια φόνοι ἐκ τῶν ἐκτρώσεων!!!!

β΄)Ἐψηφίσθησαν μὲ εὐρωπαϊκὰς ὁδηγίας καὶ ἐκβιαστικῶς, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, οἱ ἀντισυνταγματικοὶ νόμοι: ὁ ν.4285/2014 (ὁ λεγόμενος ἀντιρατσιστικός), ὡς καὶ ὁ ν. 4301/2014 περὶ θρησκευτικῶν κοινοτήτων, δι᾽ οὗ ἐνομιμοποιήθησαν αἱ πλάναι τῶν ψευδοθρησκειῶν, διὰ πρώτην φορὰν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Μ. Κων/νου, εἰς ὕβριν τῆς πολιτικῆς ἁπάντων τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων καὶ τῆς ἡγεσίας τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους, ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι σήμερον.

Οἱ νόμοι οὗτοι προσκρούουν εἰς τὰ ἄρθρα 3, 16 καὶ 21 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς φιλοσοφίας τῆς θυσίας τῶν ἡρώων τῆς ἐλευθερίας τοῦ 1821, οἱ ὁποῖοι προέταξαν εἰς τὸ Σύνταγμα τῆς Α΄ ἐν Τροιζῆνι Ἐθνοσυνελεύσεως «τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος», οἵτινες ἐθυσιάσθησαν διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν.

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπωφελούμενοι τὴν ἐν Ἑλλάδι οἰκονομικὴν κρίσιν κατέπτυσαν τὰς διαχρονικὰς ἀξίας τοῦ ἑλληνικοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, ἐκβιάσαντες τὴν ἐνταῦθα, δίκην ἀνδρεικέλων, ἑλληνικὴν κυβέρνησιν τῶν κυρίων Σαμαρᾶ-Βενιζέλου.

Αἱ πλάναι τῶν δαιμόνων καὶ ὁ ἄνομος βίος ἐθεσμοθετήθησαν ὑπὸ Ἑλλήνων κυβερνητῶν, ἀναξίων τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων.

Ἐντεῦθεν ἔλαβον χώραν ἐν Ἀθήναις καὶ Θεσσαλονίκῃ αἱ γνωσταὶ παρελάσεις τῶν διεστραμμένων ἐρωτικῶς ὁμοφυλοφίλων, τοὺς ὁποίους καταδικάζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συλλήβδην εἰς ἁπάσας τὰς ἐπιστολάς του, κατωχυρωμένας διὰ τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.

Ὁποία ἀνθρωπίνη κατάπτωσις! μὴ παρατηρουμένη οὐδὲ εἰς τὰ ἄλογα ζῶα.

Τί θὰ ἔλεγε ἆρά γε ὁ προφήτης σήμερον; «ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη (ἢ ὑπεβιβάσθη;) τοῖς κτήνεσιν τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη (ἢ ὑπερέβη εἰς ἀλογίαν;) αὐτοῖς».

Ἰδοὺ ἡ ψευδοελευθερία καὶ τὸἦθος τῆς Εὐρώπης, τὸὁποῖον μᾶς ὑποδεικνύει σχεδὸν ὁλόκληρος ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς Ἑλλάδος ὡς διέξοδον ἐκ τῆς κρίσεως καὶὡς τρόπον ζωῆς.

Πρωθυπουργοὶ τῆς Εὐρώπης συνάπτουν ὁμοφυλοφιλικοὺς γάμους. Δὲν τοὺς ἐδίδαξε τίποτε ἡ τιμωρία τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων;

Ἆραγε φρονοῦν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀπέθανε, ἐκλαμβάνοντες τὴν μακροθυμίαν του ὡς ἀνυπαρξίαν;Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς 

ἐν τῷ ἀσκητηρίῳ τοῦ Φιλαδέλφου 

τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
Comments