- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Tοὺς μῆνες Ἰανουάριο καὶ Φεβρουάριο 2016 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν·

⃟ Τὴν Δευτέρα 4-1-2016 ὁ γέρων ἡγούμενος τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Γατζέας - Βόλου ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου μὲ μέλη τῆς ἀδελφότητός του ἐτέλεσε τρισάγιο.

⃟ Τὸ Σάββατο 23-1-2016 μὲ χιόνι ὁ σεβ. μητροπολίτης Ν. Κρήνης & Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος ἐτέλεσε τρισάγιο.

⃟ Τὴν Τρίτη 2-2-2016 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Καλλινίκη - Φλωρίνης μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς αἰδ. Ἠλία Σίκο (παπποῦ) καὶ αἰδ. Χρῆστο Βασιλειάδη (ἐγγονό) ἐφημέριο Καλλινίκης ἐτέλεσαν τρισάγιο.

⃟ Τὴν Κυριακὴ 7-2-2016 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Κοζάνη μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν κ. Εὐθυμία Σεμερτζίδου.Ἔγγραφα - ἄρθρα 
Τοὺς μῆνες Ἰανουάριο καὶ Φεβρουάριο 2016 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

1) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 737/Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 2016 φ. τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Κράτα καλὰ τὸ διαμάντι αὐτό!», «Βουλὴ παρανόμων καὶ ἐκκλησία ἀφώνων» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7052/1-1-2016 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1975), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2000) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μὲ θέμα «Πίστι χωρὶς “ἐάν”».

3) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1922/3-1-2016α΄ φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1965), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων μὲ θέμα «“Τὴν πίστιν τετήρηκα”».

4) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1923/3-1-2016β΄ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων μὲ θέμα «Κράτα τὴν πίστι!».

5) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 7062/6-1-2016 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1975), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται γιὰ δεύτερη φορὰ (2000, 2013) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων μὲ θέμα «Ὁ Ἰορδάνης ποταμός».

6) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἔχουμε ἀνάγκη κηρύγματος μετανοίας – “Ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας…” (Μᾶρκ. 1,4)» (φφ. 5 καὶ 6-1-2016, σ. 17).

7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ λατρεία τοῦ μαμωνᾶ» (φφ. 8 καὶ 11-1-2016, σ. 17).

8) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1924/10-1-2016 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα μὲ θέμα «Ὅλα γιὰ τὴ σωτηρία μας».

9) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὅλα γιὰ τὴ σωτηρία μας – “Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων…” (Ἐφ. 4,11)» (φφ. 13 καὶ 14-1-2016, σ. 17).

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δώδεκα παρὰ πέντε! – “Μετανοεῖτε” (Ματθ. 4,17)» (φφ. 15 καὶ 19-1-2016, σ. 17).

11) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8392/17-1-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1993), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται γιὰ δεύτερη φορὰ (2002, 2013) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Μ. Ἀντωνίου μὲ θέμα «Ὁ Μ. Ἀντώνιος (περιστατικὰ ἀπὸ τὴ ζωή του».

12) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 7462/18-1-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1973), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2001) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Μ. Ἀθανασίου μὲ θέμα «Ὁ Μ. Ἀθανάσιος (ἀγῶνες καὶ περιπέτειες γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῆς Ὀρθοδοξίας)».

13) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Χειρότεροι ἀπὸ τοὺς ἐννέα! – “Οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;” (Λουκ. 17,17)» (φφ. 20 καὶ 21-1-2016, σ. 17).

14) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1925/24-1-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1965), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΛΑ΄ [ΙΔ΄ Λουκ.] μὲ θέμα «Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ».

15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἐκλογὴ τῶν ἀποστόλων – “Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ” (Ματθ. 4,20)» (φφ. 25, 26, 27 καὶ 28-1-2016, σ. 17).

16) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 7472/30-1-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1976), ποὺ ἐπανεκδίδεται τὸ δεύτερον (2001, 2013) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μὲ θέμα «Ὑποδείγματα μαθητῶν».

17) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1926/31-1-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1965), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΛΒ΄ [ΙΕ΄ Λουκ.] μὲ θέμα «Πρόσεχε τί διαβάζεις!».

18) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Τὸ σπίτι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου» (φ. 172/Ἰανουάριος 2016, σ. 10).  

19) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1927/2-2-2016 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1992), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μὲ θέμα «“Σημεῖον ἀντιλεγόμενον”».

20) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «“Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με”» (φφ. 2 καὶ 3-2-2016, σ. 17).

21) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ζακχαῖοι, ξυπνῆστε!» (φφ. 5 καὶ 9-2-2016, σ. 17).

22) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 11372/7-2-2016 φύλλο τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ 1965), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς ΙΣΤ΄ [ΙΣΤ΄ Ματθ.] μὲ θέμα «Ὅσο ὑπάρχει καιρός!…».

23) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γιατί ζοῦμε; – “Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ!…” (Ματθ. 25,26)» (φφ. 10 καὶ 11-2-2016, σ. 17).

24) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ ἀγάπη – “Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος” (Ματθ. 10, 37)» (φφ. 12, 16 καὶ 18-2-2016, σ. 17).

25) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 9412/14-2-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1960), ποὺ ἐπανεκδίδεται (2003) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Χαναναίας μὲ θέμα «Ἐπιμονὴ στὴν προσευχή».

26) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἡ δύναμις τοῦ “Κύριε, ἐλέησον”» (φφ. 19 καὶ 23-2-2016, σ. 17).

27) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1928/21-2-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Τελώνου & Φαρισαίου μὲ θέμα «Κράτα καλὰ τὸ διαμάντι αὐτό!».

28) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1929/21-2-2016 ἑσπέρας φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ περιληπτικὴ μεταγλώττισι παλαιοτέρου ἄρθρου του (τοῦ 1943) ἀπολογητικοῦ περιεχομένου, ποὺ ἐκδίδεται τώρα μὲ θέμα «Ἡ ἀστείρευτη δύναμις τοῦ Χριστιανισμοῦ».

29) Τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 8472/23-2-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1989), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης μὲ θέμα «Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος (κατὰ τῆς βλασφημίας».

30) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἐπιμονὴ στὴν προσευχή – “Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν” (Ματθ. 15, 23)» (φφ. 24 καὶ 26-2-2016, σ. 17).

31) Τὸ ὑπ᾽ ἀρ. 11402/26-2-2016 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ὁμιλία του (τοῦ 1987), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Φωτεινῆς καὶ τοῦ ἁγίου Θεοκλήτου μὲ θέμα «Σῶσε μας, Κύριε, ἀπὸ τὴν “πρόοδο” τοῦ αἰῶνος τούτου».

32) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Κράτα καλὰ τὸ διαμάντι αὐτό! – “Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες…” (Β΄ Τιμ. 3,14)» (φφ. 26-2 καὶ 1-3-2016, σ. 17).

33) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Σύγχρονοι ὑπερήφανοι» (φ. 173/Φεβρυάριος 2016, σ. 10). 


Προβολὴ ταινίας Τὸ Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα στὴν αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ (Πνευματικοῦ) Κέντρου τῆς Περιφερείας Φλωρίνης καὶ μὲ τὴν πρόθυμη βοήθεια τῆς Κινηματογραφικῆς Λέσχης Φλωρίνης ἔγινε ἡ α΄ προβολὴ τῆς ταινίας «Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ἡ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα του», τὴν ὁποία παρήγαγε τὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης. 
Τὴν ὅλη ἐκδήλωσι ἔθεσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα της ἡ ἱ. μητρόπολις Φλωρίνης καὶ τὴν προλόγισε ὁ σεβ. μητροπολίτης κ. Θεόκλητος. Παρέστη ἐπίσης καὶ μίλησε σύντομα γιὰ τὸν τιμώμενο μακαριστὸ ἐπίσκοπο ὁ ἐκ Φλωρίνης σεβ. μητροπολίτης Ν. Κρήνης & Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος. 


Στὴν πρώτη προβολὴ ἡ αἴθουσα ἔφθασε σὲ ἀδιαχώρητο καὶ μὲ ἀρκετοὺς ὀρθίους παρὰ τὴ μεγάλη διάρκειά της. 
 

27-2-2016: Μία εἰκόνα τοῦ ἀκροατηρίου τῆς Φλωρίνης


27-2-2016: Οἱ δύο χορωδίες ἀποδίδουν τὸ μελώδημα


Τὴν Κυριακὴ 28 Φεβρουαρίου στὶς 6 μ.μ. τὸ ἔργο προβλήθηκε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Πτολεμαΐδος μὲ τὴν ὁλόθυμη φιλοξενία τοῦ διευθυντοῦ καὶ τῶν καθηγητῶν, καὶ μὲ ἐξ ἴσου μεγάλη συμμετοχὴ λαοῦ καὶ τοῦ ἱ. κλήρου. Ἐδῶ ὁ παριστάμενος μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος μίλησε ἐκτενέστερα γιὰ τὸν τιμώμενο ἱεράρχη καὶ τὴν προσφορά του, παρέστη δὲ ἐκπροσωπῶν τὸν δήμαρχο Ἑορδαίας ὁ πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου τοῦ δήμου. 


