- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Νοέμβριο καὶ Δεκέμβριο 2015 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν·

⃟ Τὴν Τρίτη 17-11-2015 ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς ἱ. μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος ἀρχιμ. Βαρνάβας Λεοντιάδης καὶ ὁ προϊστάμενος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Παρασκευῆς Κατερίνης π. Ἀγαθόνικος Καραβαντές, συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν ἐφημέριο Καλλινίκης Φλωρίνης αἰδ. Χρῆστο Βασιλειάδη, ἐτέλεσαν τρισάγιο.

⃟ Τὴν ἴδια ἡμέρα τὰ παιδιὰ τοῦ Κέντρου Φυσικῆς καὶ Ἰατρικῆς Ἀποκατάστασης τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Φλωρίνης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ἢ ΚΕ.ΚΑ.Μ.Ε.Α. Γ.Ν.Φ.).

⃟ Τὸ Σάββατο 28-11-2015 ὁ ἀρχιμ. Μητροφάνης Τουτζιαράκης, ἐφημέριος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἀναλήψεως καὶ Ἁγ. Νεκταρίου Βεροίας, ἐπὶ κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν ἐνορία του ἐτέλεσε τρισάγιο.

⃟ Τὴν Παρασκευή 4-12-2015 οἱ π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης, πνευματικὸς τῶν γυναικείων μοναστηριῶν τῶν Ἰωαννίνων καὶ ἱεροκήρυκας, καὶ αἰδ. Εὐάγγελος Τσόγκας, ἐφημέριος τοῦ προσκυνήματος στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Ἰωαννίνων, συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν προϊστάμενο τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Νικολάου πόλεως Φλωρίνης αἰδ. Σωτήριο Παρδάλη, ἐτέλεσαν τρισάγιο.

⃟ Τὸ Σάββατο 5-12-2015 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴν ἐνορία τῶν Ἁγ. Νεομαρτύρων πόλεως Πτολεμαΐδος μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὶς κ.κ. Μελπομένη Μίχου καὶ Ἀφροδίτη Παντελίδου.

⃟ Τὴν Κυριακὴ 6-12-2015 προσκυνηταὶ ἀπὸ τὸ Κιλκὶς μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν κ. Ἰωάννα Χατζησάββα.

⃟ Τὴν Τρίτη 8-12-2015 ὁ αἰδεσ. Σταῦρος Σκαρλῆς ἐφημέριος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Βασιλικῶν τῆς ἱ. μητροπόλεως Κασσανδρείας ἐτέλεσε τρισάγιο.

⃟ Τὴν Δευτέρα 14-12-2015 προσκυνήτριες ἀπὸ τὸ χωριὸ Νίκη - Φλωρίνης μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν κ. Εἰρήνη Βραντζῆ. 


17-11-2015: τὰ παιδιὰ τοῦ Κέντρου Φυσικῆς & Ἰατρικῆς Ἀποκατάστασης


Ἔγγραφα - ἄρθρα Τὸν Νοέμβριο καὶ Δεκέμβριο 2015 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 736/Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Πονηρὲς ἡμέρες!», «Καρπὸς τοῦ τεκτονισμοῦ καὶ τῆς θεοσοφίας ὁ Οἰκουμενισμός» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1907/1-11-2015 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Ἀναργύρων μὲ θέμα «Ὑπερηφανεύεσαι;».

3) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μετὰ θάνατον τί;» (φφ. 3 καὶ 4-11-2015, σ. 17).

4) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πλοῦτος καὶ φτώχεια – “Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾽ἡμέραν λαμπρῶς” (Λουκ. 16,19)» (φφ. 5 καὶ 6-11-2015, σ. 17).

5) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 1908/8-11-2015 φ. τοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1994), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν μὲ θέμα «Πέντε τρόποι ὑπάρξεως τῶν ὄντων καὶ τὰ ἐλευθέρια τῆς Φλωρίνης».

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ Χριστὸς εἶνε ἐδῶ!» (φφ. 10 καὶ 11-11-2015, σ. 17).

7) Τὸ ὑπ ᾽ἀρ. 1909/12-11-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος μὲ θέμα «Ἐλεημοσύνη ψεύτικη καὶ ἀληθινή».

8) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ψυχικῶς παράλυτοι» (φφ. 12 καὶ 17-11-2015, σ. 17).

9) Τὸ ὑπ ᾽ἀριθμ. 1910/15-11-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΚΔ΄ (Ζ΄) Λουκᾶ μὲ θέμα «Θεία κατεργασία».

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ποιός ἄλλος εἶνε τόσο “πλησίον” ὅσο ὁ Χριστός; – “Τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι;… Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ” (Λουκ. 10, 36)» (φφ. 18 καὶ 19-11-2015, σ. 17).

11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ ἅγιοι πατέρες καὶ οἱ αἱρετικοί – “Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου” (Ματθ. 5,14)» (φφ. 20 καὶ 24-11-2015, σ. 17).

12) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 1911/21-11-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1976), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου μὲ θέμα «Τὰ περιττὰ καὶ τὸ ἀναγκαῖο».

13) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1912/22-11-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΚΕ΄ (Η΄) Λουκᾶ μὲ θέμα «Ἀνοχή».

14) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 1913/25-11-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ β΄ μέρος ὁμιλίας του (τοῦ 1962 β΄), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης μὲ θέμα «Γυναίκα πρότυπο ἱεραποστολῆς».

15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ ἄγχος τοῦ πλεονέκτου – “Καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· Τί ποιήσω…;” (Λουκ. 12,17)» (φφ. 25 καὶ 26-11-2015, σ. 17).

16) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1914/29-11-2015 (α΄) φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ πρῶτο μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης παλαιότερης ὁμιλίας του (τοῦ 1962α΄), ποὺ τώρα ἐκδίδεται, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΓ΄ Λουκᾶ μὲ θέμα «Εἴμαστε παραβάτες…».

17) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 1915/29-11-2015 (β΄) φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΚΣΤ΄ (Θ΄) Λουκᾶ μὲ θέμα «Πονηρὲς ἡμέρες, προσοχή!». Ἀνεδημοσιεύθη στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».

18) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 7372/30-11-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1975), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2000) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου μὲ θέμα «Νὰ συνεχίσουμε τὸ κήρυγμα».

19) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ὁ ‟πλησίον”» (φ. 170/Νοέμβριος 2015, σ. 10).

20) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πίστις, ἡ μεγαλυτέρα δύναμις – “Οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον” (Ματθ. 8,10)» (φφ. 30-11-2015 καὶ 1-12-2015, σ. 17).

21) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 10202/4-12-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1983), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2003) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγ. Βαρβάρας μὲ θέμα «Οἱ σχέσεις τῶν παιδιῶν μὲ τοὺς γονεῖς».

22) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Εὐγενεῖς πόθοι τῆς νεότητος – “Πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς…” (Λουκ. 18, 22)» (φφ. 3 καὶ 4-12-2015, σ. 17).

23) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 1916/6-12-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία (τοῦ 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Νικολάου μὲ θέμα «Ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἁγίου».

24) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 11212/7-12-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1985), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Ἀμβροσίου Μεδιολάνων μὲ θέμα «“Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι…”».

25) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μία εἰκόνα τῆς ἀνθρωπότητος» (φφ. 10 καὶ 11-12-2015, σ. 17).

26) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 1917/13-12-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία (τοῦ1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Προπατόρων μὲ θέμα «Ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ».

27) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Λίγοι θὰ σωθοῦν – “Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί” (Ματθ. 22,14)» (φφ. 15 καὶ 16-12-2015, σ. 17).

28) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἄρνησις σὲ πρόσκλησι» (φφ. 17 καὶ 18-12-2015, σ. 17).

29) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 1918/20-12-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως μὲ θέμα «Μὲ τὴν πίστι νικηταὶ στὸν πόλεμο».

30) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐν Ἀθήναις περιοδικὴ ἔκδοσι «Ἐπικοινωνεῖν» μὲ τίτλο «Ὁ Χριστὸς μᾶς σῴζει. Ἀπὸ τί; – “…καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν” (Ματθ. 1,21)» (τ. Δεκ. 2014 - Ἰαν. 2015, σ. 5-7).

31) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἰησοῦς = Σωτήρ – “Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. …Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν” (Ματθ. 1,21,25)» (φφ. 22 καὶ 23-12-2015, σ. 17).

32) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 1919/24-12-2015 (ἑσπερινός) φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ πρῶτο μέρος ὁμιλίας του (τοῦ 1962α΄), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μὲ θέμα «Ἡ ἀνύψωσις τῆς πεσούσης ἀνθρωπότητος – α΄. Βάθος πτώσεως».

33) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 1920/25-12-2015 (θ. λειτουργία) φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ δεύτερο μέρος ὁμιλίας (τοῦ 1962β΄), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μὲ θέμα «Ἡ ἀνύψωσις τῆς πεσούσης ἀνθρωπότητος – β΄. Ὕψος ἀνορθώσεως».

34) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 8302/26-12-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία (τοῦ1972), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου τοῦ Δωδεκαημέρου μὲ θέμα «Νὰ γίνουμε φιλακόλουθοι (Περὶ ἐκκλησιασμοῦ)».

35) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 1921/27-12-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφάνου μὲ θέμα «Ὁ ἔλεγχος».

36) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ– “Ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας” (Κολ. 3,6)» (φφ. 28 καὶ 29-12-2015, σ. 17).

37) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Περὶ παιδοκτόνων, παλαιῶν καὶ συγχρόνων – “…Καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεέμ…” (Ματθ. 2,16)» (φφ. 30 καὶ 31-12-2015, σ. 17).

38) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Γενοκτονία» (φ. 171/Δεκέμβριος 2015, σ. 10).

