- Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘῌ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ καὶ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Σύναξις τῶν προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὸ Σαμπεζὺ τῆς Ἑλβετίας ἀνακοίνωσε στὶς 31-1-2016, ὅτι ἀπεφάσισε, ἡ «Μεγάλη Σύνοδος» νὰ συγκληθῇ στὴν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης ἀπὸ 16 ἕως 27 Ἰουνίου 2016.

Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι ἀπὸ τὴν Σύναξι αὐτὴ ἀπουσίασε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ἐπικαλούμενος ἀρχικὰ «προσωπικοὺς λόγους». Ἐν συνεχείᾳ ὅμως ἀπεκαλύφθη ὅτι οἱ λόγοι δὲν ἦταν προσωπικοὶ ἀλλὰ προέρχονταν ἀπὸ ἐνέργειες ποὺ ὑπονομεύουν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος καὶ τὸ κῦρος της.

Τὰ πράγματα ὅμως δὲν εἶνε καθόλου ἁπλᾶ. Πολλοὶ ἱεράρχες (π.χ. ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος, ὁ Ν. Σμύρνης Συμεών, ὁ Γλυφάδας Παῦλος κ.ἄ. ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κ.ἄ.), ἀλλὰ καὶ πανεπιστημιακοὶ καθηγηταὶ τῆς θεολογίας (π.χ. ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁ Δημήτριος Τσελεγγίδης κ.ἄ.) ἐκφράζουν ἐπιφυλάξεις καὶ διαφωνίες ἐπὶ σχετικῶν ζητημάτων. Οἱ περισσότερες διαφωνίες ἐγείρονται γύρω ἀπὸ τὸ τελευταῖο θέμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Συνόδου, ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον». Ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρες τοπικὲς ἐκκλησίες διαφωνοῦν, ὅπως π.χ. ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας. Ὁ δημοσιογράφος Αἰμίλιος Πολυγένης ἔγραψε σχετικὰ στὸ ἱστολόγιο «Ρομφαία»·

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἀπορρίπτει κείμενο τῆς Ε΄ Προσυνοδικῆς Διάσκεψης

Μετὰ τὴν πρόσφατη ἀντίδραση τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου σχετικὰ μὲ κείμενα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, μία ἀκόμη διαμαρτυρία ἔρχεται ἀπὸ τὴν Γεωργία.

Συγκεκριμένα ὁ Καθολικὸς Πατριάρχης Τιφλίδας καὶ πάσης Γεωργίας κ. Ἠλίας Β΄ ἐξέφρασε γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν ἔντονη διαμαρτυρία γιὰ ἔγγραφo τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου.

Πληροφορίες τῆς Romfea.gr ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, σὲ πρόσφατη συνεδρία της ἀπέρριψε τὸ κείμενο: “Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸ κόσμο”.

Τέλος νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἔχει ἐκφράσει ἐνστάσεις καὶ παράπονα καὶ γιὰ ἄλλα ἔγγραφα τῆς Μεγάλης Συνόδου».

Ὁ δὲ γνωστὸς ὁμότιμος καθηγητὴς πανεπιστημίου π. Θεόδωρος Ζήσης συνέταξε ἐμπεριστατωμένο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ», τοῦ ὁποίου ἐλλείψει χώρου παραθέτουμε ἐδῶ κεφαλαιωδῶς μόνο τὶς ἐπὶ μέρους ἑνότητες.

«1. Πρῶτοι χωρὶς ἴσους οἱ Προκαθήμενοι. Ὑποκαθιστοῦν τὸ σῶμα τῶν Ἐπισκόπων

2. Πρῶτο σὲ σημασία καὶ κινδύνους τὸ θέμα: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον»

3. Ἡ ἐκκλησιολογικὴ ἀνατροπὴ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος διεκδικεῖ πανορθόδοξη ἔγκριση

4. Προέλευση τοῦ συνοδικοῦ κειμένου καὶ κρυφὲς ἐπιδιώξεις του

5. Ἡ πανθομολογούμενη ἀποτυχία τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων

6. Ἀντὶ νὰ ἀναφερθοῦν στὴν ἀποτυχία τῶν Διαλόγων τὴν ἔκρυψαν

7. Ἀποκρύπτουν τὶς δυσμενεῖς ἐξελίξεις στὸν χῶρο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μεθοδεύουν τὴν πανορθόδοξη ἀποδοχή του

8. Σημαντικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος τῶν τελευταίων ἐτῶν

9. Προσθαφαιρέσεις καὶ ἀλλαγὲς στὸ συνοδικὸ κείμενο προσβάλλουν τὴν ἐκκλησιολογική μας ταυτότητα

10. Τὸ παναιρετικὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν» ἀποτιμᾶται θετικά

11. Νεοεποχίτικος συγκρητισμὸς ἐπικίνδυνος στὰ κείμενα τοῦ Π.Σ.Ε.

12. Ἡ σκοτεινὴ καὶ γριφώδης παράγραφος 20. Ἡ ἐκκλησιαστικότητα καὶ τὸ βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν

15. Γιὰ τὶς συμπροσευχὲς οὔτε κουβέντα

Ἐπίλογος».

Τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Ὑπομνήματος τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση εἶνε στὴν διεύθυνσι:http://impantokratoros.gr/241FA488.el.aspx).

Ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Συνόδου, τέσσερις ἱ. μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (α΄. Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως, β΄. Γλυφάδας, γ΄. Κυθήρων, καὶ δ΄. Πειραιῶς) καὶ ἡ Σύναξις κληρικῶν καὶ μοναχῶν διοργανώνουν στὴν Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» τοῦ Σταδίου Εἰρήνης καὶ Φιλίας, Πειραιῶς τὴν Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 ώρα 9.00 π.μ. σοβαρὴ «Θεολογική - Ἐπιστημονική Ημερίδα» μὲ θέμα «"ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ" Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες».

Στὴν Ἡμερίδα αὐτή, ποὺ παρουσιάζει εὐλόγως μεγάλο ἐνδιαφέρον, θὰ μιλήσουν ἐπίσκοποι, πανεπιστημιακοὶ καθηγηταὶ καὶ ἄλλοι θεολόγοι. Προσκαλεῖται λοιπὸν ὁ ἱ. κλῆρος, τὰ μοναχικὰ τάγματα καὶ ὁ πιστὸς λαὸς νὰ τὴν παρακολουθήσουν.
Comments