- Γιὰ τὴν ὠφέλιμη ὀργὴ

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς


«Ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε» (Ψαλμ. 4,5)

Νὰ ὀργίζεσθε μὲ τὸν ἑαυτό σας, ἀδελφοί, καὶ νὰ μὴν ἁμαρτάνετε πλέον.

Νὰ ὀργίζεσθε μὲ τὶς ἁμαρτίες σας – τὶς «ἐν ἔργῳ καὶ διανοίᾳ» καὶ νὰ μὴν ἁμαρτάνετε πλέον. Νὰ ὀργίζεσθε μὲ τὸν Σατανᾶ, τὸν πατέρα τοῦ ψεύδους (Ἰωάν. 8,44) καὶ νὰ μὴν κάνετε πλέον τὸ θέλημά του. 

Νὰ ὀργίζεσθε μὲ τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου καὶ τὴ βεβήλωση τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας ἀπὸ ἀσεβεῖς ἀνθρώπους· προσέξτε ὅμως, μήπως δοκιμάζετε νὰ θεραπεύσετε τὴν ἁμαρτία μὲ τὴν ἁμαρτία. 

Νὰ ὀργίζεσθε μὲ τοὺς φίλους σας, ὅταν ἁμαρτάνουν· ἀλλὰ νὰ ὀργίζεσθε μὲ πρόθεση νὰ τοὺς διορθώσετε καὶ ὄχι νὰ τοὺς πικράνετε ἔτι περισσότερο. 

Ἡ ὀργὴ ἑνὸς φίλου πρὸς ἕνα φίλο καὶ ἡ ὀργὴ τῶν γονέων πρὸς τὰ παιδιά τους –καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους– δὲν εἶναι μία θύελλα ποὺ ξερριζώνει τὸ δένδρο, ἀλλὰ ἕνας ἄνεμος ποὺ τὸ δυναμώνει καὶ τὸ ἀπαλλάσσει ἀπὸ σάπιους καρπούς, ὥστε οἱ ὑγιεῖς καρποί του νὰ αὐξηθοῦν σὲ ἀριθμὸ καὶ σὲ ὀμορφιά. 

Ἀλλὰ ἡ ὀργή σας ἂς ἔχει μέτρο, ὥστε νὰ εἶναι θεραπευτικὴ καὶ ὄχι δηλητηριώδης. Γιὰ νὰ ἔχετε αὐτὸν τὸν ἔλεγχο ἐπάνω στὴν ὀργή σας, νὰ βλέπετε τὸν Θεὸ ἐνώπιόν σας. Δὲν ὑπάρχει ἰσχυρότερη ἀνάσχεση γιὰ τὴν ὀργή, ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Κάθε ὀργή, ποὺ δὲν εἶναι στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἁμαρτία. 

Μὴν ὀργίζεσθε ἐπὶ ματαίῳ, ἀλλὰ νὰ ὀργίζεσθε γι᾽ αὐτὰ μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς ὀργίζεται. 

Ἂν τὸ θέλημά σας εἶναι σταθερὰ προσηλωμένο στὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, πάντοτε θὰ γνωρίζετε πότε καὶ πόσο πρέπει νὰ ὀργισθεῖτε. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφραστεῖ ἐξ ὁλοκλήρου μὲ λέξεις οὔτε μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ στοὺς ἀμυήτους. 

Ἡ ὀργὴ ποὺ ἐκφράζεται μὲ διάκριση ἐνεργεῖ ὅπως τὸ ἔλεος ποὺ ἐκφράζεται μὲ διάκριση. 

Ὦ ἀδελφοί μου, βλέπετε πόσες διαφορετικὲς δυνάμεις ἐπιβάλλονται στὶς ψυχές μας καὶ πῶς μὲ τὴν ἐλεύθερη βούλησή του ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ τὶς χρησιμοποιήσει γιὰ ζωὴ ἢ γιὰ θάνατο;

Ἡ ὀργὴ πρὸς τὸν ἑαυτό μας, μὲ διάκριση - [σ.τ.μ. ἐννοεῖ τὴν αὐτομεμψία] - δὲν εἶναι ποτὲ ἀρκετή. Ἰδοὺ ἕνα θαυμάσιο παράδειγμα: ὅσο περισσότερο μαθαίνει ἕνας ἄνθρωπος νὰ ὀργίζεται μὲ τὸν ἑαυτό του, τόσο λιγότερο ὀργίζεται μὲ τοὺς ἄλλους. 

Ἔχοντας κατευθύνει τὴν ὀργή του πρὸς τὶς δικές του ἀδυναμίες εἴτε δὲν βλέπει καθόλου τὶς ἀδυναμίες τῶν ἄλλων εἴτε, ὅταν τὶς βλέπει, τὶς κρίνει μὲ ἐπιείκεια.

Κύριε τῶν δυνάμεων, Ἐσὺ ὁ Μόνος Δίκαιος, ρίζωσε μέσα μας τὴ μνήμη τῆς Ἡμέρας τῆς δίκαιης ὀργῆς Σου, ὥστε νὰ προφυλαχθοῦμε ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἁμαρτία.

Ὅτι Σοὶ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Comments