28-2-2016: Μία εἰκόνα τοῦ ἀκροατηρίου τῆς Πτολεμαΐδος

Καὶ στὶς δύο πόλεις τὴν προβολὴ συνώδευσαν οἱ ἱεροψάλτες ἀποδίδοντας τὸ σχετικὸ μὲ τὴν ταινία μελῴδημα «Τῷ πατρὶ ἡμῶν εὐγνωμόνως», ποὺ συνετέθη ἀπὸ τὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης κατ᾽ ἔμπνευσιν ἀπὸ παρόμοιο βατοπαιδινὸ ᾆσμα, καὶ τὸ ὁποῖο κατέγραψε μουσικὰ σὲ βυζαντινὴ σημειογραφία ὁ ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου. Στὴν Φλώρινα τοὺς χοροὺς «Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς» καὶ «Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Φλωρίνης» διηύθυναν ἀντιστοίχως –ἀντιφωνικῶς καὶ ἐξ ὑπαμοιβῆς– οἱ πρωτοψάλτες κ.κ. Στέφανος Δόντσιος καὶ Παντελεήμων Δάφας. Στὴν Πτολεμαΐδα τὸν χορὸ τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ἑορδαίας διηύθυνε ὁ ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος.

Γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις αὐτὲς ὁ γνωστὸς ἐκδοτικὸς οἶκος τῆς Θεσσαλονίκης «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» προσέφερε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις του δωρεὰν τὸ νέο βιβλίο τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου –Φωτεινοὶ δεῖκτες γιὰ ἀσφαλῆ οὐρανοδρομία, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 127.

Ἡ ταινία ἔχει δύο μέρη. Στὸ Α΄ μὲ τίτλο «Φωνὴ βοῶντος» ἐκτίθεται ἡ ζωὴ τοῦ π. Αὐγουστίνου ἀπὸ τὴ γέννησί του μέχρι τὴ χειροτονία του σὲ ἐπίσκοπο (1907-1967). Στὸ Β΄ μέρος μὲ τίτλο «Σκοπὸν δέδωκά σε» ἐκτίθεται ἡ δρᾶσι του ἀπὸ τὴν ἐγκατάστασί του ὡς μητροπολίτου στὴ Φλώρινα μέχρι τὴν παραίτησι ἀπὸ τὸ θρόνο καὶ τὴν ἐκδημία του στοὺς οὐρανούς (1967-2010). 

Ἡ ὅλη ἐργασία εἶνε καρπὸς ἐρεύνης, συλλογῆς στοιχείων καὶ μελέτης, ποὺ κράτησε χρόνια. Στὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα συνέβαλαν πολλοὶ–ζῶντες ἀλλὰ καὶ κεκοιμημένοι πλέον–ἀκροαταὶ καὶ μαθηταὶ τοῦ π. Αὐγουστίνου, ποὺ διέθεσαν πρόθυμα ἀρχειακὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὶς προσωπικές τους συλλογές (ἔντυπα, ἔγγραφα, φωτογραφίες, ἠχογραφημένες ἢ βιντεοσκοπημένες ταινίες). Σ᾽ αὐτοὺς πρέπει νὰ προστεθοῦν πολλοὶ ἁρμόδιοι φορεῖς (ἱ. μητροπόλεις, μοναστήρια κ.λπ.), αὐτόπτες καὶ αὐτήκοοι τῶν συμβάντων, πεπειραμένοι σύμβουλοι, ἐμπνευσμένοι μουσικοσυνθέτες (μὲ τὴν ἄδεια χρήσεως ἔργων τους), ταλαντοῦχοι ἐκφωνηταί, εἰδήμονες τῆς τέχνης καὶ τῆς πληροφορικῆς. Ὅλο τὸ ὑλικό, ποὺ συγκεντρώθηκε, τὸ μελέτησε καὶ τὸ ἐπεξεργάσθηκε ἡ ἀδελφότητα τῆς μονῆς Ἁγ. Αὐγουστίνου, ποὺ τὸ κατέταξε χρονολογικῶς, διασταύρωσε τὴν ἱστορικὴ ἀκρίβεια τῶν πληροφοριῶν, ἀξιοποίησε τὰ ντοκουμέντα καὶ τὰ ἐξέθεσε κατὰ ἑνότητες. Ἡ παρουσίασι γίνεται μὲ γνήσια τεκμήρια (εἰκόνες, ἠχητικὰ κομμάτια καὶ ἄλλα αὐθεντικὰ στοιχεῖα) καὶ σὲ ὡρισμένα σημεῖα μὲ ἀναπαράστασι. Ὅλοι, ἐμπνεόμενοι ἄλλωστε ἀπὸ τὸν βιογραφούμενο ἱεράρχη, συνέβαλαν στὸν ἱερὸ σκοπὸ ἀνιδιοτελῶς.