39) Τὸ δημοσίευμα στὸ περ. «Φωτεινὴ Γραμμὴ» μὲ τίτλο «Εἰς τὴν πολιτικήν;» ἐκ τοῦ βιβλίου «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι» (τ. 65/Ὀκτ.-Δεκ. 2015, σ. 4-38, βλ. καὶ 39-40, ὀπισθόφυλλον).Ἐλήφθησαν 1. γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, Κείμενα καὶ ἐπιστολὲς σὲ πνευματικὰ θέματα, ἐκδ. «Ὀρθ. Κυψέλη», Θεσσ/νίκη 2016, σσ. 72.

2. ἱ. μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, Κυριακοδρόμιον εὐαγγελίων –Ἡμερολόγιον 2016, Δημητσάνα - Μεγαλόπολις, σσ. 272.

3. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου, Ἡ θαυμαστὴ θεραπεία του τὸ 1964 καὶ οἱ δύο ἀμέσως ἑπόμενες ὁμιλίες του: «Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ;» καὶ «Ὑπερηφανεύεσαι;», προσφορὰ στὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 32.

4. γυναικείου ἱ. ἡσυχαστηρίου «Τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου», Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον π. Συμεὼν Κραγιοπούλου, Πανόραμα Θεσσαλονίκης 2015, σσ. 71.

5. ἱερομ. Δημητρ. Καββαδία, Γέροντες καὶ γυναικεῖος μοναχισμός, ἔκδ. Ἱ. Μ. Μονὴ Βατοπαιδίου, Ἅγ. Ὄρος 2015, σσ. 973.

6. ἱερομ. Γρηγορίου, Ἡ ὀρθόδοξη Πίστη, Λατρεία καὶ Ζωή˙ Σχεδίασμα Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως, ἔκδ. Ἱ.κελ. Ἁγ. Ἰω. Θεολόγου, Ἅγ. Ὄρος 2012, σσ. 284.

7. πρεσβυτέρου Γεωργίου Ρ. Ζουμῆ, Βίος καὶ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων μαρτύρων Κηρύκου &Ἰουλίττης, ἐκδ. «Ἅλας τῆς γῆς», Ἔδεσσα Νοέμβριος 20152, σσ. 77.

8. Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια, Δῶρον μελίρρυτον εἰς τὸ Γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἤτοι Ἀκολουθία, Παρακλητικὸς κανών, χαιρετιστήριοι οἶκοι, ἀκολουθία ἁγιασμοῦ, ἐγκώμια, ὕμνος καὶ «Χαροποιὸν Γενέθλιον», δαπάνῃ καὶ ἀναλώμασι Σωτηρίου Ἐμ. Μαρσέλου, Ἀθήνα 2015, σσ. 142.

9. Λαζάρου Τσακιρίδη θεολόγου καθηγητοῦ, Στὴ σκιὰ τοῦ Θεοῦ (λίγο πρὶν ἀνατείλει ὁ Ἥλιος καὶ σκορπίσει τοῦ Ἅδη τὰ καταχθόνια), Ἑλληνορθόδοξη Διακονία, Κατερίνη 2006, σσ. 96· πληροφορίες - παραγγελίες στὸν συγγραφέα· τηλ. & Fax 23510-26966 καὶ κιν. 6977.569.886.

10. Φραγκίσκου Ν. Περράκη, Ἐπίτομος γενεαλογικὸς κώδικας τῆς Πάρου, Ἀθήνα 2015, σσ. 275.

11. Χαρᾶς Τσικοπούλου, Μονοτονικὴ γραφή –Ὁ σύγχρονος δούρειος ἵππος, ἐκδ. «Πελασγὸς» - Ἰω. Χρ. Γιαννάκενας, Ἀθήνα 20144, σσ. 196.

12. Προστατευτικὲς ἐπισημάνσεις (Ἐπίκαιρα ἄρθρα Ἁγιορειτῶν καὶ λοιπῶν πατέρων ἀγαπώντων Χριστὸν καὶ Ἑλλάδα), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 143.

13. Ἡμερολόγιον 2016 – Παῦλος Μελᾶς ὁ Μακεδονομάχος (1870-1904), ἐκδ. «Μίλητος», Ἀθήνα.

14. Οἱ 24 οἶκοι τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, σσ. 16, ἐκδ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - τηλ. - fax 210-67.56.408, κιν. 697.8048.648.

15. Ὅταν τὰ παιδιὰ προσεύχονται, ἐκδ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, σσ. 32, Ἀθήνα 2015.

16. Ἑορτολόγιο 2016, ἐκδ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

17-18. Μαθαίνω γιὰ τὸν Θεό –Ὁ Θεὸς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη –Ὁ Θεὸς στὴν Καινὴ Διαθήκη – Βοηθήματα Κατωτέρου Κατηχητικοῦ Α΄ - Β´ + cd᾽s μὲ ἐποπτικὸ ὑλικό, ἐκδ. «Χριστ. Ἐλπίς» Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα, Θεσσ/νίκη 2015, σσ. 183 καὶ 167 ἀντιστοίχως.
Comments