- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Μάρτιο καὶ Ἀπρίλιο 2016 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν·

⃟ Τὸ Σαββάτο 5-3-2016 (Ψυχοσάββατο) ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος καὶ ἐτέλεσε τρισάγιο.

⃟ Τὴν Δευτέρα 7-3-2016 ὁ αἰδ. Ἀναστάσιος Κουρτεσίδης, κληρικὸς τῆς ἱ. μητροπόλεως Δράμας, ἐπὶ κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἀπὸ τὴ Δράμα.

⃟ Τὴν Παρασκευὴ 1-4-2016 ἡ κ. Αἰκατερίνη Παγκαρλιώτου ἐπὶ κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Κοζάνη.

⃟ Τὸ Σαββάτο 2-4-2016 ὁ ἱερομ. Μακάριος Τσιμέρης, ἐφημέριος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγ. Φωτίου τῆς ἱ. μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐπὶ κεφαλῆς ἐνοριτῶν του ἐτέλεσε τρισάγιο.

⃟ Τὸ Σαββάτο 9-4-2016 παιδιὰ καὶ νέοι τῶν χριστιανικῶν ὁμάδων τοῦ συλλόγου «Ἀπολύτρωσις» Θεσσαλονίκης μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν καθηγητὴ κ. Γεώργιο Μυτιληναῖο.

⃟ Τὴν Κυριακή 10-4-2016 ὁ ἀρχιμ. Τιμόθεος Τσισμαλίδης τοῦ ἱ. ναοῦἉγ. Στεφάνου Πτολεμαΐδος τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης, ἐπὶ κεφαλῆς ἐνοριτῶν του ἐτέλεσε τρισάγιο. 


7-3-2016: ὁ π. Ἀναστάσιος Κουρτεσίδης μὲ τὴν πρεσβυτέρα του10-4-2016: Ὁ ἀρχιμ. Τιμόθεος Τσισμαλίδης μὲ τοὺς ἐνορῖτες του 


Ἔγγραφα - ἄρθρα 

Τοὺς μῆνες Μάρτιο καὶ Ἀπρίλιο 2016 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 11412/28-2-2016 φύλλο τοῦ κηρυκτικοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιὰ ὁμιλία (τοῦ 1958), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυρ. τοῦ Ἀσώτου μὲ θέμα «Τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιστροφῆς».

2) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1930/28-2-2016 ἑσπ. φ. τοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ περιληπτικὴ μεταγλώττισι ἄρθρου ἀπὸ τὸ περ. «Σάλπιγξ Κυρίου» (τοῦ 1943), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, μὲ περιεχόμενο ἀπολογητικὸ καὶ θέμα «Οἱ δικαιολογίες τῆς ἀπιστίας».

3) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 738/Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2016 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἡ προτίμησι», «Ἡ εὐθύνη τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου» καὶ ἄλλα κείμενα.

4) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Κράτα καλὰ τὸ διαμάντι αὐτό!» (φφ. 29-2-2016 καὶ 1-3-2016, σ. 17).

5) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πῶς νὰ ἐκκλησιαζώμεθα – “Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερόν…” (Λουκ. 18,10)» (φφ. 2 καὶ 3-3-2016, σ. 17).

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἁμαρτία εἶνε οἰκονομικὴ χρεωκοπία – “Καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως” (Λουκ. 15,13)» (φφ. 4 καὶ 8-3-2016, σ. 17).

7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα «Ἐλεύθερη Ὥρα» μὲ τίτλο «Προφητεία Καντιώτη: “Σὲ μία ἡμέρα θὰ ἀδειάσει ἡ Ἀθήνα”!» (φφ. 5-3-2016, σ. 1 καὶ 3-10).

8) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 12312/6-3-2016 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1982), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2006) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω μὲ θέμα «Τὸ βῆμα τῆς παγκοσμίου κρίσεως».

9) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1931/6-3-2016 ἑσπ. φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ μεταγλώττισι ἄρθρου ἀπὸ τὴν «Χρ. Σπίθα» (τοῦ 1947), ποὺ τώρα ἐκδίδεται ἐλαφρὰ συντετμημένο, μὲ περιεχόμενο ἐπίκαιρο καὶ θέμα «Κάτω ἀπὸ τὴ μάσκα».