Παρὰ τὸ ὅτι ἡ ταινία διαρκεῖ 2½ περίπου ὧρες, ἐν τούτοις, γιὰ μία προσωπικότητα καὶ μία ζωὴ σὰν τοῦ π. Αὐγουστίνου, θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι καὶ πάλι ἡ διάρκειά της εἶνε μικρή.

Ἡ ποιότητα τῆς ἐργασίας ἀπὸ πολλοὺς κρίνεται ἱκανοποιητική. Στὴν Φλώρινα ζητήθηκε νὰ προβληθῇ καὶ γιὰ δεύτερη φορά. Πολλοὶ μετὰ τὴν παρακολούθησί της διακρίνουν στὸν ἀοίδιμο ἱεράρχη προφητικὸ χάρισμα, ὁμολογοῦν ὅτι μαθαίνουν πράγματα ποὺ ἀγνοοῦσαν, δοκιμάζουν δυνατὲς συγκινήσεις.

Ἀπὸ δειγματοληπτικὲς μεταδόσεις, ποὺ ἔγιναν, ἐκδηλώνεται ἤδη ἐνδιαφέρον τὸ ἔργο νὰ προβληθῇ καὶ σὲ ἄλλες πόλεις ἐκτὸς τῆς ἐπισκοπῆς Φλωρίνης. 


Ἐλήφθησαν 1. γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, Κείμενα καὶ ἐπιστολὲς σὲ πνευματικὰ θέματα, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 72.

2. ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος, ἁγ. Λουκᾶ Κριμαίας, γέρ. Φιλοθέου Ζερβάκου, ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἀρχιμ. Ἀθανασίου Μυτιληναίου καὶ ἀρχιμ. Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου, Ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸ Σταυρό –Ἐμπνευσμένες ὁμιλίες στὰ σεπτὰ Πάθη καὶ στὴν Σταύρωση τοῦ Κυρίου μας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη [2016], σσ. 96.

3. Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια, Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὸν ὅσιον καὶ θεοφόρον πατέρα ἡμῶν Εὐθύμιον τὸν Μέγαν, Ἀθήνα 2014, σσ. 32.

4. ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, καθηγητοῦ Ἀνδρέου Θεοδώρου, Ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις εἶναι ἀναλλοίωτος καὶ ἀδιαπραγμάτευτος (α΄ Ὁμολογία τῆς ὀρθῆς πίστεως, β΄Περὶ τοῦ «Οἰκουμενισμοῦ», γ΄) Ἡ Ὀρθοδοξία χθὲς καὶ σήμερον), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 96.

5. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου, Φωτεινοὶ δεῖκτες γιὰ ἀσφαλῆ οὐρανοδρομία (ἐπιτομὴ κηρυγματικῶν διδαγμάτων), Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 127.

6. π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, Ὁμιλίες στὴν Ἀποκάλυψη (√ Ἡ συμπληρωματικότητα τῶν δύο θηρίων, Ἀντιχρίστου καὶ Ψευδοπροφήτου, √ Τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ ὁ οἰκονομικὸς ἀποκλεισμός, √ Ἡ ὥρα τοῦ πειρασμοῦ, √ Οἱ μακαρισμοὶ τῆς Ἀποκαλύψεως, √ Σκιαγράφησις τοῦ Ἀντιχρίστου, √ Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ὁ πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου, √Διάφορα ἀποκαλυπτικὰ ἐπίκαιρα), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 128.

7. ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου, Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστι μας, ἐκδ. Κυπρῆς & Σία Ο.Ε., Ἀθήνα 2015, σσ. 122.

8. Δημητρίου Παναγοπούλου, Ἐμπνευσμένο συνοπτικὸ κήρυγμα στὰ σεπτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου μας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 32.

9. (διαφόρων), Γενικὰ γιά: √ Τὸ μυστήριο τοῦ θανάτου, √ Τοὺς κεκοιμημένους, √ Τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, √ Τὰ ἱερὰ μνημόσυνα, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 64.
Comments