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ δικαιολογίες τῆς ἀπιστίας» (φφ. 9 καὶ 10-3-2016, σ. 17).

11) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Σκλάβοι μακριὰ ἀπ᾽ τὸ σπίτι τοῦ Πατέρα – “Ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακρὰν …καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι” (Λουκ. 15,13-14)» (φφ. 11 καὶ 16-3-2016, σ. 17).

12) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 10432/13-3-2016 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1977), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω μὲ θέμα «Οἱ θησαυροὶ καὶ ὁ Θησαυρός».

13) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1932/13-3-2016 ἑσπ. φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ περιληπτικὴ μεταγλώττισι ἄρθρου ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Χρ. Σπίθα» (τοῦἔτους 1952) μὲ θέμα τὸ καρναβάλι καὶ τίτλο «Μία σατανικὴ πομπή».

14) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1933/14-3-2016 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ α΄ μέρος παλαιότερης ὁμιλίας (τοῦ ἔτους 1976α΄) μὲ θέμα κατάλληλο γιὰ τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ τίτλο «Οἱ πειρασμοὶ τοῦ Χριστοῦ στὴν ἔρημο».

15) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1934/16-3-2016 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ β΄ μέρος παλαιότερης ὁμιλίας (τοῦ 1976β΄) μὲ θέμα κατάλληλο γιὰ τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ τίτλο «“Δὲν ζῇ ὁ ἄνθρωπος μονάχα μὲ ψωμί”».

16) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Κάτω ἀπὸ τὴ μάσκα» (φφ. 17 καὶ 21-3-2016, σ. 17).

17) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1935/18-3-2016 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητ. παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1974), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Α΄ Στάσ. τῶν Χαιρετισμῶν καὶ τίτλο «Ἡ δαμόκλειος σπάθη».

18) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1936/20-3-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1964) ἐπὶ τῆς ἀποστολ. περικοπῆς τῆς Α΄ Κυρ. Νηστειῶν καὶ τίτλο «Ἡ προτίμησι». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φ. τῆς «Σπίθας».

19) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» «Τὸ παγκόσμιο δικαστήριο – “Καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη…” (Ματθ. 25,32)» (φφ. 22 καὶ 23-3-2016, σ. 17).

20) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1937/25-3-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1993), ποὺ δημοσιεύθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ περιοδικὸ «Σπίθα» σὲ καθαρεύουσα (1993) καὶ τώρα ἐπανεκδίδεται μεταγλωττισμένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ τίτλο «Ἡ ἀπάντησι στὰ “Πῶς”».

21) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1938/27-3-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1965) ἐπὶ τῆς ἀποστολ. περικοπῆς τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν καὶ τίτλο «Τὸ Εὐαγγέλιο».

22) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Σημεῖα τῆς Δευτέρας Παρουσίας» (φφ. 28 καὶ 29-3-2016, σ. 17).

23) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ θαῦμα τῆς Ἐκκλησίας – “Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Ἔρχου καὶ ἴδε” (Ἰωάν. 1,47)» (φφ. 30 καὶ 31-3-2016, σ. 17).

24) Τὸ ἄρθρο «Αὐγουστῖνος Καντιώτης (20/4/1907 Πάρος – 28/8/2010 Φλώρινα»τοῦ κ. Ἀποστ. Παπαδημητρίου στὸ περ. «Παριανά» (τ. 140/Ἰαν.-Μάρτιος 2016, σ. 6-11).

25) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Τέλος στὴν τραγῳδία!» (φ. 174/Μάρτιος 2016, σ. 10).

26) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 7622/1-4-2016 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιὰ ὁμιλία (τοῦ 1984), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Γ΄ Στάσ. τῶν Χαιρετισμῶν καὶ τίτλο «Δέντρο».

27) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ Ὀρθοδοξία, νά τὸ ἰδανικό μας – “Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σοι, πατροπαράδοτον σέβας· …ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, ἐν σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· εἰ δὲ καλέσοι καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα” (Ἰωσὴφ Βρυέννιος)» (φφ. 1 καὶ 4-4-2016, σ. 17).

29) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1939/3-4-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1965) ἐπὶ τῆς ἀποστολ. περικοπῆς τῆς Γ΄ Κυρ. τῶν Νηστειῶν καὶ τίτλο «Ταπεινὴ στὸ θρόνο».

30) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερ. ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Τὸ Εὐαγγέλιο» (φφ. 6 καὶ 7-4-2016, σ. 17).

31) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 8592/8-4-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1990), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002), ἐπὶ τῆς Δ΄ Στάσ. τῶν Χαιρετισμῶν καὶ τίτλο «Τὸ χρέος».

32) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἁμαρτία ρίζα ὅλων τῶν κακῶν – “Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου” (Μᾶρκ. 2,6)» (φφ. 8 καὶ 11-4-2016, σ. 17).

33) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1940/10-4-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιὰ ὁμιλία (τοῦ 1965) ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Δ΄ Νηστειῶν καὶ τίτλο «Ἡ εὐθύνη τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν».

34) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 11552/14-4-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1985), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005), ἐπὶ τοῦ Μεγ. Κανόνος καὶ τίτλο «Αὐτομεμψία».

35) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 8622/15-4-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1970), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002), ἐπὶ τοῦ Ἀκαθ. ὕμνου καὶ τίτλο «Ὕμνοι –ὕβρεις».

36) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 12432/17-4-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία (τοῦ 1962), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2006), ἐπὶ τῆς εὐαγγ. περικοπῆς τῆς Ε΄ Κυρ. Νηστειῶν καὶ θέμα «Ξέρετε τί ζητᾶτε;».

37) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ ἐχθροὶ καὶ τὸ ὅπλο μας – “Ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ” (Μᾶρκ. 8,34)» (φφ. 13 καὶ 14-4-2016, σ. 17).

38) Τὸ δημοσίευμα - ὑπόμνημα σὲ παλαιὰ φωτογραφία τοῦ ἔτους 1949 ἀπὸ τὸν κ. Νίκο Παπαθεοδώρου, ποὺ ἔγινε στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Λαρίσσης «Ἐλευθερία» μὲ τίτλο «Μιὰ εἰκόνα χίλιες λέξεις… Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως» (φ. 17-4-2016, ἱστορικά). Πρόκειται γιὰ τὸ ναὸ τῶν στρατώνων Πεζικοῦ - Ἱππικοῦ τοῦ Β΄ Σώματος Στρατοῦ ποὺ κτίσθηκε ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Π. Καλογερόπουλο μὲ πρότασι τοῦ ἀπὸ τὸ 1946 ἐφημερίου τοῦ Γραφείου Χριστιανικῆς Διαφωτίσεως (Β-10) στρατιωτικοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Καντιώτη.

39) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ εὐθύνη τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν – “Ὁ δὲ εἶπε· Παιδιόθεν” (Μᾶρκ. 9,21)» (φφ. 18 καὶ 19-4-2016, σ. 17).

40) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1941/20-4-2016 ἑσπ. φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1961) ἐπὶ τῆς προηγιασμένης τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ τίτλο «Νὰ γίνουμε φῶς».

41) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Εἶστε ἕτοιμοι γιὰ νὰ πλησιάσετε στὴ θεία κοινωνία; – “Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι…” (Μᾶρκ. 10,33)» (φφ. 20 καὶ 21-4-2016, σ. 17).

42) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 11592/24-4-2016 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιὰ ὁμιλία (τοῦ 1979), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005), ἐπὶ τῆς εὐαγγελ. περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καὶ θέμα «Ἡ προϋπάντησις τοῦ Χριστοῦ».

43) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 11602/24-4-2016 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1983), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005), ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Κυριακῆς Βαΐων καὶ θέμα «Ποῦ εἶνε οἱ καρποί μας;».

44) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 12482/25-4-2016 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ β΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης παλαιοτέρας ὁμιλίας (τοῦ ἔτους 1983β΄), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2006), ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μεγάλης Δευτέρας καὶ θέμα «Τὰ ὀκτὼ “οὐαί”».

45) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 12492/26-4-2016 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1975), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2006), ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μεγάλης Τρίτης καὶ θέμα «“Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη…”».

46) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 7722/27-4-2016 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1983), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001), ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μεγάλης Τετάρτης καὶ θέμα «Ὁ Ἰούδας (φιλαργυρία, ἀπελπισία, αὐτοκτονία».

47) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1942/28-4-2016 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιὰ ὁμιλία (τοῦ 1990) ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μεγάλης Πέμπτης καὶ τίτλο «Ἡ ἀγωνία τοῦ Χριστοῦ».

48) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1943/28-4-2016 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1964) ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μεγάλης Πέμπτης καὶ τίτλο «“Περίλυπος”».

49) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 1944/29-4-2016 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη καὶ συντετμημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1965) ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μεγάλης Παρασκευῆς καὶ τίτλο «“Τετέλεσται”».

50) Τὸ ὑπ᾽ἀρ. 7752/29-4-2016 βράδυ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ σύνθεσι δύο ἀπομαγνητοφωνημένων παλαιοτέρων ὁμιλιῶν (τῶν ἐτῶν 1976 & 1979), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδονται (2001), ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Μεγάλης Παρασκευῆς καὶ θέμα «“Αἱ γενεαὶ πᾶσαι…”».

51) Τὸ καλλιτεχνικὸ 4σέλιδο μὲ τὸ ἄρθρο «Πρὸς Οἰκουμενικὴν Σύνοδον;», ποὺ ἀποτελεῖ περιληπτικὴ μεταγλώττισι ἄρθρου ἀπὸ τὸ περ. «Σπίθα» (φ. 344/Ἰούλ.-Σεπτ. 1971).

52) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Μακροθυμία ἀνέκφραστη!» (φ. 175/Ἀπρίλιος 2016, σ. 10). 


Εὐχὲς 


Ἡ «Σπίθα» καὶ ἡ ἱ. μονὴ Λογγοβάρδας ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα εὔχονται στοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνώστας, ἐν μέσῳ τῶν σημερινῶν συνθηκῶν, νὰ ἔχουν τὴ χαρὰ ἐκείνη ποὺ ὑποσχέθηκε ὁ ἀναστὰς Χριστός, τὴν ὁποία «οὐδείς αἴρει ἀφ᾽ἡμῶν» (Ἰω. 16,22).Ἐλήφθησαν 


1. ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου, Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, καθηγητοῦ Ἀνδρέου Θεοδώρου κ.ἄ., Ἡ ὀρθόδοξος πίστις εἶναι ἀναλλοίωτος καὶ ἀδιαπραγμάτευτος, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 96.

2. ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος, Νὰ εἴμαστε αἰσιόδοξοι, ὅ,τι καὶ ἂν συμβαίνει, ἐκδόσεις «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσσ/νίκη, σσ. 15.

3. ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ποικίλες διδαχές, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 141.

4. μητροπολίτου Ἀργολίδος Νεκταρίου, «Ψαλῶ τῷ Θεῷ μου» ἢ τῷ ἑαυτῷ μου;· Ἡ ψαλτικὴ τέχνη ὡς διακονία καὶ χάρισμα, ἐκδόσεις Ἐπιστροφή, Ναύπλιο Δεκ. 2015, σσ. 314.

5. Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου, Παρήγορες ἐπιστολές· Γιὰ τὸν πόνο στὴν ζωή - Γιατί ἀπελπίζεσαι; - Ὑπάρχει ἄλλη ζωή;, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσ/νίκη 2016, σσ. 32.

6. π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, Δύο ὁμιλίες ἀναφερόμενες στὴν ἀποστολικὴ Σύνοδο τῶν Ἰεροσολύμων, 52 μ.Χ., ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη Μάϊος 2016, σσ. 63.

7. ἀρχιμ. Μελετίου Ἀπ. Βαδραχάνη, Τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Τύπος», Ἀθήνα 2016, σσ. 208.

8. πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, Ἀναζητήσεις σὲ καιροὺς γενικῆς χρεοκοπίας, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 119.

9. πρωτοπρ. Βασ. Ἐ. Βολουδάκη, Ὁ π. Μᾶρκος ἐνσάρκωσις τῆς «Κλίμακος» τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Τύπος», Ἀθῆναι 2016, σσ. 15.

10. Δρος Χαραλάμπους Μπούσια Μ. ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, Ἀκολουθία μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος εἰς τὸν ἔνδοξον μάρτυρα Λογγῖνον τὸν ἑκατόνταρχον, ἔκδοσις Συλλόγου «Οἱ φίλοι τοῦ Παναγίου Τάφου», σσ. 72.

11. Διαφόρων, Γενικὰ γιὰ τὸ μυστήριο τοῦ θανάτου, τοὺς κεκοιμημένους, τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, τὰ ἱερὰ μνημόσυνα, ἐκδόσεις «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσσ/νίκη 2016, σσ. 64.

12. Διαφόρων, Θαυμαστὰ παραδείγματα μεταστροφῆς ἁμαρτωλῶν, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 192.


13. ἀρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη, ἐφημερίου Ἱ. ν. Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης, Ἡ ἀνάγκη δημιουργίας ἐξομολογητικῆς συνείδησης στοὺς πιστούς. Προϋποθέσεις, ὅροι καὶ ἀρχὲς ἀναλήψεως τῆς πνευματικῆς πατρότητος· Εἰσηγήσεις σὲ ἡμερίδες τοῦ Ἱδρ. Ποιμαντικῆς Ἐπιμόρφωσης τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 2015, σσ. 20.

14. ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου, Τὸ καυτὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας (Γιατί νὰ ὑπάρχουν ἡ θλίψη καὶ τὸ κακὸ στὸν κόσμο;), ἐκδόσεις «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσσ/νίκη 2015, σσ. 163.

15. ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη, «Ἡ συμβολὴ τοῦ Πατροκοσμᾶ στὴν Παιδεία τοῦ τουρκοκρατούμενου γένους», Τρόπαια Ἀρκαδίας 2014, σσ. 8.

16. δρος Χαραλάμπους Μπούσια Μ. ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, Ἀκολουθία μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος εἰς τὴν ὁσίαν μητέρα ἡμῶν Θεοδότην, μητέρα τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργῶν ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, Ἀθήνα 2015, σσ. 64.

17. (†)Δημητρίου Παναγοπούλου, Ἐμπνευσμένο συνοπτικὸ κήρυγμα στὰ σεπτὰ πάθη τοῦ Κυρίου μας τῆς Μ. Ἑβδομάδος, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 32.

18. Ἀθαν. Κουρταλίδη, Νικόλαος Στ. Ψαρουδάκης (1917-2006)· ὁ δάσκαλος, ὁ ἀγωνιστὴς τῆς δημοκρατίας, ὁ χριστιανὸς ἐπαναστάτης, μὲ κείμενα ἔργων του, ἐκδόσεις «Χριστιανική», Ἀθήνα 2016, σσ. 31.

19. Στυλιανοῦ Δ. Πογιατζῆ, Ὁδοιπορικὸ ἑνὸς γιατροῦ· στὴν ἀναζήτηση τῆς πνευματικῆς διάστασης τοῦ ἰατρικοῦ λειτουργήματος, ἐκδ. «Ὀρθ. Κυψέλη», Θεσσ/νίκη 2016, σσ. 207.

20. Ἀντωνίου Ἐμμ. Στιβακτάκη, Μορφὲς Κρητῶν Ἀθωνιτῶν, ἔκδοση Ἱ. Μητρ. Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας, Ἱεράπετρα 2013, σσ. 420.

21. Τεῦχος ἱερὸν περιέχον πλήρεις τὰς πανηγυρικὰς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, Ἀδελφότης Καρτσωναίων, Καλύβη Ἁγίου Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, Ἱ. Σκήτη Ἁγ. Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος 2007, σσ. 199.

22. Διαφόρων, Ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸν σταυρό, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 96.
Comments